RECOMANDAREA COMISIEI din 30 martie 1998 cu privire la principiile aplicabile organelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor

(Text de interes pentru EEA)

(98/257/CE)

Publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 113 din 17.04.1998, p.31-34[1]

 

traducere: jud. Cristi Danileţ

 

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

 

Având în vedere Tratatul de constituire a Comunităţii Europene şi mai ales articolul 155,

 

Având în vedere că Consiliul, în concluziile sale aprobate de Consiliul  «Consumatorilor» din  25 noiembrie 1996,

a subliniat că grija de a întări încrederea consumatorilor în funcţionarea pieţei interne şi capacitatea lor de a profita de posibilităţile pe care aceasta din urmă le oferă înglobează posibilitatea pentru consumatori de a-şi rezolva litigiile într-o manieră eficientă şi adecvată pe calea procedurilor extrajudiciare sau altor asemenea proceduri;

 

Având în vedere că Parlamentul European, în rezoluţia sa din 14 noiembrie 1996 ([2]) a subliniat că este imperativ ca aceste proceduri să satisfacă criterii minime care să garanteze imparţialitatea organismului, eficienţa procedurii, publicitatea şi transparenţa procedurilor invitând Comisia să elaboreze propuneri în domeniu;

 

Având în vedere că majoritatea litigiilor privind consumatorii, prin natura lor, se caracterizează printr-o disproporţionalitate între valoarea obiectului litigiului şi costul soluţionării judiciare; că eventualele dificultăţi legate de proceduri judiciare pot, mai ales în caz de litigii transfrontaliere, să-i descurajeze pe consumatori în exercitarea drepturilor lor;

 

Având în vedere că “Cartea Verde privind accesul consumatorilor la justiţie şi soluţionarea litigiilor legate de consum în piaţa unică” ([3]) a făcut obiectul unei largi consultări ale cărei rezultate au confirmat necesitatea şi urgenţa unei acţiuni comunitare destinate îmbunătăţirii situaţiei actuale;

 

Având în vedere că experienţa dobândită de mai multe state membre demonstrează că mecanismele alternative de soluţionare extrajudiciară a litigiilor privind consumatorii - cu condiţia ca respectarea anumitor principii esenţiale să fie garantată - pot asigura rezultate bune atât pentru consumatori cât şi pentru firme, reducând costul şi durata rezolvării litigiilor privind consumatorii;

 

Având în vedere că stabilirea unor astfel de principii la nivel european ar facilita implementarea unor proceduri extrajudiciare pentru soluţionarea litigiilor privind consumatorii; că, referitor la litigiile transfrontaliere, aceasta ar spori încrederea reciprocă a organelor extrajudiciare existente în diferite state membre precum şi încrederea consumatorilor în diferitele proceduri naţionale existente; că aceste criterii vor facilita posibilitatea pentru prestatorii de servicii extrajudiciare stabiliţi într-un stat membru de a oferi serviciile lor într-un alt stat membru;

 

Având în vedere că, printre concluziile Cărţii Verzi, figura adoptarea unei «recomandări a Comisiei cu scopul de a îmbunătăţi funcţionarea sistemelor de ombudsman (mediator) responsabile cu tratarea litigiilor privind consumatorii»;

 

Având în vedere că necesitatea unei astfel de recomandări a fost subliniată pe parcursul consultării asupra Cărţii Verzi şi a fost confirmată pe parcursul consultării asupra comunicării privind «Planul de acţiune» ([4]) de către o foarte mare majoritate a părţilor interesate;

 

Având în vedere că prezenta recomandare trebuie să se limiteze la procedurile care, indiferent de denumirea lor, conduc la o soluţionare a litigiului prin intervenţia activă a unei terţe persoane care propune sau impune o soluţie;  că, în consecinţă, nu sunt vizate procedurile care se limitează la o simplă tentativă de a apropia părţile pentru a le convinge să găsească o soluţie de comun acord[5];

 

Având în vedere că deciziile organelor extrajudiciare pot avea un efect de constrângere asupra părţilor sau să se rezume la simple recomandări sau la propuneri de tranzacţii care trebuie să fie acceptate de către părţi; că, conform prezentei recomandări, aceste diferite situaţii sunt acoperite de cuvântul “decizie”;

 

Având în vedere că imparţialitatea şi obiectivitatea organismului de decizie sunt necesare pentru a garanta protecţia drepturilor consumatorilor şi pentru a întări încrederea lor în mecanismele alternative de soluţionare a litigiilor legate de consum;

 

Având în vedere că un organism poate fi imparţial dacă, în exercitarea atribuţiilor sale, nu a fost supus presiunilor care ar putea influenţa decizia sa; că, de aceea, trebuie garantată independenţa sa fără ca aceasta să implice condiţii atât de stricte precum cele ale independenţei judecătorilor în cadrul sistemului judiciar;

 

Având în vedere că, atunci când decizia este luată în mod individual, imparţialitatea persoanei care ia decizia poate fi asigurată numai dacă aceasta demonstrează că are independenţa şi calificările necesare şi dacă acţionează într-un mediu care îi permite să decidă într-o manieră autonomă; că aceasta implică ca persoana să se bucure de un mandat cu o durată suficientă, în timpul căruia ea nu poate fi destituită fără just temei;

 

Având în vedere că, atunci când decizia este luată de un grup de persoane în colegiu, este nevoie de o participarea paritară, egală a reprezentanţilor consumatorilor şi a profesioniştilor pentru a asigura această independenţă;

 

Având în vedere că, pentru a asigura informarea adecvată a persoanelor interesate, trebuie garantată transparenţa procedurii şi a activităţii organismelor responsabile cu rezolvarea litigiilor; că absenţa transparenţei poate aduce prejudicii drepturilor părţilor şi poate cauza reticenţă cu privire la procedurile extrajudiciare de soluţionare a litigiilor consumatorilor;

 

Având în vedere că anumite interese ale părţilor pot fi garantate numai dacă procedura le permite să-şi exprime punctele de vedere în faţa organului competent şi dacă li se prezintă chiar lor faptele expuse de partea adversă şi, dacă este cazul, declaraţiile experţilor; că aceasta nu implică neapărat o audiere a părţilor;

 

Având în vedere că procedurile extrajudiciare vizează facilitarea accesului consumatorilor la justiţie; că, pentru a fi efective, acestea trebuie să rezolve anumite probleme generate de procesul din faţa instanţei, cum ar fi taxele ridicate, termenele lungi şi utilizarea procedurilor greoaie;

 

Având în vedere că, pentru a creşte eficacitatea şi echitatea procedurii, organul competent trebuie să aibă un rol activ care să-i permită să ia în considerare orice element util pentru soluţionarea litigiului; că acest rol activ este cu atât mai important cu cât, în cadrul procedurilor extrajudiciare, părţile nu au beneficiul unei asistenţe juridice;

 

Având în vedere că organele extrajudicare pot decide nu doar pe baza dispoziţiilor legale dar şi în echitate şi pe baza codurilor de conduită; că, în acelaşi timp, această flexibilitate cu privire la motivele deciziilor lor nu ar trebui să conducă la o diminuare a  nivelului protecţiei consumatorului în comparaţie cu protecţia de care acesta s-ar bucura, conform dreptului comunitar, în faţa unei instanţe care ar aplica dispoziţiile legale;

 

Având în vedere că părţile au dreptul să fie informate cu privire la deciziile luate şi la motivele care au condus la acestea; că motivarea deciziilor este un element necesar pentru asigurarea transparenţei şi încrederii părţilor în funcţionarea procedurilor extrajudiciare;

 

Având în vedere că, potrivit articolului 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, accesul la instanţe este un drept fundamental care nu cunoaşte excepţii; că din moment ce dreptul comunitar garantează libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor pe piaţa comună, un corolar al acestor libertăţi este acela ca operatorii, inclusiv consumatorii să aibă dreptul, în scopul de a rezolva orice dispută născută din activităţile lor economice, să formuleze acţiuni judecătoreşti în statul membru la fel ca cetăţenii acelui stat; că procedurile extrajudiciare nu pot avea ca obiectiv înlocuirea procedurilor judiciare; că, în consecinţă, utilizarea căilor extrajudiciare nu poate priva consumatorii de dreptul lor de acces la instanţe decât dacă acceptă aceasta în mod expres, în plină cunoştinţă de cauză şi numai după ivirea litigiului;

 

Având în vedere că în unele cazuri şi independent de obiectul şi valoarea litigiului, părţile şi mai ales consumatorul, considerat din punct de vedere economic mai slab şi mai puţin experimentat juridic decât cealaltă parte din contract, pot avea nevoie de asistenţă şi de sfaturile juridice ale unei terţe persoane pentru a-şi apăra şi proteja efectiv drepturile;

 

Având în vedere că, pentru a asigura un nivel de transparenţă şi de difuzare a informaţilor cu privire la procedurile extrajudiciare care asigură respectarea principiilor fixate în prezenta recomandare, precum şi pentru a facilita introducerea lor în reţea, Comisia va lua iniţiativa de a crea o baza de date cu privire la organele extrajudiciare responsabile pentru rezolvarea litigiilor consumatorului care să ofere aceste garanţii; că această bază de date va fi constituită din informaţiile comunicate Comisiei de către Statele membre care vor să participe la această iniţiativă; că, pentru a asigura standardizarea informării şi pentru a simplifica transmiterea acestor date, va fi pusă la dispoziţia statelor membre o fişă de informare standard;

 

În sfârşit, având în vedere că stabilirea de principii minimale cu privire la crearea şi funcţionarea procedurilor extrajudiciare de rezolvare a litigiilor consumatorilor pare necesară la nivel comunitar pentru a sprijini şi completa, într-un domeniu esenţial, iniţiativele luate de către statele membre pentru a se realiza, conform articolului 129 A din Tratat, un nivel înalt de protecţie a consumatorilor; şi că aceasta nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru a asigura buna funcţionare a procedurilor extrajudiciare; că aceasta este prin urmare conformă principiului subsidiarităţii,

 

RECOMANDĂ ca toate organismele existente sau care urmează a fi create având competenţa de a rezolva extrajudiciar litigiile legate de consum să respecte următoarele principii:

I. Principiul independenţei

 

Independenţa organului responsabil cu luarea deciziilor este asigurată în aşa fel încât să garanteze imparţialitatea acţiunilor sale.

 

Când decizia e luată de un singur individ, această independenţă este garantată în special de următoarele măsuri:

- persoana numită să posede abilităţile, experienţa şi competenţa, mai ales juridică, necesare pentru această funcţie,

- persoana numită să se bucure de o perioadă suficientă a mandatului pentru a asigura independenţa acţiunii sale fără a putea fi destituită fără just motiv,

- dacă persoana respectivă este numită sau remunerată de către o asociaţie profesională sau de către întreprindere, ea nu trebuie să fi lucrat, în ultimii trei ani înainte de preluarea acestei funcţii, pentru această asociaţie profesională sau pentru unul dintre membrii săi sau pentru firma implicată în litigiu.

 

Dacă decizia este luată de un organism colegial, independenţa organului responsabil pentru luarea deciziei trebuie asigurată printr-un număr egal de reprezentanţi ai consumatorilor şi ai profesioniştilor sau prin respectarea criteriilor enunţate mai sus.

 

 

II. Principiul transparenţei

 

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a asigura transparenţa procedurii. Aceasta include:

 

1) furnizarea informaţiilor următoare, în scris sau în orice altă formă potrivită, către orice persoană care solicită acest lucru:

- o descriere precisă a tipurilor de litigii care pot fi supuse acestui organ precum şi limitele care există eventual în raport cu întinderea teritorială şi  valoarea  obiectului litigiilor,

- regulile cu privire la sesizarea organului, inclusiv demersuri prealabile impuse eventual consumatorului precum şi alte reguli procedurale mai ales cele cu privire la caracterul scris sau oral al procedurii, la prezenţa personală şi la limbile utilizate în procedură,

- costul eventual al procedurii pentru părţi, inclusiv regulile cu privire la împărţirea costurilor la finalizarea procedurii,

-tipul de reguli care servesc ca bază pentru luarea deciziilor (dispoziţii legale, echitate, coduri de conduită, etc.)

- modalităţile de luare a deciziei de către organ,

- valoarea juridică a deciziei luate, precizând clar dacă ea are caracter coercitiv pentru profesionist sau pentru ambele părţi. Dacă decizia are o natură coercitivă, trebuie precizate penalităţile aplicabile în caz de nerespectare a deciziei, precum şi căile de atac în caz că una dintre părţi nu este satisfăcută;

 

2) publicarea, de către organul competent, a unui raport anual cu privire la deciziile luate, care să permită evaluarea rezultatelor obţinute şi identificarea  naturii litigiilor care i-au fost supuse atenţiei.

 

 

III. Principiul contradictorialităţii

 

Procedura de urmat presupune şi posibilitatea, pentru părţile în cauză, de a-şi prezenta punctul lor de vedere în faţa organului competent şi de a auzi toate argumentele şi toate faptele expuse de cealaltă parte precum şi dacă este cazul, declaraţiile experţilor.

 

 

IV. Principiul eficacităţii

 

Eficacitatea procedurii este asigurată de măsuri care garantează:

 

- accesul consumatorului la procedură, fără să fie obligat să apeleze la un reprezentant legal,

- gratuitatea procedurii sau fixarea de costuri moderate,

-  fixarea termenelor scurte între data sesizării organului şi cea a luării deciziei,

- atribuirea unui rol activ organului competent, permiţându-i să ia în considerare orice element util pentru soluţionarea litigiului.

 

 

V. Principiul legalităţii

 

Decizia organului nu poate avea ca rezultat privarea consumatorului de protecţia pe care i-o asigură dispoziţiile imperative ale legii din statul pe teritoriul căruia este stabilit acest organ. În cazul litigiilor transfrontaliere, decizia organului nu poate avea ca rezultat privarea consumatorului de protecţia pe care i-o asigură dispoziţiile imperative ale legii din statul unde acesta îşi are rezidenţa, în situaţiile prevăzute de articolul 5 al Convenţiei de la Roma din 19 iunie 1980 asupra legii aplicabile obligaţiilor contractuale.

 

Toate deciziile sunt motivate şi comunicate părţilor implicate, în scris sau în orice altă formă potrivită, cât mai repede posibil.

 

 

VI. Principiul libertăţii

 

Decizia organului poate avea caracter coercitiv pentru părţi numai dacă acestea au fost informate în prealabil şi au acceptat acest lucru în mod expres.

 

Apelarea de către consumator la procedura extrajudiciară nu poate să rezulte dintr-un angajament anterior apariţiei litigiului, dacă acest angajament are ca efect privarea consumatorului de dreptul de a  sesiza  instanţele de judecată pentru a soluţiona litigiul.

 

 

VII. Principiul reprezentării

 

Procedura nu poate priva părţile de dreptul de a fi reprezentate sau  însoţite de o terţă persoană în orice stadiu al procedurii.

 

 

PREZENTA RECOMANDARE se adresează organelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor privind consumatorii, oricărei persoane fizice sau juridice responsabile pentru crearea sau funcţionarea unor astfel de organe, precum şi statelor membre, în măsura în care sunt implicate în aceasta.

 

 

 

Întocmită la Bruxelles, 30 martie 1998.

 

Pentru Comisia Europeană

Emma BONINO

 

Membru al  Comisiei[2] Rezoluţia Parlamentului European asupra comunicării Comisiei privind «Planul de acţiune asupra accesului consumatorilor la justiţie şi reglementarea litigiilor în materie de consum pe piaţa internă» din 14 noiembrie 1996 (JO C 362 din  2. 12. 1996, p. 275).

[3] COM(93) 576 final din 16 noiembrie 1993.

[4] Plan de acţiune asupra accesului consumatorilor la justiţie şi reglementarea litigiilor legate de consum pe piaţa internă, COM (96) 13 finală din 14 februarie 1996.

[5] Pentru mecanismele care vizează facilitarea apropierii părţilor pentru ca ele însele să găsească o soluţie comună de rezolvare amiabilă a diferendului, a se vedea Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 cu privire la principiile aplicabile organelor extrajudiciare însărcinate cu soluţionarea consensuală a litigiilor (2001/310/CE), tradusă şi ea în prezenta culegere (n.ns, CD).