17 RECOMANDAREA NR. (2001) 3 PRIVIND SERVICIILE ACORDATE CETĂŢENILOR DE CĂTRE INSTANŢE ŞI ALTE INSTITUŢII JURIDICE PRIN UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII

(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 28 febr. 2001, la a 743–a reuniune a delegaţilor miniştrilor)

 

 

Comitetul Miniştrilor, în baza articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,

 

Considerând faptul că scopul Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai strânse între statele membre;

 

Considerând faptul că tehnologia modernă a informaţiei a devenit un instrument indispensabil pentru o administraţie eficientă în statele europene şi, în mod special, pentru administrarea justiţiei, contribuind astfel la o bună funcţionare a administraţiei, necesară pentru o bună funcţionare a democraţiei;

 

Considerând faptul că accesul cetăţenilor europeni la legislaţie, regulamente şi jurisprudenţă atât din ţara lor cât şi din alte ţări europene, precum şi la informaţii administrative şi judiciare ar trebui facilitat prin utilizarea tehnologiei moderne a informaţiei, în interesul democraţiei participative;

 

Considerând faptul că participarea activă a cetăţenilor la viaţa statului lor, la nivel naţional, regional şi local poate fi îmbunătăţită prin comunicarea cu serviciile administrative şi în mod special cu serviciile de administrare a justiţiei prin utilizarea tehnologiilor de informare modernă, cum este Internetul, oferind astfel oricui aceeaşi oportunitate de a-şi urmări interesele;

 

Considerând faptul că distribuirea serviciilor instanţei prin utilizarea tehnologiilor moderne ale informaţiei va facilita accesul la legislaţie aşa cum este recomandat de către Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale;

 

Având în vedere Recomandarea nr. (95) 11 pentru selectarea, procesarea, prezentarea şi arhivarea hotărârilor judecătoreşti în sistemele de documentare juridică automatizată, adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei în 11 septembrie 1995,

 

Recomandă statelor membre:

 

  1. să aducă la cunoştinţa persoanelor şi serviciilor responsabile de administrarea justiţiei în ţara lor principiile şi liniile directoare prezente în anexa ce urmează;

 

  1. să ia acele măsuri necesare pentru a garanta aplicarea acestor principii pe teritoriul lor.

Anexa la Recomandarea nr. (2001) 3

1.         Informaţia juridică disponibilă în format electronic

Statul ar trebui să ofere prompt textul legii, atât în forma promulgată cât şi în cea consolidată, într-un format electronic uşor accesibil publicului; ideal ar fi să fie disponibile variantele anterioare ale legii.

Simplul acces la textul legii ar trebui să fie gratuit pentru orice persoană.

Autorităţile competente ale statului ar trebui să pună la dispoziţia sectorului privat textele legislative în format electronic, cu scopul de a facilita servicii de valoare adăugată.

În utilizarea textelor legilor obţinute în acest fel, sectorul privat ar trebui încurajat să indice sursa şi să garanteze că la reproducerea textelor acestea nu au suferit modificări.

Se recomandă existenţa unei singure interfeţe de utilizare pentru căutări în diferite servere ale statului.

Statele sunt invitate să aplice aceste principii tuturor organelor legiuitoare – la nivel naţional, regional, local etc.

 

2.        Accesul la registrele electronice publice în domeniul judiciar

Se recomandă crearea pe Internet a unui domeniu pentru registrele electronice existente în domeniul juridic.

Accesul prin reţea la registrele publice naţionale din domeniul juridic ar trebui să fie disponibil organizaţiilor şi persoanelor la care se referă, respectând cerinţele de securitate şi de respect al vieţii private a persoanei.

 

3.         Interacţiunea serviciilor judiciare cu publicul

Comunicarea cu instanţele şi cu alte servicii juridice (registraturi etc.) ar trebui să se realizeze cât mai uşor cu putinţă  prin utilizarea noilor tehnologii.

Respectând cerinţele necesare de securitate şi de respect al vieţii private a persoanei, acest lucru implică:

-  posibilitatea de a iniţia proceduri prin mijloace electronice;

- posibilitatea de a acţiona mai departe în cadrul procedurilor într-un mediu electronic fluidizat;

- posibilitatea de a obţine informaţii despre starea procedurilor având acces la sistemul de informare al instanţelor;

-  posibilitatea de a obţine în format electronic rezultatele procedurilor;

-  posibilitatea de a avea acces la orice informaţie pertinentă pentru derularea efectivă a procedurii (legislaţie, jurisprudenţă şi proceduri ale instanţei).

Ar trebui să fie puse la dispoziţia publicului informaţii electronice despre procedurile instanţei.

Informaţiile ar trebui să fie difuzate utilizând cele mai răspândite tehnologii (în prezent, Internetul).

Ori de cate ori este posibil, statul ar trebui să garanteze autenticitatea şi integritatea informaţiilor difuzate de el către public sau către furnizorii din sectorul privat.

 

4.         Aplicarea principiilor – chestiuni de strategie

Tabelul care urmează identifică principalele chestiuni de strategie care urmează să fie adoptate pentru fiecare din cele trei sectoare.

Expresia “informaţii juridice” include toate textele oficiale ale legilor, regulamentelor şi acordurilor internaţionale relevante legate de statul respectiv, precum şi cele mai importante hotărâri judecătoreşti.

Expresia “registre publice” desemnează acele registre ţinute de instanţă şi/sau de organe ale statului la care publicul are acces, direct sau indirect, pentru a obţine informaţii fie cu caracter general, fie specifice.

Expresia “proceduri judiciare” desemnează informaţii despre procedurile şi regulile de ordine interioară ale instanţelor, informaţii legate de cazuri şi comunicări cu alte instanţe.

 

Problema 

Informaţii juridice 

Registre publice 

Proceduri judiciare 

Disponibilitate

Statele ar trebui să pună la dispoziţia publicului textele oficiale ale legilor, regulamentele şi acordurile internaţionale relevante asumate de aceste state şi hotărârile judecătoreşti importante, într-o formă uşor accesibilă electronic. Ideal ar fi ca informaţiile să fie disponibile în orice moment.

Cei care au acces la registre se aşteaptă ca serviciul să fie disponibil permanent. Autorităţile statului ar trebui să decidă

dacă acest lucru este viabil din punct de vedere tehnic sau financiar.

Cei care au acces la sistemele instanţei se aşteaptă ca serviciul să fie disponibil în afara programului instanţei. Autorităţile statului

ar trebui să decidă

dacă acest lucru este viabil din punct de vedere tehnic sau financiar.

Accesibilitate

Toată legislaţia, incluzând regulamentele, jurisprudenţa şi documente ale Parlamentului, ar trebui să fie accesibile tuturor.

Unde este posibil, ar trebui să existe un acces cât mai mare, luând în considerare natura datelor.

Este cunoscut că, în anumite circumstanţe, accesul părţilor interesate ar trebui supus unor autorizări din partea autorităţii responsabile.

Părţilor din cauză şi altor persoane interesate.

Acces controlat fie  prin avocaţi, fie prin terminale instalate în instanţe.

Oportunitate

Pentru a fi valabile, sistemele publice de informaţie juridică ar trebui să fie ţinute la zi şi informaţiile să fie publicate rapid. Rapiditatea este vitală în cazul hotărârilor judecătoreşti importante, în mod special pentru avocaţi şi magistraţi.

La fel ca la sisteme de informare juridică. 

La fel ca la sisteme de informare juridică.

Exactitate

Ar trebui utilizate proceduri riguroase pentru a garanta că textele publicate în format electronic sunt identice cu textele promulgate sau cu hotărârile publicate.

Idem. 

Idem. 

Autenticitate

Autenticitatea textelor electronice ar trebui garantată prin mijloace specifice cum ar fi semnătura electronică/digitală.

Idem. 

Idem pentru decizie, dar nu şi pentru procedura.

Drept de autor (asupra textului şi datelor)

În timp ce în majoritatea statelor nu există drept de autor pentru textele legale, statul este totuşi obligat să asigure exactitatea textelor. Acolo unde textul oficial este reprodus de editori din sectorul privat, sursa trebuie indicată şi obligaţia respectării corectitudinii revine editorilor din sectorul privat.

Nu se aplică. 

Nu se aplică. 

Responsabilitate

Responsabilitatea pentru exactitatea informaţilor electronice revine editorului public.

Acolo unde registrele publice sunt singura versiune, responsabilitatea se aplică la fel ca în cazul registrelor pe suport de hârtie.

Continuă să se aplice responsabilitatea administrativă normală.

Taxare

În principiu, accesul la bazele de date juridice ar trebui să fie gratuit pentru toate textele juridice originale. Dacă circumstanţele economice obligă la încasarea unor taxe, aceasta ar trebui limitată la recuperarea costurilor. Acolo unde prezentarea textelor publicate a fost îmbunătăţită, taxarea poate fi posibilă pentru valoarea adăugată. Acelaşi regim de taxare pentru textele legale originale ar trebui să se aplice editorilor şi distribuitorilor din sectorul privat.

Furnizarea informaţiilor din registrele electronice publice este un serviciu pentru public, societăţi comerciale etc. Ca atare, aceste servicii pot fi oferite pe baza unei taxe.

Petru procedurile instanţei se percepe taxă, şi acest lucru poate fi aplicat şi în cazul serviciilor electronice, însă taxa poate fi diferită.

Respectul vieţii private

Aplicarea legislaţiei privitoare la respectul vieţii private în hotărârile judecătoreşti variază de la stat la stat. Trebuie luate în considerare normele Convenţiei pentru protejarea persoanelor în ceea ce priveşte procesarea automată a datelor cu caracter personal. Problema anonimatului părţilor la proces variază de la o ţară la alta şi s-ar putea să fie necesară o revizuire a problemei într-un context european.

Ar trebui luate măsuri potrivite pentru a proteja datele confidenţiale şi pentru a asigura respectarea regulilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte protecţia vieţii private.

Accesul ar trebui limitat la părţile din cauză. Ar trebui să se aplice regulile obişnuite de respect al vieţii private.

Transparenţa

Pentru a permite utilizarea cu uşurinţă a sistemelor de către cetăţeni şi pentru ca legea să fie uşor înţeleasă, sistemele ar trebui să ofere texte consolidate. Statele trebuie să aibă în vedere modalitatea prin care acestor texte consolidate li se conferă statut autoritar.

Pentru a permite utilizatorilor să se bazeze pe informaţiile din registre, aceştia trebuie să fie informaţi de gradul de completare şi starea ultimei actualizări. Structura ar trebui să fie bine documentată şi inteligibilă pentru utilizator.

Derularea procedurilor ar trebui să fie înţeleasă cu uşurinţă de către utilizator. Acolo unde este posibil utilizatorul ar trebui să fie ghidat fie automat de către sistem, fie prin asistenţă din partea personalului instanţei. 

Notă: Tabelul de mai sus nu face referire la chestiunile legate de hotărârile judecătoreşti, altele decât cele care sunt calificate ca precedente juridice. Aceste alte hotărâri judecătoreşti, când sunt înregistrate electronic, ar trebui să fie disponibile publicului pentru acces electronic general, cu condiţia să fie respectată viaţa privată şi reglementarea relativă la protecţia informaţiilor. Dacă această bază de date este disponibilă, accesul la ea nu trebuie să fie limitat.

 

În formularea politicilor, este esenţial de fixat ca obiectiv obţinerea de rezultate coerente. Acest lucru va necesita cooperarea între organizaţiile naţionale, luând în calcul contextul mai larg, european şi global. Strategia de implementare a politicilor ar trebui să asigure cooperarea dintre sisteme şi să ofere publicului mijloace de accesare cunoscute şi inteligibile utilizând standardele de facto, cum este Word Wide Web. Ar trebui luată în considerare furnizarea unei “intrări” comune la nivel naţional, care ar trebui de asemenea să permită utilizatorului şi accesul la surse de informaţii juridice din alte ţări şi organizaţii europene şi internaţionale.

 

5.         Management

În cadrul organismelor care lucrează cu informaţiile ar trebui instituţionalizat un anumit nivel de competenţă şi de responsabilitate managerială.

Procedurile de management ar trebui revizuite pentru ca derularea operaţiunilor să se facă într-un mod eficient.

 

6.         Mediul utilizatorului

Statul are responsabilitatea de a încuraja şi de a educa oamenii în utilizarea tehnologilor noi de informaţii. Acest lucru include necesitatea de a oferi orientare de bază despre sistemul juridic.

Statul ar trebui să ofere servicii de logistică şi de formare a magistraţilor şi personalului implicat în operarea şi folosirea sistemelor de informare judiciară şi juridică.

Toate sistemele de informare juridică ar trebui să beneficieze de o interfaţă prietenoasă pentru utilizator, incluzând componente de asistenţă eficientă, astfel încât să permită chiar şi utilizatorului ocazional să obţină un număr suficient de rezultate satisfăcătoare.

Utilizatorul este îndreptăţit să se aştepte ca materialele tipărite oficial să fie disponibile şi în format electronic.

7.         Educare şi training

Trebuie elaborate programe educaţionale cu scopul de a oferi oamenilor competenţa necesară pentru a se descurca cu noile tehnologii. Aceste programe ar trebui să înceapă în şcoli şi să fie continuate ca un proces de învăţare pe parcursul întregii vieţi.

 

8.         Întrebări tehnice

Trebuie să fie dezvoltate şi să se cadă de acord asupra tehnicilor privind:

- plăţile electronice;

- semnăturile electronice;

- securitatea sistemelor;

- standardele.