08 REZOLUŢIA PRIVIND STAREA FINANCIARĂ ŞI SITUAŢIA ADMINISTRATIVĂ A INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI PARCHETELOR DE PE LÂNGĂ INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI

27 aprilie 2009

Adunările Generale ale judecătorilor şi procurorilor din România,

 

Având în vedere dispoziţiile art. 124 alineat 3 din Constituţia României, republicată, potrivit cărora judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii;

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora procurorii numiţi de Preşedintele României sunt independenţi ;

Ţinând cont de faptul că, în condiţiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege, că orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorilor şi că se recunoaşte Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie calitatea de reprezentant legal şi legitim al puterii judecătoreşti;

Realizând că există o strânsă dependenţă între finanţarea şi administrarea instanţelor şi parchetelor şi principiile Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, care sunt garantate corespunzător numai dacă o cauză poate fi soluţionată într-un termen rezonabil, de către o instanţă care dispune de fondurile şi resursele adecvate pentru a putea funcţiona eficient;

Din perspectiva angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeana şi ulterior;

Luând act de principiile independenţei administrative şi a independenţei financiare a instanţelor judecătoreşti, consacrate de art. 7 din Principiile de Bază ale Independenţei Justiţiei adoptate de ONU în 1985, de art. 3 din Recomandarea nr. (94)12 privind independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor adoptată de Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei, de art. 14 din Statutul Universal al Judecătorilor adoptat de Uniunea Internaţională a Magistraţilor în 1999, de pct. 1.8 din Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor adoptată sub egida Consiliului Europei în 1998 şi de pct. 8 şi 9 din Codul Standardelor Minime de Independenţă a Justiţiei adoptat de International Bar Association în 1982;

Afirmă în mod ferm necesitatea autoguvernării instanţelor judecătoreşti, şi adoptă prezenta

R E Z O L U Ţ I E

privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti

FINANŢAREA PUTERII JUDECĂTOREŞTI

1. Adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor solicită ferm ca atribuţiile referitoare la gestionarea bugetului instanţelor să fie preluate de îndată de puterea judecătorească, prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit dispoziţiilor legale, în prezent suspendate.

2. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti vor adopta un calendar  de trecere a gestiunii bugetare către puterea judecătorească pe parcursul anului 2009.

3. Adunările generale cer ca atât în legea bugetului de stat, cât şi în legea organizării judiciare să se prevadă, cel mai târziu începând cu 01.01.2010, un prag minim pentru bugetele cumulate ale justiţiei, respectiv bugetul instanţelor judecătoreşti şi bugetul parchetelor exprimat în minim 1% din produsul intern brut pe economie. 

4. Adunările generale solicită modificarea dispoziţiilor legale în sensul ca sumele provenite din taxele judiciare de timbru şi cheltuielile judiciare avansate de stat în procesele penale, amenzile judiciare şi orice alte asemenea sume să fie cuprinse în bugetele instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor. Ca atare, este necesar ca Parlamentul sau Guvernul României să intervină de urgenţă pentru a adopta un act normativ prin care să recunoască finalitatea reală a taxelor judiciare de timbru, respectiv de finanţare a bugetului justiţiei pentru a garanta funcţionarea acesteia în folosul societăţii în conformitate cu standardele stipulate de articolul 6 al Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, sumele astfel colectate urmând să fie vărsate bugetului justiţiei. 

 

STATUTUL JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR

5. Adunările generale solicită ferm autorităţilor statului asumarea publică şi recunoaşterea standardului universal al independenţei judecătorilor şi procurorilor, în principal în ce priveşte garantarea şi respectarea într-un mod transparent, stabil şi previzibil a siguranţei, remuneraţiei corespunzătoare, a condiţiilor de muncă, a pensiilor şi a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor.

6. Adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor solicită Guvernului eliminarea de urgenţă a discrepanţelor şi discriminărilor salariale pentru personalul din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, prin plata sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihica, recunoscut inclusiv prin Decizia nr. 21/10.03.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

7. Adunările generale solicită Guvernului respectarea tuturor hotărârilor judecătoreşti, ca o condiţie intrinsecă  a funcţionării statului de drept, inclusiv în materia drepturilor salariale.

8. Adunările generale solicită ca reglementările în materia salarizării personalului din justiţie să fie elaborate în acord cu standardele internaţionale în materie, după consultarea şi participarea reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti. 

9.  Autoritatea judecătorească, prin preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi celelalte două puteri ale statului, executivă, prin Primul-ministru, respectiv legislativă, prin Preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, cu medierea Preşedintelui României sunt chemate să adopte o declaraţie comună prin care să garanteze stabilitatea şi previzibilitatea  statutului judecătorilor şi procurorilor.

AUTOADMINISTRAREA ŞI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVĂ

10. Adunările generale considera că se impune modificarea  prevederilor legislative în sensul instituirii principiilor autoadministrării şi descentralizării administrative pentru asigurarea funcţionarii eficiente a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.

 

Adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor instanţelor judecătoreşti din România, odată cu adoptarea prezentei Rezoluţii, solicită Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului României, Consiliului Superior al Magistraturii, celorlalte autorităţi publice,  să promoveze şi să garanteze, inclusiv prin măsuri de ordin legislativ şi administrativ, rolul judecătorilor şi procurorilor în statul de drept, priviţi individual, cât şi al autorităţii  judecătoreşti în ansamblul său, în coordonatele principiilor, asumate prin textul de faţă.

Adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor solicită preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituţională pentru soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre puterea judecătorească şi celelalte puteri ale statului, având în vedere nerespectarea dispoziţiei legale privind avizul conform la adoptarea şi rectificarea bugetului de stat, precum şi lipsa avizelor în adoptarea şi modificarea mai multor acte normative care vizează activitatea puterii judecătoreşti.

Adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor îşi rezervă dreptul de a se adresa organismelor internaţionale în situaţia în care autorităţile naţionale nu vor da curs solicitărilor formulate prin prezenta rezoluţie.