14 COMUNICAT DE PRESĂ AL CURŢII DE APEL TÂRGU MUREŞ

19 august 2009

Azi 19 august 2009, ora 12,00, la Curtea de Apel Târgu Mureş, a avut loc Adunarea Generală a Magistraţilor din raza de activitate a Curţii de Apel Târgu Mureş, prilej cu care au fost supuse dezbaterilor următoarele aspecte:

 

1. Proiectul legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi efectele concretele ale acesteia  pornind de la principiile enunţate în art. 126 din lege.

 

2. Propuneri privind eficientizarea activităţii instanţelor, cu referire la respectarea strictă a programului de lucru; numărul şi complexitatea cauzelor pentru fiecare şedinţa de judecată.

 

În urma dezbaterii asupra aspectelor menţionate mai sus s-au evidenţiat următoarele:

 

Cu privire la punctul 1 din convocator, analizând efectele concrete ale aplicării grilei de salarizare cuprinse în legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, s-a constatat o diminuare substanţială a veniturilor magistraţilor; discrepanţe nejustificate în salarizarea judecătorilor ce ocupă funcţii de conducere prin raportare la judecătorii ce ocupă funcţii de execuţie; aplicarea unor coeficienţi de ierarhizare foarte mici pentru judecătorii stagiari (3,70) şi aplicarea unor coeficienţi de ierarhizare nejustificat de mari consilierilor Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti cât şi a consilierilor preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. Cu referire la acest ultim aspect, coeficientul de ierarhizare a consilierilor din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti este de 9,20 iar a judecătorilor de Curte de Apel cu o vechime între 10-15 ani este de 6,70, a judecătorilor de Tribunal cu aceeaşi vechime este de 6,35, a judecătorului de Judecătorie cu aceeaşi vechime este de 5,10.

În modalitatea în care a fost concepută grila de salarizare, ea menţine şi acutizează actualele inechităţi şi afectează în mod negativ judecătorii stagiari precum şi judecătorii cu funcţii de execuţie.

Pornind de la principiile enunţate în art. 126 din proiectul de lege , judecătorii prezenţi la Adunarea Generală consideră că aceste principii sunt doar afirmate, puterea judecătorească fiind doar formal recunoscută ca loc şi rol în statul de drept .

Prin art.126, alin.2 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „salarizarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să le asigure o reală independenţă economică, condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie”. În condiţiile în care veniturile magistraţilor sunt rezultatul înmulţirii coeficienţilor de ierarhizare menţionaţi mai sus cu salarului de bază minim brut pe ţară potrivit H.G 1051/2008, principiul enunţat de art. 126, alin.2 rămâne doar o simplă afirmaţie.

De asemenea în urma analizei proiectului de lege judecătorii prezenţi au constatat că nu este respectat principiul egalităţii puterilor în stat , în condiţiile în care membrii ai puterilor executive şi legislative beneficiază de „bunăvoinţa” redactorului proiectului dat publicităţii, aceştia din urmă având o grilă mult mai favorabilă în comparaţie cu membrii puterii judecătoreşti.

 

Faţă de constatările enunţate mai sus magistraţii au decis, adoptarea în mod gradual a unor forme de protest care să nu afecteze drepturile şi interesele justiţiabililor ca de exemplu: participarea la şedinţele de judecată fără însemnele distinctive (robă, insigne, bavetă) până la data de 31 august inclusiv, şi refuzul unanim de a participa la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie în calitate de preşedinţi ai birourilor electorale. Au fost propuse şi alte forme de protest, care vor fi puse în aplicare ulterior datei până la care se desfăşoară forma de protest menţionată mai sus.

 

Cu privire la punctul 2 din convocator, referitor la volumul de muncă cu implicaţii directe asupra programului legal de lucru, Adunarea Generală a magistraţilor a dezbătut necesitatea respectării stricte a dispoziţiilor codului muncii, respectiv a programului de 8 ore/zi. În acest sens s-a hotărât abordarea unor măsuri administrative de către preşedinţii instanţelor în vederea diminuării numărului de dosare pe şedinţă de judecată pentru a asigura condiţii normale de muncă pentru magistraţi, având în vedere faptul că o şedinţă de judecată presupune studiu acesteia, documentarea judecătorului, dezbaterile în şedinţă publică, deliberările, pronunţarea hotărârii şi redactarea acesteia.

BIROUL DE PRESĂ AL

CURŢII DE APEL TÂRGU MUREŞ