A.T-secretar Primarie

Dosar nr. 4597/117/2008

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2455/2008

Şedinţa publică de la 19 Decembrie 2008

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

 

Grefier Mariana Dediu

 

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamant PREFECTUL JUDETULUI CLUJ şi pe pârât PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA, pârât TA, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că în încheierea de amânare a pronunţării din data de 05.12.2008 a fost consemnat mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor, încheiere ce face parte integrantă din prezenta.

 

INSTANŢA

 

Constată că prin Decizia civilă nr. 1982/2008, Curtea de Apel Cluj  a dispus rejudecarea  pe fond a cauzei privind acţiunea Prefectului Judetului Cluj.

In rejudecare, tribunalul constată că Prefectul Judetului Cluj  a formulat o acţiune  in contencios administrativ pentru anularea pct. 2 si 3 din dispozitia Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. 8937/01.10.2007 ca nelegală, iar în subsidiar, modificarea pct.2 in sensul precizării datei de 30.06.2008 până la care poate fi exercitată temporar functia de secretar al municipiului, respectiv obligarea pârâtului la efectuarea demersurilor către ANFP pentru organizarea concursului în vederea ocupării functiei de secretar al municipiului Cluj-Napoca.

Pe parcursul judecăţii, reclamantul  si-a modificat acţiunea: a renuntat la petitul subsidiar (f.39), si-a completat actiunea solicitând obligarea pârâtului de a emite o dispozitie pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei de secretar al municipiului în conditiile art. 92 din Legea 188/1999 (f.59), a renunţat la petitul cu privire la demersurile pentru organizarea unui nou concurs, respectiv a solicitat  obligarea noii pârâte TA la restituirea sumelor pe care le-a încasat cu titlu de salariu si alte drepturi băneşti aferente exercitării functiei de secretar al municipiului pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2007 (f.69).

Prezentul dosar, care poartă numărul 1277/117/2008, în care părţi sunt  doar Prefectul Judetului Cluj si Primarul Municipiului Cluj-Napoca  cu privire la Dispozitia nr. 8937/01.10.2007, a fost conexat cu dosarul nr. 1416/117/2008, care se poartă între aceleasi părti, având ca obiect anularea Dispozitiei 2229/28.03.2008 emise de pârâtă în cursul judecăţii primului dosar (f.68).

In esenţă, reclamantul sustine că prin Dispozitia 8937/2007 a fost numită în functia publică de consilier juridic d-na TA (pct.l), promovată în functia publică de conducere de secretar al municipiului Cluj-Napoca până la organizarea examenului /concursului pentru numirea în functia publică de conducere (pct.2), respectiv  s-a prevăzut  ca anexă  fisa postului aferentă  functiei de secretar al municipiului (pct.3). Prefectul sustine că dispozitiile de la pct.2 si 3 sunt nelegale pe motiv că nu există avizul ANFP necesar ocupării temporare a acestei functii conform art. 92 alin.3 din Legea 180/1999, respectiv pentru că această dispozitie nu prevede chiar in continutul său durata maximă de 6 luni pentru promovarea d-nei TA; că aceeasi persoană a ocupat functia de secretar al municipiului Cluj-Napoca  pe parcursul tuturor celor 12 luni  ale anului 2007 (Dispozitiile 2468/2006, nr. 658/2007, nr. 7265/2007, nr. 8937/2007). Cu privire la cea de-a doua dispozitie atacată nr. 2229/2008 emisă de primar in cursul procesului, prefectul sustine  că prin aceasta s-a modificat pct.2 din dispozitia 8937/2007, ceea ce nu se putea face datorită suspendării aplicării acestei dispoziţii ca urmare a introducerii  acţiunii de către prefect pentru anularea sa.

Prin întâmpinarea depusă în cursul primului ciclu procesual, primarul  a arătat că pe parcursul anului 2007, a existat intr-adevăr trei dispoziţii pentru numirea d-nei TA în functia de secretar  al municipiului Cluj-Napoca dar in tot acest timp, ea nu era secretar public, si că nici o dispozitie nu a fost atacată pentru nelegalitate (f.40-44). A mai invocat exceptia de inadmisibilitate a actiunii pentru nechemarea in judecata a beneficiarului actului adminsitrativ atacat, exceptie care se respinge intrucat Prefectul si-a extins actiunea si fata de TA.

La rândul său, pârâta TA a invocat tardivitatea modificării actiunii de către prefect prin care a extins actiunea faţă de acest pârât după prima zi de înfăţişare, prescrierea dreptului la acţiune al prefectului cu privire la anularea pct.2 si pct. 3 din Dispozitia 8937/2007 si la restituirea sumelor de bani formulate  cu nerespectarea termenului de 6 luni prev.de art. 11 alin.1,3 si 5 din Legea 554/2004, exceptia lipsei de interes a reclamantului pentru anularea  pct.2 si 3 din Dispozitia 8937/2007, respectiv obligarea la emiterea unei noi dispoziţii cu respectarea prev.art. 92 din Legea 188/1999 întrucât între timp a fost emisă Dispozitia 2229/2008, exceptia lipsei calităţii procesuale active a prefectului de a solicita restituirea sumelor de bani încasate de către pârâtă şi a solicitat respingerea  petitului pentru anularea Dispozitiei 2229/2008 (f.103).

Faţă de  înscrisurile de la dosar si sustinerile părtilor, instanta retine următoarele:

 

1.    Obiectul acţiunii îl constituie, conform ultimelor precizari (f.69-75), cererea prefectului de:

-       anularea pct.2 si 3 din Dispozitia 8937/2007 emisă de primar, ca nelegale;

-       obligarea primarului să emită dispozitie pentru exercitarea cu caracter temporar de către d-na TA a functiei de secretar al municipiului Cluj-Napoca  cu respectarea prev.art.92  din Legea 188/1999.

-       anularea Dispozitiei nr.2229/2008 emisa de primar;

-       obligarea pârâtei TA la restituirea sumelor încasate cu titlu de salariu si alte drepturi băneşti aferente functiei de secretar al municipiului Cluj-Napoca pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2007.

 

 

 

2.    Cu privire la excepţiile pârâtei TA:

-  pârâta a invocat  că  precizarea si extinderea de acţiune  este de fapt  o modificare a acesteia care trebuia făcută până la prima zi de înfăţişare după cum obligă art. 132 si art. 134 Cod Procedură Civilă (f.103). Cu privire la aceasta, reclamantul  a invocat faptul că pârâta este decăzută din dreptul de a invoca exceptia pentru nedepunerea întâmpinării cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Tribunalul constată că într-adevăr, întâmpinarea a fost depusă de către pârâtă pe 26.03.2008 iar termenul de judecată  era fixat pe 30 mai 2008, astfel că nu s-a respectat termenul de 5 zile prev.de art. 1141 alin.2 Cod Procedură Civilă. Prin urmare, exceptia de tardivitate invocată de pârâtă se respinge la rândul ei, fiind tardiv formulata;

-  pârâta a invocat prescrierea dreptului la acţiune al prefectului cu privire la anularea pct.2 si 3 din Dispozitia 8937/2007 si la restituirea sumelor de bani formulate  cu nerespectarea termenului de 6 luni prev.de art. 11 alin.1,3 si 5 din Legea 554/2004. Această exceptie este nefondată: dispozitia a fost emisa la inceputul lunii oct 2007 si a fost atacata in justitie la sfarsitul lunii martie 2008, asadar in termenul de 6 luni prevazut de lege. Nu are importanta ca initial nu a figurat ca parata si TA, cat timp emitentul actului fusese chemat in judecata. Cât priveste restituirea sumelor de bani, aceasta se va soluţiona printr-o altă exceptie:

- pârâta a invocat  lipsa calităţii procesuale active a prefectului  faţă de solicitarea de restituirea a sumelor primite de TA. Exceptia se  admite întrucât drepturile băneşti aferente exercitării functiei de secretar al unei localităţi se achită de către Consiliul local al respectivei localităţi, prin aparatul primăriei. Ca urmare, prefectul nu poate pretinde acest drept;

- pârâta a invocat  lipsa de interes al  reclamantului pentru anularea pct.2 si 3 din Dispozitia 8937/2007 emisă de primar si pentru emiterea unei dispozitii cu respectarea art 92 din Legea 188/1999, pentru ca prin modificarea lor prin Dispozitia 2229/2008 acestea corespund cererii reclamantului. Aceasta exceptie se uneste cu fondul cauzei, aspectele invocate tinand de solutionarea a insasi actiunii principale.

 

3.    Prefectul Judetului Cluj  a invocat in cursul judecăţii (f.107-114)  exceptia de nelegalitate a Avizului nr. 1.057.017/01.08.2006 emis de ANFP, având ca obiect acordul  pentru numirea temporară a d-nei TA in functia de secretar al mun. Cluj-Napoca, începând din 01.08.2006 (f.48).

Această exceptie apare ca inadmisibilă faţă de dispoziţiile art.4 alin 1 din Legea 554/2004 si se respinge ca si in primul ciclu procesual (f.129) pe motiv că nu intruneste condiţiile unui act administrativ in sensul art. 2 si 4 din Legea 554/2004, fiind o simpla adresa de instiintare.

 

4. Pe fondul actiunii:

a. dispozitiile legale incidente:

Conform art 92 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici:

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice şi care nu are în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile prezentei legi.

(2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, astfel:

a) cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală;

b) cu obligaţia înştiinţării înainte cu cel puţin 10 zile a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală. În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, dispune neefectuarea măsurii sau, după caz, încetarea acesteia.

(3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii.

(4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, până la data încetării suspendării din funcţia publică, a detaşării titularului funcţiei publice sau, după caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului funcţiei publice a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. d).

(5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu.

b) Legalitatea dispozitiei nr 8937/2007 a Primarului

Prin dispozitia 8937/2007, Primarul o promoveaza temporar pe TA, incepand cu 01.10.2007, in functia publica de secretar al mun. Cluj-Napoca, pana la organizarea examenului sau concursului (f.10); ulterior, prin dispozitia 2229/2008 s-a modificat cu privire la durata, acesta fiind fixata pana la cel tarziu 30.06.2008 (f.5 dosar conexat), iar prin dispozitia nr 1302/2008 s-a modificat pct. 3 privind fisa postului (f.85). Aspectul de nelegalitate invocat de Prefect vizeaza respectarea dispozitiilor art 92 din Legea 188/1999, fata de faptul ca in tot cursul anului 2007 d-na Tarmure ocupase aceeasi functie.

Pentru lamurirea acestei chestiuni, tribunalul constata ca intr-adevar, prin dispozitia 2648/2006 a Primarului, d-na TA a fost numita temporar ca secretar al municipiului incepand cu 01.08.2009 pana la organizarea concursului dar nu mai mult de 6 luni (f.45) avizata de ANFP prin adresa nr.1057017 din 01.08.2006 (f.48), apoi prin dispozitia 658/2008 s-a prelungit cu aceeasi perioada incepand cu 01.02.2007 (f.47), iar prin dispozitia 7265/2007 incepand cu 01.08.2008 s-a prelungit perioada cu alte 3 luni (f.46) neavizata de ANFP (f.90).

Asadar, in perioada 1.01.2007-30.09.2007 d-na TA a exercitat functia de secretar al mun. Cluj-Napoca. Aparent, promovarea ei temporara in aceeasi functie prin dispozitia atacata ar infrange dispozitiile art 92 din legea 188/1999, care permit cel mult 9 luni ocuparea temporara a unei functii de conducere vacante. Insa tribunalul constata ca in perioada 01.01.2007-30.09.2007, d-na Tarmure nu avea calitatea de functionar public ceruta in mod expres de dispozitiile invocate, ci ea a fost numita functia publica de executie de consilier juridic chiar prin pct 1 din dispozitia atacata (f.10). Asadar, in fapt nu este vorba de o prelungire in sensul art 92 alin 3, ci de o numire in sensul art 92 alin 2 din lege care a inceput la 01.10.2007. Prin urmare, avizul ANFP 1057017/2006 nici nu era necesar la numirea initiala prin dispozitia 2648/2006, astfel ca, fiind data nominal pentru TA, in mod corect a putut fi utilizata cand aceasta a devenit functionar public pentru a fi promovata prin decizia pe care Prefectul a contestat-o.

Ulterior, in cursul procesului, a si fost declansata procedura de examen/concurs pentru ocuparea acestui post, avizata favorabil de ANFP (f.120 si 121), concurs castigat chiar de catre parata. Acesta este si motivul pentru care petitul vizand emiterea unei noi dispozitii de catre primar pentru exercitarea cu caracter temporar de catre parata a functiei de secretar al municipiului cu respectarea art 92 din legea 188/1999 se respinge ca fiind ramas fara obiect.

 

c) Legalitatea dispozitiei nr 229/2008 a Primarului

Aceasta dispozitie emisa la 28 mart 2008 modifica dispozitia 8937/2007 tocmai in sensul cerut de Prefect, dar acesta o contesta pe motiv ca ar fi fost emisa dupa formularea la data de 26 martie 2008 a actiunii cu privire la prima decizie.

Intr-adevar, potrivit art 3 alin 3, actul administrativ atacat de prefect se suspenda de drept pana la solutionarea cauzei. Dar aceasta dispozitie legala semnifica ca pe perioada judecarii se suspenda doar aplicarea acelui act administrativ, nefiind impiedicata modificarea sau revocarea acestuia. Aceasta, cu atat mai mult cu cat modificarea este in sensul pretins de reclamant prin actiunea initiala.

Pentru toate aceste motive, actiunea Prefectului se va respinge, potrivit art 1 alin.1 si alin 8 din Legea 544/2004. Intrucat actiunea se respinge pe fond, nu pe exceptie, Tribunalul nu considera necesar a relua prin dispozitiv modul in care a solutionat exceptiile invocate de parata.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE 

 

Respinge ca nefondata actiunea de contencios administrativ formulata, precizata si extinsa a Prefectului jud. Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, bdv. 21 Decembrie 1989, nr 59 indreptata impotriva Primarului mun. Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3 si a paratei TA.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publica de la 19 Decembrie 2008

 

 

 

Preşedinte,

Cristi Danilet

 

 

Grefier,

Mariana Dediu

 

 

 

M.D. 22 Decembrie 2008

CD 28 ian. 2009, 5 ex.