Administrator Public-nereguli subiecte si corectare

Dosar nr. 3007/117/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 461/2008

Şedinţa publică de la 14 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Petru Urs

Grefier Mariana Dediu

 

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamant MS şi pe pârât MUNICIPIUL DEJ PRIN PRIMAR, pârât MUNICIPIUL DEJ -COMISIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR PUBLIC, pârât MUNICIPIUL DEJ - COMISIA DE SOLUŢIUONARE A CONTESTAŢIILOR, pârât PRIMARUL MUN. DEJ, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul reclamantului MS, av. DS, reprezentanta pârâţilor Municipiul Dej prin Primar, Municipiul Dej-Comisia de concurs pentru postul de administrator public, Municipiul Dej-Comisia de soluţionare a contestaţiilor, cons. jr. PC şi reprezentantul pârâtului Primarul mun. Dej, cons. jr. TM.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care reprezentantul reclamantului invederează instanţei că referitor la petitul nr. 1 al acţiunii solicită anularea procesului verbal aflat la fila 35 dosar, respectiv nr. 13667/28.05.2007.

Reprezentanţii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat şi probe de administrat în cauză, împrejurare faţă de care instanţa constată închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentanta pârâtului Municipiul Dej solicită respingerea acţiunii.

Reprezentantul pârâtului Primarul mun. Dej solicită respingerea acţiunii.

 

INSTANŢA

 

I. Constată că prin cererea din 22.06.2007, MS a solicitat anularea procesului-verbal intocmit cu ocazia  finalizării probei scrise si a procesului-verbal  întocmit de Comisia de concurs la finalizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator public la Primăria Municipiului Dej, anularea Deciziei nr. 1/2007 a Comisiei de solutionare a contestaţiilor, obligarea pârâtului Municipiului Dej la plata de daune morale de l leu. La termenul din  09.11.2007, reclamantul si-a precizat acţiunea in sensul că in ceea ce priveste petitul I din actiune solicită anularea procesului-verbal din 25.05.2007 încheiat de comisia de concurs la finalizarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public (f.59) şi la ultimul termen de judecată reclamantul a invederat instantei că acesta poartă  nr. 13667 din 2007. A mai arătat că la finalizarea probei scrise nu a fost încheiat vreun proces verbal distinct, astfel că  nu mai solicită anularea acesteia (f.59).

In motivarea actiunii, reclamantul a arătat că Primarul Municipiului Dej a dispus organizarea unui concurs pentru ocuparea functie de administrator public la primărie, că el contestă modul de desfăsurare si corectare a probei scrise, întrucât în locul unui membru desemnat in comisia de concurs, AG, a participat la corectare numita RD.

Reclamantul si-a extins actiunea faţă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, cel care a dispus organizarea concursului contestat (f.45) si si-a precizat-o in sensul că a indicat ca temei legal al actiunii sale atât HG nr. 1209/2003 cât si HCL din 25.01.2007 prin care s-a aprobat regulamentul din concurs.

In concluziile orale, reluate in cele  scrise, reclamantul a invocat si alte motive de nelegalitate a desfăsurării probei scrise: prezenta unui membru extern - d-na RD - la elaborarea subiectelor, neafisarea rezultatelor probei scrise in termen legal de 48 de ore de la finalizarea acesteia, nerespectarea modalităţii de acordare a punctajelor de către cei doi evaluatori (f.84 -86).

 

II. Municipiul Dej a invocat lipsa de calitate procesuală pasivă a Municipiului Dej prin Primar, a Municipiului Dej-Comisia de Concurs pentru postul de Administrator Public, si a Municipiului Dej - Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, sustinând că potrivit Legii 215/2001, numirea si eliberarea din functie a administratorului public se face de către primar (f.14-15). Se respinge aceasta exceptie pentru faptul ca obiectul dosarului nu il constitutie legalitatea actului de dispozitie cu privire la numirea administratorului public, ci legalitatea concursului pentru ocuparea acestui post.

 

III. Fata de probele de la dosar, instanta retine urmatoarele:

Prin Hotărârea nr. 2/2007, Consiliul local al Municipiului Dej a aprobat infiintarea functiei de administrator public la Primăria Municipiului Dej, si a incredintat Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei mun. Dej  îndeplinirea acestei hotărâri (f.16). In aceeasi sedinţă, a fost aprobată procedura de numire si eliberare din functie  a administratorului public, hotărâre care cuprinde dispozitii cu  privire la organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea acestei functii (f.19-27).

Pentru punerea in executare a HCL 2/2007, primarul a numit prin Dispozitia nr. 665/2007 o comisie de concurs din care a făcut parte PM, MM, MC, CA, si GA (f.17), iar prin Dispozitia nr. 666/2007 a numit in comisia de solutionare a contestatiilor pe PM2, TM si PC (f.18).

Organizarea concursului a fost anuntată de Primăria Dej pentru data de 23.05.2007, ora 16,00 (f.28-32). La concurs s-au prezentat două persoane,  una fiind reclamantul. Fiecare dintre cele cinci persoane din comisia de corectare a acordat câte o notă pentru fiecare probă, fiecărui concurent (f.33), rezultând nota finală de 8,376 pentru reclamant si 8,717 pentru SRM (f.34). Ca urmare, s-a încheiat procesul-verbal nr. 13667/28.05.2007 de comisia de organizare, prin care   numitul S a fost declarat admis, iar reclamantul M, respins (f.35).

Impotriva acestei decizii, a formulat contestatie reclamantul care a fost respinsă de Comisia de soluţionare a contestatiilor prin Decizia nr. 1/28.05.2007, considerându-se că au fost respectate toate conditiile de fond si de formă ale concursului (f.37).

IV. Concursul pentru ocuparea postului de administrator a fost organizat in temeiul HCL din 25.01.2007. In cauză nu sunt aplicabile disp.Legii 188/1999 si HG 1209/2003, dispozitii indicate de reclamant întrucât, aşa cum sustine pârâtul Primarul Municipiului Dej, functia de administrator public nu se incadrează în categoria functionarilor publici (f.52).

Tribunalul constata insa ca normele pentru organizarea si desfasurarea acestui concurs au fost incalcate.

Astfel, conform art. 2.1.17 alin.13 din Regulamentul aprobat de Consiliul local  evaluarea se realizează de către doi membrii ai comisiei si nu de către toti, aşa cum a fost in cauza de faţă, aspect dovedit cu declaratia martorului  PG, presedinte al comisiei de examinare (f.81). Regulamentul prevede că dacă există diferente intre punctajele acordate de cei doi evaluatori, presedintele comisiei de concurs stabileste un alt membru al comisiei care reverifică si stabileste punctajul definitiv (f.23). Or, desi din inscrisul depus la fila 33 se constată diferente ale punctajelor acordate de către membrii comisiei, unele chiar mai mare de un punct (f.33), totusi această dispozitie din regulament nu a fost discutată de către membrii comisiei si nu a fost  respectată.

In cauză a fost administrată proba cu interogatoriul pârâtului prin care acesta  a sustinut că d-na DR nu a participat la evaluarea si notarea probei scrise ci a indeplinit doar atributii de secretariat, aceasta inlocuind-o pe GA la supravegherea din sala de concurs. De asemenea, in fata instantei, presedintele comisiei de concurs a arătat că  la operatiunea de corectare a luat parte initial d-na R si că membrii comisiei au decis că inclusiv secretara comisiei acordă punctaj. A mai arătat martorul că subiectele pe chestiuni de administratie locală au fost concepute de d-na R, impreună cu secretarul municipiului. Or, instanta constată că numai secretatul municipiului era parte din comisia de concurs (f.17) nu si RD.

Prin urmare, s-au incălcat două dispozitii: una cu privire la persoanele  competente să conceapă subiectele de concurs – art. 2.1.11 lit.c (f.20) si una cu privire  la modul cum se acordă notele de către membrii comisiei - art. 2.1.17 alin.13 (f.23). Aceste nereguli fac ca modalitatea de desfăşurare a concursului să contravină Regulamentului aprobat in acest sens de Consiliul local si loveste de nulitate rezultatele concursului.

Ca urmare actiunea se va admite, si va fi anulat procesul-verbal nr. 13667/28.05.2007 intocmit de Comisia de concurs prin care se stabilesc rezultatele acestuia, precum si Decizia nr. 1/28.05.2007, emisă de Comisia de soluţionare a contestatiilor, contestatie care a fost respinsă în mod nelegal.

Conform art. 274 Cod Procedură Civilă Primarul Municipiului Dej va suporta cheltuielile de judecată făcută de reclamant, constând in onorariul avocatial si taxa de timbru achitat.

Cu privire la capătul de cerere privind acordarea daunelor morale, acesta se va respinge ca nefiind justificat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea reclamantului MS în contradictoriu cu Comisia de Examinare, Comisia de solutionare a contestatiilor  şi Primarul Municipiului Dej.

Anulează  procesul-verbal incheiat la 25.05.2007 si nr. 13667/28.05.2007 de Comisia de examinare si Decizia nr. 1/28.05.2007 întocmită de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, ambele din cadrul Primăriei Municipiului Dej.

Obligă Primarul Municipiului Dej la 1540 Ron cheltuieli de judecată către reclamant.

Respinge cererea de acordare a daunelor morale.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  14.03.2008.

 

 

 

PRESEDINTE                                 JUDECATOR                                  GREFIER

CRISTI DANILET                           PETRE URS           MARIANA DEDIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.CD/VAM

6 ex./08.04.2008