ANL

Dosar nr. 2279/117/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE 

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 332/2008

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Georgeta Gliga

 

Grefier Mariana Dediu

 

 

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamant PAM prin mandatar AV.CDM şi pe pârât PRIMARIA MUN.CLUJ NAPOCA PRIN PRIMAR EMIL BOC, pârât MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  PRIN PRIMAR EMIL BOC, pârât CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că în încheierea de amânare a pronunţării din data de 08.02.2008 a fost consemnat mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor, încheiere ce face parte integrantă din prezenta.

 

INSTANŢA

 

1. Cadrul procesual

Constată că prin actiunea din data de 09.05.2007 reclamanta PA a solicitat in contradictoriu cu Primăria Cluj-Napoca,  anularea in parte a listei privind rezolvarea contestatiilor emise in 2007, obligarea pârâtei la solutionarea favorabilă a contestaţiei, suspendarea executării listei intocmite de primărie după solutionarea contestatiior si constatarea calităţii sale de chirias în blocul Sanex. Reclamanta a arătat  că  depus o cerere la Primăria Cluj-Napoca  pentru atribuirea unei locuinte ANL, însă nu a beneficiat de aceasta intrucât i s-a calculat in mod eronat punctajul reglementat prin Hotărârea 737/2006 a Consiliului Local Cluj-Napoca; i s-a respins si contestatia.

Prin întâmpinarea depusă, Primăria a invocat exceptia lipsei calităţii procesuale pasive (f.39-40).

Intr-adevăr,potrivit art. 77 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice Locale, primăria este o structură functională cu activitate permanentă alcătuită din primar, viceprimari, secretatul localităţii si din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local. Ca urmare, primăria este doar structura care reuneste mai multe autorităţi publice locale, deci nu poate avea calitatea de parte. Aşadar, va fi admisă exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Cluj-Napoca si actiunea va fi respinsă fata de acest parat pe această exceptie.

Reclamanta si-a extins actiunea cu privire la Municipiul Cluj-Napoca  reprezentat prin primar, si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca  (f.54). Totodata, ea si-a precizat actiunea arătând că actul administrativ a cărui anulare o cere este lista emisă de Consiliul local pentru atribuirea locuintelor ANL in care se prevede punctajul fiecărui solicitant (f.62). In felul acesta si-a modificat acţiunea, intrucât in cererea de chemare in judecată reclamanta solicitase  doar anularea listei cu privire la rezolvarea contestaţilor împotriva primei liste de atribuire a locuinţelor.

Ulterior, reclamanta si-a mai precizat o dată actiunea arătând că actul contestat este cel prin care i se acordă un punctaj iniţial de 31 de puncte, ea sustinând că are dreptul la 55 puncte, întrucât locuieşte cu chirie, iar pentru studiile profesionale trebuia să primească încă 13 puncte (f.78-79).

 

2. Starea de fapt

Analizând actele de la dosar, instanta constată următoarele:

Reclamanta a formulat initial în 2003 o cerere pentru acordarea unei locuinţe construite prin ANL. Criteriile de acordare a punctajului pentru fiecare solicitant sunt cele anexate la Hotărârea nr.737/2006 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca (f.69-72). Repartizarea locuinţelor tip ANL a fost aprobată prin Hotărârea 227/2007, a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca (f.73-74).

În tabelul privind punctajul obţinut pentru locuintele construite prin ANL în anul 2007, reclamanta figurează la pozitia 793, întrunind 31 de puncte (f.63-64). Acest punctaj  a fost atribuit reclamantei si publicat în lista iniţială (f.64), si a fost menţinut in urma soluţionării contestaţiei nr. 18010/21/05.03.2007 pe motiv că nu a depus contractul de închiriere pentru locuinţă (f.92), Sustinerea reclamantei este ca acest punctaj i s-a calculat greşit si că ar fi trebuit să fie 55 puncte.

 

3. Constatarile instantei

Tribunalul a procedat el insusi la calcularea punctajului intrunit de reclamantă potrivit criteriilor  prevăzute în Hotărârea 737/2006 a Consiliului Local:

- 10 puncte pentru calitatea de chirias în spaţiu in fond locativ privat: reclamanta nu a putut face dovada unui contract formal de inchiriere a locuinţei pe care o ocupă. Insă, prin facturile si chitantele depuse la dosar (f.11-26), aceasta a dovedit faptul că locuieşte in calitate de chirias într-un imobil  apartinând S.C. SANEX S.A. Din anexa la Hotărârea nr. 737/2006, nu  reiese că solicitantul ar trebui să prezinte un contract formal de inchiriere, aşa cum sustine pârâta, ci doar trebuie să aibă calitatea de chirias. Or, prin inscrisurile depuse, reclamanta a dovedit această calitate, chiar dacă nu există un contract formal de inchiriere. Oricum acest contract ar avea doar o valoare ad probationem, iar existenta lui in fapt s-a dovedit cu inscrisurile mentionate mai sus.

- 10 puncte pentru starea civilă de căsătorie: reclamanta a prezentat certificatul de căsătorie (f.10).

- 10 puncte pentru  suprafata locuibilă între 8 si 12 mp pentru fiecare membru al familiei: instanta nu poate acorda aceste puncte întrucât nu există nici o dovadă în afara sustinerilor reclamantei cu privire la suprafata locuibilă a apartamentului său.

- 3 puncte pentru numărul persoanelor in intretinere: reclamanta a dovedit că are doi minori in intretinere,  Daniel si Cristian (f.8-9).

-  9 puncte pentru vechimea cererii, între 3 si 4 ani: cererea initiala a reclamantei a fost inegistrata in aug.2003, iar locuintele au fost acordate in 2007.

- 13 puncte pentru studii profesionale: reclamanta a dovedit că a absolvit şcoala profesională în 1991 (f.32) si ca ulterior a absolvit liceul (f.33). Pentru primul aspect ar intruni 13 puncte, pentru al doilea doar 10. Comisia care a calculat punctajul a luat in considerare doar studiile liceale, pentru ca au fost ultimele studii absolvite. Tribunalul insă consideră că nu are importanţă ordinea absolvirii acestor studii, ci doar faptul ca reclamanta intruneste conditiile de la pct. 5.4 din HCL 737/2006, respectiv are studii medii cu pregatire profesionala.

4. Concluzii

Ca urmare,  instanta constată că reclamanta era indrituită la obţinerea a 45 puncte si astfel trebuia inclusă în anexa la hotărârea cu privire la acordarea locuintelor ANL, drept pentru care Municipiul Cluj-Napoca  trebuie să soluţioneze favorabil contestaţia reclamantei, iar Consiliul local să modifice anexa la HCL nr. 227/2007.

Va fi respinsă cererea de suspendare a executării listei cu privire la solutionarea contestaţiilor intrucât între timp consiliul local a emis HCL nr. 227/2007 prin care s-au atribuit locuinţele ANL.

Cât priveste ultimul petit al actiunii introductive, respectiv constatarea calităţii de chirias in blocul SANEX, s-a invocat competenţa de soluţionare ca aparţinând Judecătoriei Cluj-Napoca (f.67 verso). Tribunalul este de acord cu această exceptie si va trimite acest petit pentru soluţionare Judecătoriei Cluj-Napoca. Acest lucru nu a impiedicat ca, pe cale incidentala, Tribunalul sa decida asupra acestei chestiuni.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,  str. Motilor nr. 1-3,  jud.Cluj  şi respinge actiunea faţă de acest pârât pe excepţie.

Admite in parte actiunea formulată de PAM pârâtilor Municipiul Cluj-Napoca  reprezentat prin Primar, si Consiliul Local al Municipiului  Cluj-Napoca .

Obligă Municipiul Cluj-Napoca, prin primar, să solutioneze favorabil contestatia reclamantei nr. 18010/21/05.03.2007, în sensul de a i se stabili un număr de 45 puncte la dosarul pentru obtinerea locuintelor construite prin ANL 2007.

Obligă Consiliul Local să modifice anexa nr. 1 a Hotararii nr. 227/03.04.2007 în mod corespunzător.

Respinge petitul privind anularea listelor cu privire la acordarea punctajului solicitantilor de locuinte ANL 2007.

Respinge cererea de suspendare a executării listei cu privire la solutionarea contestatiilor.

Disjunge petitul privind constatarea calităţii de chirias al reclamantei in blocul SANEX si trimite spre solutionare Judecătoriei Cluj-Napoca.

Obligă pârâtii la plata în solidar a sumei de 4 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  22 Februarie 2008.

PRESEDINTE                                JUDECATOR                                         GREFIER

CRISTI DANILET                           GEORGETA GLIGA                       MARIANA DEDIU

 

 

Red.CD/VAM, 6 ex./26.02.2008