ANP-anulare mustrare

Dosar nr. 3496/117/2007

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 463/2008

Şedinţa publică de la 14 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Petru Urs

Grefier Mariana Dediu


 

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamant BV şi pe pârât PENITENCIARUL GHERLA, având ca obiect conflict de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamantului BV, av. Popa Daniela şi reprezentanta pârâtului Penitenciarul Gherla, cons. jr. Nadia Aionese.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care reprezentanta reclamantului depune la dosar un script prin care renunţă la judecata cu privire la petitul nr. 2 referitor la plata orelor suplimentare efectuate în timpul orelor de pregătire profesională. Totodată aceasta mai depune la dosar note de şedinţă.

Reprezentantele părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat şi probe de administrat, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta reclamantului solicită admiterea acţiunii, respectiv a petitului nr. 1 şi a se constata renunţarea la judecata petitului nr. 2, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta pârâtului solicită respingerea acţiunii cu cheltuieli de judecată conform scriptelor depuse la dosar şi depune concluzii scrise.

 

INSTANŢA

 

Constată că  prin acţiunea din 30.07.2007, reclamantul a contestat Decizia nr. U/13218/03.07.2007, prin care a fost sancţionat cu mustrare scrisă, de către Administraţia Penitenciarului Gherla. Reclamantul a arătat că in data de 18.05.2007, din timpul liber a fost chemat la serviciu pentru a participa la activitatea de pregătire profesională cu o durată de 8 ore, si că la ora 13,30, fără a informa seful ierarhic, a plecat la domiciliu.

Iniţial, prin cererea de chemare in judecată, reclamantul a solicitat obligarea Penitenciarului Gherla la plata orelor suplimentare pentru zilele in care a fost chemat din timpul liber la activitatea de pregătire profesională (f.3), însă ulterior a renunţat la acest petit (f.59).

Acţiunea reclamantului va fi admisă, pentru motive de nelegalitate a dispoziţiei de sancţionare.

Astfel, prin Decizia nr. U/12018/29.05.2007 emisă de  ofiterul instructor principal I din cadrul PRMS Gherla, reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu mustrare scrisă deoarece s-ar face vinovat de neglijenţă manifestată in indeplinirea atributiilor de serviciu si a dispoziţiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autorităţile anume stabilite de lege. In motivarea in fapt a acestei decizii, s-a retinut că în 18.05.2007, cu ocazia pregătirii lunare, agentul Băiesan nu ar fi respectat programul orar alocat acestor activităţi, părăsind sala si implicit unitatea unde avea loc activitatea, mai devreme decât ora stabilită în program, incălcând astfel Decizia directorului unităţii nr. U/7613/15.01.2007. S-a precizat in continutul deciziei că agentul nu a vrut să dea declaratii in scris. Ca temei de drept s-a indicat art. 61 lit.b, art. 62 lit.e, art. 64 alin.1, si art. 66 alin.l din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din ANP.

Decizia de sanctionare este nelegala pentru incalcarea prevederilor art. 33 alin.2 lit.a din Regulamentul  privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activităţii comisiilor de disciplină din cadrul ANP si unităţilor subordonate, care prevede ca dispozitia de sanctionare trebuia să aibă la bază o propunere cuprinsă în referatul comisiei de disciplină si ar fi trebuit să cuprindă sub sanctiunea nulităţii absolute: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din procesul-verbal al Comisiei de disciplină, temeiul legal in baza căruia se aplică sanctiunea disciplinară (f.44).

1. Or, sub aspectul descrierii faptei, din dispozitia de sanctionare  rezultă că reclamantul a părăsit sala unde a avut loc pregătirea mai devreme decât ora stabilită în program, fără însă a se preciza intre ce ore s-a desfasurat pregătirea si la ce oră a părăsit reclamantul sala. S-a reţinut că nu a informat in prealabil ofiţerul însărcinat cu pregătirea sau conducătorul ierarhic superior, fără  însă a se preciza  textele de lege care obliga la aceasta. In fine, s-a reţinut încălcarea deciziei directorului unităţii nr. U/6713/15.01.2007 (f.19-21), fără însă a se lămuri dacă reclamantul avea obligatia de a urma cursurile de pregătire profesională in afara orelor de serviciu, aşa cum s-a întâmplat in speţă, aspect dovedit cu martorul audiat (f.51).

 

2. Sub aspectul temeiului de drept, se constată  o neconcordanţă între textul de lege care prevede sanctiunea pe care ofiterul urma să o adopte – art.62 lit.e – ce se referă la revocarea din functia de conducere, si sanctiunea pe care a aplicat-o efectiv – mustrarea scrisă si care este prevăzută în art.66 lit.a din lege. Or, indicarea gresită a textului de lege echivalează cu lipsa temeiului legal, ceea ce este un caz de nulitate absolută potrivit art. 33 alin.2  lit.a din  Regulament.

 

3. Al treilea motiv de nulitate este neefectuarea cercetării prealabile. Astfel, textele aplicabile sunt cele  din art. 63 alin.2 si art. 64 din Lege, în forma existentă la data comiterii abaterii disciplinare, adică mai înainte de modificarea adusă prin OUG 4/2008:

Art 63 alin 2 avea următoarea formă:

Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67.

Iar art 64:

(1)Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. a) poate fi aplicată direct de către conducătorul compartimentului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, din cadrul unităţii din subordinea acesteia, în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public care a săvârşit abaterea disciplinară.

Din coroborarea celor două articole, rezultă că pentru aplicarea oricărei sanctiuni disciplinare, trebuia efectuată cercetarea prealabilă. Singura disctinctie intre sanctiunea mustrării si celelalte sanctiuni este doar organul competent să le aplice: direct conducătorul compartimentului pentru mustrare (art. 64), respectiv directorul ANP sau conducătorul unităţii pentru celelalte sanctiuni (art.65). De abia prin OG 4/2008 s-a modificat legea in sensul că s-a prevăzut in mod expres la art. 63 alin.2 că pentru sanctiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit.a nu este obligatorie efectuarea cercetării prealabile.

 

Ca urmare, decizia de sancţionare este nulă. In mod corelativ devine nulă şi decizia U/13218/03.07.2007 emisă de directorul PRMS Gherla, prin care  a fost menţinută această sancţiune disciplinară.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE 

 

Admite actiunea  reclamantului BVV.

Anulează Decizia nr. U/13218/03.07.2007 emisă de directorul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Gherla, cu sediul în Gherla str. A.Muresanu nr. 4, jud.Cluj.

Ia act de renuntare la petitul cu privire la plata orelor suplimentare.

Cu drept de recurs  în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  14.03.2008.

 

Preşedinte,

Cristi Danilet

 

Judecător,

Petru Urs

 

Grefier,

Mariana Dediu

 

 

 

 

 

 

 

Red.CD/VAM

4 ex./09.04.2008