Anulare act ad-tiv respins Bihor

Dosar nr. 962/111/2007

 

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE 

 

SENTINŢĂ CIVILĂ  Nr. 19/2008

Şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2008

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Emil Belean

 

Grefier Oltita Felecan

 

S-a luat spre examinare acţiunea promovată de reclamantii CIM, CD, PAI, intervenienta in interes propriu ME impotriva paratilor CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, PRIMARIA COMUNEI SANMARTIN, CONSILIUL LOCAL SANMARTIN, LD, LDM si SC G SRL, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică , se prezintă pentru reclamanţii C av. LV, reclamanta PAI personal şi asistată de soţul acesteia, dl. judecator PV, av. PAI pentru intervenienta ME şi pentru pârâţii LD, LDM si SC G SRL av. MI si FS, lipsa fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , dupa care, reprezentantul reclamantei PAI solicita suspendarea cauzei în temeiul prevederilor art. 244 pct. 1 C.proc.civ, până la soluţionarea plângerii penale inregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea. Raportat la cererea de restrângere a acţiunii introductive (filele 189-191) precizează că înţelege să o menţină aşa cum a fost formulată, respectiv anularea parţială a autorizaţiei de construire şi a tuturor avizelor de care au beneficiat pârâţii L şi SC G SRL, cu privire la amenajarea terenului rămas liber de construcţii, pe care intenţionează a amenaja o piscină pentru adulţi, una pentru copii, un loc de joacă pentru copii, puţ foraj ape geotermale şi împrejmuirea acestui teren, cu cheltuieli de judecată ce urmează a fi precizate ulterior.

Reprezentanta reclamanţilor C susţine cererea de suspendare a cauzei formulată de reprezentantul reclamantei PAI.

Concluzii de admitere a cererii de suspendare a cauzei pune şi reprezentanta intervenientei ME, acesta învederând că o suprafaţă de 1047 mp aparţinând acesteia este în prezent ocupată de lucrările realizate de pârâta  SC G SRL pentru realizarea puţului de forare, restaurant, piscine, loc de joacă pentru copii, aşa cum rezultă şi din dosarul aflat pe rol la Arad.

Reprezentanţii pârâţilor LD, LDM si SC G SRL solicită instanţei pronunţarea asupra excepţiei de prematuritate a acţiunii invocate în cauză.

Reprezentantul reclamantei PAI solicită instanţei a se pronunţa asupra cererii de suspendare a cauzei şi ulterior asupra exceptiei invocate.

Instanta acorda cuvântul părţilor pe cererea de suspendare.

Reprezentanta intervenientei ME învederează instanţei că în prezent lucrările de construcţii sunt suspendate până la soluţionarea dosarului de la Arad. Invederează că achiesează sustinerilor reprezentantului reclamantei PAI cu privire la cererea de suspendare.

Reprezentanta reclamanţilor C precizează că sunt intrunite condiţiile pentru a putea fi dispusa suspendarea cauzei in temeiul prevederilor 244 pct. 1 C.proc.civ, această măsură impunându-se până la finalizarea cercetării penale din dosar nr. 2851/p/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Totodată, menţionează că în rezoluţie se arată că urmărirea penală a fost începută în baza art. 24 alin. 1 lit. B din Legea nr. 50/1991.

Reprezentanţii pârâţilor L si SC G SRL pun concluzii de respingere a cererii de suspendare, intrucât este neîntemeiată, urmărindu-se tergiversarea soluţionării prezentei acţiuni, iar formularea unei asemenea cereri nu are înrâurire asupra obiectului prezentei acţiuni, respectiv constatarea validităţii A.C, cu consecinţa anulării acesteia. Totodata, precizează că, conform prevederilor art. 244  C.proc civ, instanţa poate să dispună suspendarea, însă suspendarea nu este prevăzută in mod imperativ. Menţionează că începerea urmăririi penale de asemenea nu are înrâurire asupra cererii de anulare a A.C ce formează obiectul cauzei.

După deliberare, raportat la împrejurarea ca cererea de suspendare în temeiul prevederilor art.244 pct. 1 C.proc.civ formulată de reprezentantul reclamantei PAI nu are legatură cu obiectul prezentei cauze, respectiv anularea autorizatiei de construire, iar continuarea executării lucrărilor după întreruperea lor dispusă de organul de control competent nu are legatură cu validitatea autorizaţiei, respinge cererea de suspendare.

Instanţa invedereaza ca la termenul din 5 oct 2007 (f.136-138) au fost discutate doar o parte din exceptiile invocate de parati, dosarul fiind repus pe rol pentru a de discuta si excepţia prematurităţii acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile, drept pentru care acordă cuvântul părţilor asupra acesteia.

Reprezentantul pârâţilor L si SC G SRL, dl. av. SF, solicită admiterea exceptiei invocate, in speţă fiind vorba de un act administrativ individual, emis in anul 2005 şi care este contestat in 2007, termenul prevăzut de lege fiind depăşit. Totodată menţionează că nu a fost realizată nici procedura plângerii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr.554/2004, aceasta, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar ( filele 110-113), fiind inaintate Primăriei com. Sanmartin şi Consiliului Judeţean Bihor si nu organului emitent, respectiv primarul. Invederează că mai corect ar fi vorba de excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa plângerii prealabile, iar în cazul în care instanţa ar considera actele depuse ca fiind plângere prealabilă, trebuie reţinut faptul că termenul prevăzut de lege este depăşit.

Arată că art. 7 din Legea nr. 554/2004 alin. 1 prevede că ,,persoana care se consideră vătămată intr-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia’’. Legea prevede de asemenea că ,plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice şi peste termenul prevăzut de alin. 1, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, termenul de 6 luni fiind un termen de decădere’’. În speţă, termenul de 6 luni a fost depăşit, iar scriptul considerat de către intervenientă drept plângere prealabilă nu a fost adresat organului competent, motiv pentru care se impune admiterea excepţiei. Raportat la demersurile intervenientei făcute ulterior , adrese,  nu pot fi reţinute ca fiind plângere prealabilă.

Referitor la procedura plângerii prealabile, reprezentantul reclamantei PAI, arată că poziţia procesuală a fost exprimată în scris prin scriptul de la filele 144 -146 intitulat ,,note de şedinţă’’, fiind invocate prevederile art. 11 alin. 1, lit. a din Legea nr. 554/2004 conform căruia ,,cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se poate introduce în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considera nejustificat, de soluţionare a cererii’’, iar conform alin. 2 ,,pentru motive temeinice, cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevazut de alin. 1, dar nu mai târziu de 1 an de la data emiterii actului’’ ei luând act de A.C, aşa cum au arătat şi în scris în actul menţionat, la data de 08.02.2007, dată la care au formulat plângere prealabilă, iar la data de 16.02.2007 au înregistrat acţiunea, in pofida faptului că autorizaţia a fost emisă la data de 08.09.2005. Pentru cele precizate în scris şi susţinute oral, solicită respingerea excepţiei, procedura prealabilă fiind îndeplinită în termen legal. In ceea ce priveşte excepţia prematurităţii, arată că nu poate fi invocată şi reţinută de instanţă atat timp cât în cauză au fost administrate probe.

Reprezentanta reclamanţilor C arată că înţelege a menţine poziţia procesuală exprimată în scrie prin scriptul de la filele 139-140, intitulat ,,concluzii scrise’’. Precizează că în invocarea excepţiei prematurităţii acţiunii nu este indicat temeiul legal iar reprezentanţii pârâţilor fac confuzie între excepţia prematurităţii şi a prescripţiei dreptului la acţiune. Totodată, menţionează că înţelege a invoca la rândul său prevederile art. 11 din Legea nr. 554/2004, părţile pe care le reprezintă luând cunoştinţă de A.C emisă la data de 08.09.2005 la data de 08.02.2007, iar la data de 16.02.2007 s-a inregistrat plângere prealabilă, prin urmare excepţiile trebuie respinse.

Reprezentanta intervenientei arată că excepţiile trebuiau invocate la prima zi de înfăţişare . Pune concluzii de respingere pentru motivele precizate în scris ( filele 142-144), achiesând la susţinerile reprezentanţilor reclamanţilor. Precizează că termenul de 1 an prevăzut de art. 11 din legea nr.544/2004 modificat prin art. 16 din Legea nr. 262/2007 nu a fost depăsit, făcându-se dovada luării la cunoştinţă a A.C la data de 22.02.2007, data deplasării executorului judecătoresc la faţa locului.

Reprezentanţii pârâţilor L si SC G SRL arată că susţinerile reprezentanţilor reclamanţilor şi ale reprezentantei intervenientei, conform cărora nu aveau cunoştinţă despre existenţa A.C şi lucrările ce urmau a fi executate, cu atât mai mult, cu cât aceste date au fost afişate pe panoul informativ, nu sunt valabile. Menţionează că, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar, la data de 13.09.2005 reclamanţii au sesizat Primăria com. Sanmartin cu privire la demararea lucrărilor executate în vecinătatea proprietăţilor acestora, prin urmare nu aveau cum să nu cunoască de existenţa A.C . Precizează totodată faptul că respingerea exceptiei invocate ar crea un precedent periculos, astfel încât s-ar putea ajunge la situaţia în care după 10 ani o persoană să solicite anularea unui act administrativ pe motiv că nu a avut cunoştinţă de el, or legea tocmai pentru a evita apariţia unor asemenea situaţii, a prevăzut că termenul de 6 luni este un termen de decădere.

Reprezentanta intervenientei arată că A.C a fost emisă in anul 2005, însă extinderea lucrărilor pentru forare este din 2007. Depune copia minitei deciziei civile nr. 1818/R/2007 pronunţată de Tribunalul Cluj- Secţia Civilă in dosar nr. 4156/117/2007, prin care a fost respins recursul declarat de pârâţii L si SC G SRL împotriva Sentinţei civile nr. 1148/16.02.2007 pronunţată în dosar nr. 1122/271/2007 al Judecătoriei Oradea.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

 

 

 

TRIBUNALUL

1. Obiectul judecatii

a. cererea de chemare in judecata

Prin actiunea nr.962 din 16.02.2007 depusa la Tribunalui Bihor, reclamantii C Ioan, CD, PAI au chemat in judecata Consiliul Judetean Bihor, Primaria com Sanmartin, Consiliul Local Sanmartin, pe LD, LD si SC G SRL pentru a se dispune anularea HCL nr 331/15.07.2005, anularea acordului unic nr. 56/13.08.2005 eliberat de CJ Bihor, anularea certificatului de urbanism nr 74/02.03.2005 eliberat de Primarie si anularea autorizatiei de construire nr. 247/08.09.2005. Reclamantii au motivat prin aceea ca paratii au inceput edificarea unei pensiuni rurale care pun in pericol imobilul lor, situat in vecinatate, si ca documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei ar fi nelegala (f.1-6 D.962 Bihor).

La termenul din 14 dec. 2007, reclamantii si-au restrans actiunea cu privire la anularea partiala a autorizatiei de construire care priveste in prezent terenul liber de constructii (f.189).

Prin incheierea nr 1974/2007 a ICCJ (f.132), cauza a fost stramutata la Tribunalul Cluj.

 

b. cerere de interventie

La 19 iun 2007, in cauza a intervenit ME, formuland o actiune cu acelasi obiect cu al reclamantilor. A motivat prin aceea ca este proprietara unui teren situat in vecinatatea celui apartinand paratilor si ca prin constructia sa este afectat imobilul ei (f.32-34 D 962 Cluj). Ea nu si-a restrans actiunea cu privire la autorizatia de construire, solicitand anularea in intregime a acesteia.

 

2. Cadrul procesual

Reclamantii si intervenienta au stabilit cadrul procesual potrivit principiului disponibilitatii, chemand in judecata Primaria com Sanmartin care a eliberat certificatul de urbanism atacat, dar nu si Primarul care a emis autorizatia de construire contestata.

Acesta aspect a fost pus in discutia partilor la termenul din 21 sept 2007: paratii au ridicat ca exceptie adresarea unei plangeri prealabile de catre reclamanti catre Primarie desi emitentul autorizatiei era Primarul, iar reclamanta a raspuns, sustinand ca Primaria are calitate procesuala, aceasta fiind reprezentata de Primar (f.123). Chestiunea a fost analizata de parti si in concluziile scrise (f. 128 pt parati). Neintelegand sa isi extinda actiunea si la Primar, aceasta a fost solutionata in limitele procesuale initiale. Din moment ce calitatea procesuala a Primariei a fost pusa in discutie, instanta nu a gasit necesar sa atraga in alt fel atentia reclamantilor asupra necesitatii extinderii actiunii, caci in aceasta situatie si-ar fi incalcat obligatia de impartialitate prevazuta de art. 127 alin 2 din Constitutia revizuita, art. 2 alin 2 din Legea nr.303/2004, art 2 alin 1 si art 10 din Legea nr 304/2004, fiind evident ca s-ar fi antepronuntat cu privire la lipsa de calitate procesuala a Primariei in raport cu autorizatia de construire.

Ca urmare, actiunea cu privire la capatul de cerere provind anularea partiala a autorizatiei se respinge ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

 

3. Apararile paratilor

a. CJ Bihor s-a opus anularii acordului unic, pe motiv ca potrivit legii acesta are valoare de aviz conform si a avut la baza toate acordurile si avizele solicitate de lege (f.70-72 D.962).

b. SC G SRL s-a opus admiterii actiunii invocand prescriptia dreptului la actiune in conditiile art 7 din Legea 554/2004 potrivit careia dr. la plangerea prealabila si implicit la actiunea in contencios este prescris in 6 luni de la data emiterii actelor adminsitrative, si exceptia prematuritatii actiunii in conditiile nerespectarii procedurii prealabile; pe fond a solicitat respingerea actiunii pentru ca legea ar fi fost respectata pentru emiterea actelor adminstrative (f.99 D.962). In concluziile scrise, a invocat si exceptia prematuritatii cererii de interventie in interes propriu.

Reprezentantii paratilor au invocat si in fata instantei clujene exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa plangerii prealabile, a prematuritatii actiunii si a cererii de interventie (f.122 verso) si fata de actele depuse de intervenienta ME au aratat ca aceasta a formulat o sesizare adresata Primariei, si nu primarului emitent al autorizatiei de construire (f.123).

 

4. Apararile fata de exceptiile invocate

a. Apararile reclamantilor

Exceptiile au fost puse in discutia partilor atat de Tribunalul Bihor (f.126 D 962 Bihor), cat si de prezenta instanta (f. 122-123, 136-138, 210-211 D Cluj), fiind argumentate si in concluziile scrise ale partilor (f.139-146).

Reclamantii s-au aparat la termenul din 11 aprilie 2007 invocand ca au formulat plangere prealabila catre  CL Sanmartin (f.126 D 962 Bihor). Ulterior insa ei au facut dovada ca, in timpul procesului deja declansat si dupa invocarea exceptiilor care nu au mai fost solutionate datorita stramutarii cauzel, au formulat plangere prealabila nr. 2730/04.05.2007 adresata Primariei Sanmartin, care le-a fost respinsa (f.42).

In fata Tribunalului Cluj,  reclamanta PAI a aratat ca a aflat de constructie, insa de abia in 8 febr. 2007 a luat la cunostinta de continutul autorizatiei de construire, ca urmare a eliberarii unor copii dupa documentele contestate (f.74-75) considerand aceasta data ca fiind cea care trebuie luata in considerare pentru calculul prescriptiei. A aratat ca toate sesizarile si inclusiv cererea din 8 feb. 2007 pot fi asimilate cu plangerea prealabila. (f. 54 D Cluj).

 

b. Apărările intervenientei

Intervenienta a depus la dosar plangerea prealabila inregistrata sub nr. 4666/26.04.2007, adresata CJ Bihor prin care cere revocarea acordului unic (f.40 D CLuj), plangerea prealabila nr. 2564/26.04.2007 adresata Primariei com. Sanmartin prin care cere revocarea HCL, a certificatului de urbanism (inscriere adaugata, neconfirmata) si a autorizatiei de construire (f. 41 D Cluj).

Aceste plangeri prealabile au fost formulate anterior promovarii actiunii, la 19 iunie 2007.

 

5. Situatia de fapt retinuta de Tribunal

Paratii L sunt proprietarii unei suprafete de teren (f.45 D.962 Bihor). Autorizatia de construire nr 247/2005 (f.16) a fost eliberata pe 08.09.2005 in favoarea SC G SRL reprezentata de LD. Aceasta a avut la baza avizul favorabil al CJ Bihor (f.17), acordul unic al CJ Bihor (f.18), HCL nr 331/2005 (f.19), certificatul de urbanism nr 74/2005 (f.20-21).

In cursul procesului, s-a dispuns sistarea temporara a lucrarilor prin sent.civ. nr. 1148/2007 a Judecatoriei Oradea (f. 88-89), ramasa irevocabila prin respingerea recursului (f. 205 D. Cluj).

Interesul reclamantilor si intervenientei, vecini cu imobilul in constructie, este pentru a se anula autorizatia de construire, actiune intemeiata pe art. 12 din Legea nr 50/1991 si a fi stopate lucrarile. Este de observat ca nici o dispozitie legala nu reglementeaza in mod expres contestarea actelor care au stat la baza emiterii autorizatiei.

6. Solutionarea exceptiilor

S-au invocat patru exceptii de parata SC G SRL: prescriptia dreptului la actiune, inadmisibilitatea actiunii pentru lipsa plangerii prealabile, prematuritatea cererii de chemare in judecata, prematuritatea cererii de interventie in interes propriu.

Evident, nu pot fi toate admise, pentru ca se exclud una pe alta: lipsa sau tardivitatea plangerii prealabile face inadmisibila actiunea, astfel ca nu se va mai analiza prescripia dreptului la actiune sau prematuritatea actiunii.

Astfel, Legea 544/2004 descrie procedura de urmat in materie de contencios administrativ: se emite un act administrativ, se cere la organul emitent in termen de 30 zile revocarea actului administrativ, acesta raspunde in 30 zile, dupa care se formuleaza actiune la instanta in termen de 6 luni de la raspuns.

 

a. Regimul exceptiei lipsei procedurii prealabile fata de terti

Reclamantii si intervenienta sunt terti fata de actele administrative invocate, care sunt eliberate in folosul exclusiv al paratilor, ca urmare actiunea lor trebuie supusa dispozitiilor art 7 alin.3 din Legea 554/2004: `Este indreptatita sa introducă plângere prealabilă si persoana vătămată într-un drept al sau sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul in care a luat cunoştinţa, pe orice cale, de existenta acestuia, in limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).` Iar alin 7 prevede: `Plângerea prealabilă in cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, si peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie`. Decizia nr. 797/2007 a Curtii Constitutionale a constatat ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale daca se refera la un tert ce ar trebui sa introduca plangerea prealabila in 6 luni de la data emiterii actului, intrucat el nu are posibilitatea obiectiva de a lua la cunostinta de acesta. Ca urmare, termenul de introducere al plangerii prealabile pentru terti curge de la data luarii la cunostinta despre actul adminstrativ.

Aceasta concluzie nu poate fi insa interpretata ca `luarea la cunostinta de actul administrativ` echivaleaza cu `comunicarea` acestuia, la cerere, catre tertul interesat, caci in aceasta situatie s-ar naste un abuz din partea acestuia, care ar putea cere oricand acel act, ceea ce ar genera insecuritatea relatiilor juridice de drept administrativ. Ci se va avea in vedere data cand partea a luat la cunostinta de existenta actului adminstrativ sub aspectul efectelor produse de acesta.

 

b. Publicitatea in cazul autorizatiilor de construire.

In legatura cu lucrarile de construire, legea prevede o procedura de publicitate tocmai pentru a da posibilitatea tertilor de a lua la cunostinta de lucrari si a le putea, eventual contesta.

Astfel, Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si Turismului, publicat in M.Of. nr. 825 din 13 septembrie 2005, contine urmatoarele reglementari:

 

Art. 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare

Transparenta procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cat şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, precum şi prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 37 şi art. 53.

Art. 37 Asigurarea caracterului public

(1) Lista certificatelor de urbanism este publica.

(2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedenta (în ordinea eliberării), făcându-se evidentierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul.

(3) Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz.

Art. 53 Asigurarea caracterului public

(1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publica.

(2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedenta (în ordinea eliberării), făcându-se evidentierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul.

(3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului şi numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz.

Art. 71 Operaţiuni privind obligaţiile Investitorilor/ beneficiarilor fata de autorităţi

(1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vedrea executării lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni:

b) Amplasarea, la loc vizibil a Panoului de identificarea investiţiei

Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

 

Anexa 8 este cea care indica ce mentiuni trebuie sa contina acest panou de identificare `Denumirea şi adresa obiectivului, Beneficiarul investiţiei (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, telefon), Proiectant general numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, telefon), Constructor numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, telefon), Numărul autorizaţiei de construire/desfiinţare şi numărul autorizaţiei de organizare de şantier (dacă este cazul)..... din  data de.....Eliberata de..., Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie, Data începerii construcţiei, Data finalizarii construcţiei.

 

Reglementarea de mai sus este intregita de Ordinul nr. 63/N din 11 august 1998 privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei, emis de MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI, publicat in M.Of.nr. 345 din 11 septembrie 1998:

 

Art. 1 Toate santierele de construcţii vor fi obligate sa afiseze la loc vizibil, pe toată perioada lucrărilor, un panou de identificare, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 2 Modelul acestui panou, prezentat în anexa, va fi înmânat obligatoriu, o data cu aceasta, beneficiarului de către eliberatorul autorizaţiei de construire.

Art. 3 Neafisarea panoului de identificare se va sanctiona cu sistarea imediata a lucrărilor.

 

Asadar, potrivit celor enuntate, partile interesate (in speta reclamanta si intervenienta) aveau posibilitatea ca, imediat dupa ce au luat la cunostinta de efectuara unei constructii (fie prin vizualizarea lucrarilor, fie prin vizualizarea panoului de identificare), sa afle numele beneficiarului constructiei, numarul autorizatiei de construire, numarul certificatului de urmanism si, mai mult, sa verifice la sediul emitentului conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire.

Rostul acestei transparente si publicitati, specifica numai pentru acest tip de acte adminstrative cu caracter individual, este asigurarea pentru terti a posibilitatii de a contesta autorizatia de construire. Prin urmare, numai raportat la data instalarii panoului sau a inceperii lucrarilor (daca cele doua momente nu coincid) trebuie calculat termenul pentru orice contestatite. O alta interpretare ar nega scopul pentru care legiuitorul a prevazut necesitatea afisarii acestui panou, a publicitatii listelor cu autorizatii si certificate de urbanism, a obtinerii informatiilor de catre cei interesati, respectiv de a consulta documentati. Mai mult, o altfel de interpretare ar da nastere abuzurilor si insecuritatii juridice: orice vecin al unui teren unde se fac lucrari ar putea ramane in inactiune cat timp lucrarea se ridica, si apoi sa solicite anularea autorizatiei de construire motivand ca nu a avut cunostinta de actele (instrumentum probationis) adminstrative, ceea ce este, evident, de neacceptat.

 

c. Plangerile prealabile in cazul de fata

Ramane de stabilit in cazul concret cand au luat la cunostinta reclamantii si intervenienta de cele 4 acte contestate si cand au formulat plangerile prealabile.

Indubitabil, plangerile prealabile au fost formulate de reclamanti pe 04.05.2007 (f.42), iar de intervenienta pe 26.04.2007 (f.40-41).

 

Reclamantul CI avea la cunostinta de lucrarile ce se efectuau cel putin de la data de 13.09.2005, cand a depus o sesizare la Primaria Sanmartin (f.116 D.962 Bihor). Aceasta sesizare a declansat in aceeasi zi o descindere a secretarului com.Sanmartin si a unui inspector in constructii (f.117), amendarea paratului SC G SRL (f.119) si incheierea o luna mai tarziu a unei note de control si constatare (f.118). In acest din urma document se mentioneaza si nr. autorizatiei, pe care reclamantii puteau deja sa il ia la cunostinta cel mai tarziu la aceasta data. Mai mult, in iunie 2006 formuleaza o noua sesizare catre Primarie (f.121), dar nici de data asta nu solicita revocarea actelor adminstrative, nerespectand termenul de 6 luni de la data luarii la cunostinta reglementat de art. 7 alin 3 rap. la art 7 alin 7 din Legea 544/2004 in interpretarea Deciziei Cutii Constitutionale nr. 797/2007. Evident, situatia este aceeasi pentru sotia d-lui C Ioan, reclamanta CD.

 

Reclamanta PAI avea si ea la cunostinta de lucrarile ce se efectuau cel putin de la data de 13.09.2005, cand a semnat aceeasi sesizare catre Primaria Sanmartin prin care solicita oprirea lucrarilor efectuate de parati (f. 116 D.962 Bihor). De atunci si pana in 2007 nu a formulat plangere prealabila, nerespectand termenul de 6 luni de la data luarii la cunostinta reglementat de art. 7 alin 3 rap. la art 7 alin 7 din Legea 544/2004 in interpretarea Deciziei Cutii Constitutionale nr. 797/2007.

Mai mult, a declarat in fata instantei ca de fapt a fost de acord cu constructia ridicata de parati, nemultumirea vizand in cele din urma edificarea unei piscine de care ar fi aflat mai tarziu (f. 136 verso) si despre care nu ar exista mentiune pe placuta de afisare a lucrarilor (f 137 si 145), motiv pentru care ulterior si-a si restrans actiunea (f.189). Tribunalul nu poate primi insa aceasta aparare, pentru ca se constata ca inca de la inceput autorizatia de construire a fost emisa pentru pensiune agroturistica, imprejmuire, piscina (f. 16 D Bihor) si ca pe panoul de identificare a investitiei apare mentionate toate cele trei obiective (f.155-156 D Cluj).

 

Cat o priveste pe intervenienta ME, la 16.12.2006 aceasta a depus o plangere la politie impotriva paratilor pentru sistarea lucrarilor care i-ar incalca o parte din terenul proprietate (f.39 D 962 Bihor), la 26.04.2007 a formulat plangerea prealabila (f. 41 D Cluj), iar pe 19 iunie 2007 a formulat cerere de interventie in prezenta cauza.

Insa, s-a dovedit cu cele expuse mai sus ca in cazul reclamantilor CI si PAI ca lucrarile se efectuau cel putin din 13.09.2005 si  ca s-au efectuat mai multe controale ale reprezentantilor primariei, insa niciunul nu a consemnat lipsa panoului de identificare al investitiei care ar fi dus imediat la sistarea adminstrativa a lucrarilor, argumente suficiente pentru a se considera ca acest panou exista insa din sept 2005 la locul executarii constructiei si, oricum, lucrarile erau vizibile incepand cu aceasta data. Or, lucrarile au inceput in sept 2005 iar plangerea prealabila s-a formulat in aprilie 2007.

 

d. Plangerea prealabila si accesul la justitie

Existenta institutiei plangerii prealabile nu constituie un factor care impiedica accesul la justitie, incalcand astfel art 6 CEDO, asa cum sustin reclamantii si intervenienta (f. 130).

Potrivit dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Constituţia revizuită, condiţiile şi limitele exercitării dreptului recunoscut persoanei vătămate în dreptul sau ori într-un interes legitim se stabilesc prin lege organică. Or, art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituţie, republicată, prevede ca lege organică Legea contenciosului administrativ. Atât jurisprudenta Curţii Constituţionale, cat şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului au admis posibilitatea unor limitări aduse prin lege exercitării accesului liber la justiţie.

Astfel, Curtea Constituţională, a stabilit ca legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedura, ca şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justiţie presupunand posibilitatea neingradita a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, în formele şi modalităţile instituite prin lege; nici o dispoziţie constituţională nu interzice ca prin lege sa se instituie o procedura administrativă prealabilă, fără caracter jurisdicţional, cum este, de exemplu, procedura recursului administrativ gratios sau a celui ierarhic (Decizia Plenului nr. 1/1994, Deciziile Curtii Constitutionale nr. 188/2004, nr. 39/2005, nr.252/2005, nr. 670/2005, nr. 700/2005, nr. 528/2006, nr 335/2006, nr 1074/2007, nr 96/2007, nr.168/2007, nr.184/2007, nr 1186/2007, nr 1188/2007, nr. 10/2008).

De asemenea, conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, "dreptul de acces la tribunale nu este absolut. Fiind vorba de un drept pe care Convenţia l-a recunoscut fără sa-l definească în sensul restrâns al cuvantului, exista posibilitatea limitarilor implicit admise chiar în afară limitelor care circumscriu conţinutul oricărui drept." [Cazul Golder contra Regatului Unit, 1975].

 

Asadar, in cauza de fata, desi material exista plangeri prealabile, ele au fost introduse peste termenul legal, deci sunt tardive – ceea ce echivaleaza cu lipsa lor din punct de vedere juridic. Ca urmare, in absenta indeplinirii legale a procedurii prealabile, actiunea promovata de reclamantii CI si PE in care a intervenit si ME este inadmisibila si va fi respinsa ca atare.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

 

Respinge actiunea in contencios adminstrativ formulata de CIM, CD, PAI, in care a intervenit in interes propriu si ME, cu dom in sat Haieu, nr 36, com Sanmartin, jud Bihor,

Introdusa impotriva Consiliului Judetean Bihor cu sediul in Oradea, str. Parcul Traian nr 5, jud. Bihor, Primaria com. Sanmartin cu sediul in com. Sanmartin, jud. Bihor, Consiliul Local Sanmatin cu acelasi sediu, LD si LDM si SC G SRL ,

avand ca obiect anularea Hotararii Consiliului Local al com. Sanmartin nr 331/15.07.2005, anularea acordului unic nr. 56/13.08.2005 eliberat de Consiliul judetean Bihor, anularea certificatului de urbanism nr 74/02.03.2005 eliberat de Primaria com Sanmartin si anularea partiala a autorizatiei de construire nr. 247/08.09.2005 emisa de Primarul com. Sanmartin.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 11 ianuarie 20008

 

Preşedinte,

Cristi Danilet

 

Judecător,

Emil Belean

 

Grefier,

Oltita Felecan

 

incetat activitatea, semneaza

Mariana Clapa, grefier-sef sectie

 

 

 

 

O.F. 16 Ian 2008

CD 20 febr 2008

 

 

 

R O M A N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI

ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR.  962/111/2007

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 175 /CC/2008

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 14.04.2008

Completul compus din :

PREŞEDINTE : CRISTI DANILEŢ

JUDECĂTOR  :  EMIL BELEAN

GREFIER         : MARIANA DEDIU

S-a luat spre examinare cererea formulată de petenţii SC G SRL, LD şi LD, având ca obiect completarea sentinţei civile nr. 19/11.01.2008 a Tribunalului Cluj.

La apelul nominal se prezintă reclamanta PAI, reprezentantul reclamanţilor C Ioan, CD, PAI şi al intervenientei ME,  av. PV şi reprezentanta pârâţilor LD, LD şi SC G SRL, av. în substituire SA.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că în data de 07.04.2008 s-a depus la dosar întâmpinare din partea reclamanţilor PAI, CIM, CD şi a intervenientei ME Elena.

Reprezentanta pârâţilor L şi SC G SRL îşi suţine oral cererea de completare a sentinţei civile nr. 19/2008 pe care a formulat-o în scris.

Reclamanta PAI  arată că instanţa nu a făcut referire despre cheltuielile de judecată în sentinţa civilă nr. 19/2008, completarea solicitată de pârâţi nefiind posibilă.

Reprezentantul reclamanţilor precizează că pârâţii aveau posibilitatea să promoveze recurs împotriva sentinţei civile nr. 19/2008 cu privire la neacordarea cheltuielilor de judecată sau promovarea unei noi acţiuni.

Reprezentanta pârâţilor L şi SC G SRL solicită admiterea cererii de completare a sentinţei civile nr. 19/2008 aşa cum a formulat-o în scris.

Reprezentantul reclamanţilor C, PAI  şi al Intervenientei ME solicită respingerea cererii de completare a sentinţei civile nr. 19/2008.

Instanţa reţine cauza în pronunţare asupra cererii de completare a sentinţei civile nr. 19/2008.

 

I N S T A N Ţ A

 

Constată că prin cererea din 18.03.2008, S.C. G SRL a formulat o cerere de completare  a dispozitivului Sentinţei civile nr. 19/11.01.2008 pronuntată de Tribunalului Cluj  în sensul respingerii cererii de interventie formulată de ME si a acordării cheltuielilor de judecată solicitate în cuantum de 5841,6 Ron.

Analizând cererea petentei, pârâtă în dosarul de fond, tribunalul constată că este întemeiată.

l. Astfel, in dispozitivul Sentinţei civile nr.  vizate, s-a mentionat de către completul de judecată că se respinge actiunea in contencios administrativ formulată de reclamanti, actiune in care a intervenit în interes propriu si ME.

Intentia judecătorilor a fost in sensul de a se da câştig de cauză pârâtilor si in raport cu pretentiile interveninetei. Aceasta rezultă din considerentele sentintei unde se menţionează  prezenţa cererii de interventie atunci când se analizează obiectul judecăţii (f.211 verso), pozitia pârâtilor faţă de cererea de interventie când se analizează apărările acestora (f.212), când se analizează apărările intervenientei (f.212), când se analizează interesul intervenientei (f.212 verso), când se analizează regimul exceptiei lipsei procedurii prealabile faţă de intervenientă, tert  faţă de actul administrativ atacat (f.212 verso), când se analizează  posibilitatea pe care intervenienta o avea  pentru a lua la cunostinţă de efectuarea unei constructii (f.213), când se analizează în concret data la care intervenienta a luat cunoştinţă de cele patru acte contestate si a formulat plângerea prealabilă (f.213 verso şi 214). De asemenea, din paragraful ultim din cadrul considerentelor rezultă în mod clar anticiparea solutiei din dispozitiv,  instanta retinand existenţa materială a plângerilor prealabile formulate de reclamanti si intervenienta ME care insă sunt tardive si deci lipsă din punct de vedere juridic, motiv pentru care actiunea si cererea de interventie sunt inadmisibile.

Constatând însă că termenii folositi de instanţă in dispozitiv în ceea ce priveste interventia în interes propriu a creat nelămuriri pratilor, instanta califică prezenta cerere drept o solicitare de  lămurire a dispozitivului hotărârii care se va admite în baza art. 2811 Cod Procedură Civilă, în sensul că  respingerea priveşte atât actiunea reclamanţilor cât şi cererea de interventie în interes propriu formulată de ME.

2.Prin aceeasi cerere s-au solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. Si aceasta va fi admisă.

Astfel, prin înscrisul de la fila 151 petentii  au solicitat acordarea cheltuielilor de judecată în cuantumul de 5841,6 Ron  si le-au dovedit cu factura fiscală si extrasul de cont aferente (f.152-154). Instanta nu s-a pronuntat insă asupra acestei solicitări in momentul soluţionării dosarului, astfel că cererea de completare a dispozitivului Sentinţei civile nr.  19/2008 este fondată conform art. 2811 Cod Procedură Civilă.

Intimatii din prezenta cerere (reclamantii si intervenienta din dosarul de fond), au solicitat respingerea ca inadmisibilă a acestei cereri pe motiv că prima instanţă nu le-a analizat  în considerentele sentintei. Or, am arătat mai sus motivul pentru care cererea este nu doar admisibilă ci si fondată.

De asemenea, intimatii au solicitat cenzurarea de către instanţă prin reducerea onorarului prestat.

Este adevărat că potrivit art.273 alin.3 Cod Procedură Civilă şi a Deciziei Curtii Constituţionale nr 40/2005 instanta poate să reducă cheltuielile de judecată constând în onorariul achitat apărătorului, însă în cauza de faţă aceasta nu se impune. Astfel, cauza este de o complexitate deosebită, dosarul fiind  incredintat mai multor instante judecătoreşti, părtile implicate sunt mai multe (trei reclamanti o intervenientă, şase pârâti), iar petenta si-a angajat doi apărători.

 

 

PENTRU ACETE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

 

In temeiul art. 2811 C.proc.civ. admite cererea formulata de SC G SRL si lamureste paragraful intai din dispozitivul sentintei  civile nr. 19 din 11 ian. 2008 pronuntata de Tribunalul Cluj, sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, conflicte de munca si asigurari sociale, in sensul ca se respinge atat actiunea formulata de reclamantii CIM, CD, PAI, cat si cererea de interventie in interes propriu formulata de ME.

 

In temeiul art. 2812 C.proc.civ. admite cererea formulata de SC G SRL si completeaza dispozitivul sentintei  civile nr. 19 din 11 ian. 2008 pronuntata de Tribunalul Cluj, sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, conflicte de munca si asigurari sociale, in sensul ca dupa paragraful trei se va introduce un nou paragraf ce cuprinde urmatoarea dispozitie:

`Obliga reclamantii CIM, CD, PAI si intervenienta ME la plata, in solidar, catre parata SC G SRL a sumei de 5841, 6 RON cheltuieli de judecata`.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulate de intimatii CIM, CD, PAI si intervenienta ME in solutionarea prezentei cereri.

 

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

 

Data in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica din 15.04.2008.

 

Presedinte                                      Judecator                Grefier

CRISTI DANILET                          EMIL BELEAN        MARIANA DEDIU

CD, 20.04.2008