Anulare concurs -sef Politie Comunitara, master

Dosar nr. 41/117/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE 

SENTINTA CIVILA  Nr. 474/2008

Şedinţa publică de la 14 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Emil Belean

Grefier Oana Raluca Lung

 

 

Pe rol fiind pronuntarea asupra  actiunii formulate de reclamantul BIA in contradictoriu cu parata PRIMĂRIA DEJ-COMISIA DE EXAMINARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF SERVICIU ÎN CADRUL SERVICIULUI POLIŢIA COMUNITARĂ, avand ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei  dupa care se constata ca la data de 12.03.2008, prin registratura instantei, reclamantul depune la dosarul cauzei concluzii scrise si o serie de acte, precum si chitantele nr. 5511547/21.12.2007 si 0000007/08.03.2008, reprezentand cheltuieli de judecata.

Totodata se constata ca la data de 12.03.2008, parata a depus la dosar concluzii scrise insotite de o serie de acte.

Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor cu prilejul dezbaterii pe fond a cererii au fost consemnate in incheierea sedintei publice din 07.03.2008, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

TRIBUNALUL

 

Constată că prin actiunea din 03.01.2008, BIA a solicitat anulara examenului organizat de Primăria Dej  pentru ocuparea postului sef serviciu în cadru Serviciului Politia Comunitară, obligarea pârâtei la organizarea unui nou concurs si la plata unei penalităţi de întârziere de 100 lei/zi. Reclamantul a motivat prin aceea că a participat la concursul din 17.12.2007, la care s-au prezentat două persoane, si că a fost admis contracandidatul său, desi acesta nu indeplinea două conditii – studii de masterat si cunoastinte de operare pe calculator. Reclamantul a mai arătat că nu s-au respectat dispozitiile din regulament cu privire la modificarea orei de desfăsurare  a concursului, că lucrarea contracandidatului său a fost semnată de unul dintre membrii comisiei ceea ce constituie un semn particular, că nu a fost stabilit un punctaj minim necesar pentru promovarea probei scrise, si că lucrarea scrisă constând dintr-un test grilă nu a fost corectată cu fiecare candidat de faţă (f.2-4).

Prin intâmpinarea depusă, Primăria Mun. Dej s-a opus admiterii actiunii, arătând că MS, candidat care a reusit la concurs, a depus la dosarul de concurs un  certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfectionare, echivalent in prezent cu diploma de  master, că nu au fost incălcate dispozitiile cu privire la data si ora desfăsurării concursului, că lucrarea candidatului reusit a cuprins o corectură din partea acestuia încuviintată de comisie, că punctajul minim necesar este stabilit prin HG 1209/2003 si este 50 de puncte, că nu se prevede nicăieri corectarea lucrărilor cu candidatul de faţă (f.19-21).

Tribunalul constată fondată actiunea reclamantului si o va admite, conform art. 23 din HG 1209/2003.

Astfel, concursul organizat de pârâtă în data de 17.12 2007 a avut la bază Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursurilor aprobat prin HG nr.1209/2003 (f.10-13). Pentru a candida pe postul de sef-serviciu Politia Comunitară, pârâta a prevăzut ca si conditie studii de masterat in domeniul administratiei publice, management, sau stiinte juridice (f.5).

La concurs s-au prezentat doi candidati, reclamantul Bogdan Ilie Adrian si numitul MS, acesta din urmă fiind declarat reusit. Dar, din copiile actelor de studii depuse  de acesta la dosarul de inscriere la concurs, rezultă că nu indeplineste conditiile de participare solicitate de pârât. Astfel,  în anul 1999 acesta a absolvit un curs postuniversitar de perfectionare cu durata de 4 luni, încheiat cu sustinerea colocviului (f.49).

Or, atunci când a acceptat dosarul numitului MS, pârâta a făcut confuzie între studiile de master si studiile postuniversitare. Astfel, potrivit  art.5 din HG 606/2005 si art. 14 din HG 404/2006, studiile universitare de master au durata de cel putin un an si se finalizează cu sustinerea unei disertatii. Ceea ce a absolvit d-l MS este un curs postuniversitar, de 4 luni finalizat cu colocviu, care nu-i atribuie calitatea de absolvent de master.

Dat fiind acest motiv de neîndeplinire a conditiilor de inscriere la concurs, comisia de organizare a incălcat atribuţiile prevăzute in art. 4 lit.a  si art. 9 din  HG 1209/2003. Cum nici reclamantul nu a obtinut un punctaj minim necesare pentru a fi declarat reusit la concurs, acesta trebuie reluat in intregime. Faţă de acest motiv, examinarea celorlalte aspecte invocate de reclamant este inutilă.

Cât priveste obligarea pârâtei la plata unor penalităţi, acest capăt de cerere va fi respins intrucât autoritatea administrativă este obligată să execute prezenta hotărâre, după rămânerea irevocabilă în termen de cel mult 30 zile, conform art. 24 alin.l din Legea 554/2004.

Conforma art. 274 Cod Procedură Civilă  pârâta va fi obligată să plătească reclamantului cheltuieli de judecată   constând in onorariul avocatului si dovedit cu chitanta depusă la dosar.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

 

Admite actiunea formulată de BIA dom. în Dej împotriva  pârâtei Primaria Municipiului Dej – Comisia de examinare la concursul pentru ocuparea postului de sef-serviciu in cadrul Serviciului Politia Comunitară, cu sediul în Dej, str. l Mai  nr. 2, jud.Cluj.

Anulează examenul organizat de pârâtă in dat de 17.12.2007, pentru ocuparea postului de sef serviciu, in cadrul serviciului Politia Comunitară a Politiei Dej.

Obligă pârâta la reorganizarea concursului pentru ocuparea acestui post.

Respinge capătul de cerere cu privire la obligarea pârâtei  la plata penalităţilor.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 200 lei cheltuieli de judecată .

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2008.

 

 

PRESEDINTE                     JUDECATOR                                              GREFIER

CRISTI DANILET                     EMIL BELEAN                    OANA RALUCA LUNG

 

 

 

 

 

 

 

Red.CD/VAM

4 ex./08.04.2008