Anulare ordin prefect

Dosar nr. 1560/211/2006

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 218/2008

Şedinţa publică de la 08 Februarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Georgeta Gliga

Grefier Mariana Dediu

 

 

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamant SC  LUCIANA  IMPORT  EXPORT  SRL şi pe pârât INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ, pârât MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - GARDA  FINANCIARĂ - COMISARIATUL REGIONAL CLUJ, având ca obiect excepţie nelegalitate act administrativ (Ordinul 169/2006).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul reclamantei SC Luciana Import Export SRL, av. Mătuşan Vladimir şi reprezentantul pârâtului Instituţia Prefectului jud. Cluj, cons. jr. Dan Vasile Pop, lipsă fiind pârâtul Ministerul Finanţelor Publice-Garda Financiară- Comisariatul Regional Cluj.

Procedura este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care reprezentantul reclamantei solicită în probaţiune interogatoriul celor doi comisari ce au efectuat controlul la societatea reclamantă.

Deliberând, instanţa respinge cererea formulată ca nefiind concludentă pentru soluţionarea prezentei cauze, aceasta ţinând de fondul cauzei.

Reprezentanţii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat şi probe de administrat, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei depuse la dosar.

Reprezentantul pârâtului Instituţia Prefectului jud. Cluj solicită respingerea excepţiei de nelegalitate formulată de reclamantă.

 

INSTANŢA

 

Constată că în dosarul nr. 1560/211/2006, înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca  având ca obiect plângere contraventională, a fost invocată  exceptia de nelegalitate cu privire la ordinul Prefectului nr. 169/17.02.2006, drept pentru care, cauza a fost inaintată Curtii de Apel Cluj, prin incheierea din 25.04.2006 (f.158 dosar Judecătoriei Cluj-Napoca ). La rândul său, Curtea de Apel Cluj  si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Cluj prin Sentinţa civilă nr. 339/2007.

Legal investit, Tribunalul Cluj  urmează să admită exceptia de nelegalitate invocată.

Astfel, in cauza de faţă, comisarii Gărzii Financiare au efectuat un control la S.C.  LUCIANA  IMPORT  EXPORT  SRL , având  ca temei un ordin semnat de Prefectul judetului Cluj.

Reclamanta invocă faptul că acest ordin este nelegal, întrucât  prefectul a ordonat efectuarea unui control tematic cu privire la respectarea legislatiei în vigoare a mai multor unităţi, or, pentru aceasta, ordinul ar fi trebuit dat de către conducerea Ministerului Economiei si Finantelor si de comisarul general al Gărzii Financiare, potrivit art. 6 alin.3 din OUG 91/2003 (f.135-138 dosar judecătorie).

Prefectul s-a opus admiterii exceptiei de nelegalitate  pe motiv că  era competent să emită acel ordin in baza art. 3 alin.l din Legea 340/2004, potrivit căreia prefectul conduce serviciile publice deconcentrate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Această apărare nu poate fi primită din două considerente:

a. este adevărat că art.3 alin.l din Legea 340/2004 instituie caracterul de conducător  al serviciilor publice deconcentrate pentru prefect. Insă, alin.2 din acelasi articol,  prevede că lista acestor servicii publice deconcentrate se aprobă de Primul Ministru la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative. In timpul procesului instanta a solicitat această decizie a Premierului (f.16), insă răspunsul a fost unul negativ (f.30-.31). Or, autoritatea prefectului asupra serviciilor publice din teritoriu îi revin tocmai in baza legii si a deciziei premierului si nu doar pe interpretarea subiectivă a legii. Practic, ministrul nu a propus spre aprobare această listă, desi legea obliga încă din iulie 2004 la acest lucru. Prin urmare, ordinul prefectului este ilegal.

b. de asemenea, analizând ordinul atacat se constată că acesta vizează efectuarea de controale tematice pentru respectarea legislatiei in vigoare in anumite domenii si cu privire la anumite aspecte. Or, potrivit art. 6 alin.3 din OUG 91/2003, ordinul pentru efectuarea acestora nu putea fi dat de către prefect.

In baza art. 274 Cod Procedură Civilă, pârâţii vor fi obligati să suporte cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocatial (f.34).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia de nelegalitate invocată de S.C. LUCIANA IMPORT EXPORT SRL în contradictoriu cu INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca , B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58 şi  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - GARDA  FINANCIARĂ - COMISARIATUL REGIONAL CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa A.Iancu nr. 19.

Anulează Ordinul nr. 168/17.02.2006 emis de Prefectul Judetului Cluj.

Obligă pârâtele la plata in solidar a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată  către reclamantă.

Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  08.02.2008.

 

 

 

PRESEDINTE                         JUDECATOR                      GREFIER

CRISTI DANILET         GEORGETA GLIGA          MARIANA DEDIU

Red.CD/VAM

5 ex./04.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar nr. 1560/211/2006

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Incheiere civila nr ….

Şedinţa Camerei de Consiliu din 10 apr 2008

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Georgeta Gliga

 

Grefier Mariana Dediu

 

Pe rol fiind sesizarea din oficiu pentru indreptarea erorii materiale strecurate in sentinta civila nr 218/08.02.2008.

 

TRIBUNALUL

 

Constata ca in dispozitivul sentintei s-a mentionat ca ordinul Prefectului jud. Cluj declarat nelegal ar purta nr 168 din 17.02.2006. Vazand inscrisul de la f. 102-103 din dosarul Judecatoriei Cluj-Napoca, constata ca acest ordin poarta nr. 169 din 17.02.2006.

Raportat la obiectul actiunii si motivarea din cuprinsul sentintei Tribunalului, rezulta ca este vorba de o eroare materiala comisa in timpul redactarii, care va fi indreptata prin prezenta incheiere.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

 

In temeiul art 281 C.proc civ indreapta eroarea materiala din dispozitivul sentintei nr.  218/2008, in sensul ca alin 2 al acestuia va avea urmatorul cuprins `Anuleaza Ordinul nr 169 din 17.02.2006 emis de Prefectul Judetului Cluj`.

Cu recurs in 5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 10.04.2008.

PREŞEDINTE                                Judecător Grefier

Cristi Danilet                               Georgeta Gliga                            Mariana Dediu

 

 

Red CD, 10.04.2008