Avocat pensioanar. contributii asigurari

Dosar nr. 4050/211/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE CIVILĂ Nr. 341/R/2009

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Petru Urs

Judecător Eva Pop

Grefier Cristina Stana

 

Pe rol este judecarea recursului declarat de către recurent UF împotriva sentinţei civile nr.11578/27.10.2008 pronunţate în dosar nr.4050/211/2008 al Judecătoriei Cluj Napoca, privind şi pe intimat CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJ, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurentul UF şi reprezentantul intimatei, consilier juridic, AB.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, reprezentantul intimatei depune la dosar delegaţie şi întâmpinare, din  care un exemplar se comunică cu recurentul.

Se constată că la dosar s-a depus prin registratură, în data de 09.02.2009, din partea recurentului un memoriu, copia somaţiei nr.182/28.01.2009 precum şi copia titlului executoriu nr.182. De asemenea, se constată că s-a mai depus la dosar, prin registratură în data de 13.02.2009, din partea recurentului un script.

Părţile prezente arată că nu mai au alte cereri de formulat în probaţiune.

Faţă de obiectul cererii, instanţa califică calea de atac a contestatorului intitulată „apel” ca fiind recurs şi constată că este legal constituită.

Nemaifiind alte cereri de formulat în probaţiune ori excepţii de invocat, instanţa declară închise dezbaterile şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Recurentul solicită admiterea contestaţiei şi respingerea pretenţiilor intimatei, consideră că sentinţa instanţei de fond este lipsită de temei legal, invocând în acest sens prevederile art.304 pct. 9 Cod procedură civilă. Arată că a cotizat o perioadă de 64 de ani în calitate de avocat si că a fost internat doar o perioadă de 47 de zile, fiind nedrept să i se impute vreo sumă de bani.

Presedintele instanţei atrage atentia recurentului să se rezume la obiectul cauzei, care nu interesează  perioada in care el a cotizat ca si avocat, ci perioada în care  a fost pensionar-avocat pentru care intimata sustine că ar datora contribuţii la asigurările sociale de sănătate.

Recurentul reia cuvântul, solicitând instantei să facă  un act de dreptate si să sanctioneze abuzul de drept al intimatei prin care aceasta se imbogăţeste in detrimentul său.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei instanţei de fond.

După terminarea dezbaterilor cauzei, recurentul depune si concluzii scrise.

 

 

INSTANŢA

1. Hotărârea recurată

Constată că prin sentinţa atacată, Judecătoria a respins  contestaţia la executare formulată de UF cu privire la titlul executoriu nr. 101/2008 şi a somaţiei aferente emis de CAS Cluj prin care contestatorul a fost înştiinţat că datorează la data de 31.01.2008  suma de 2543 lei datorată drept contribuţie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate conform Legii nr. 95/2006.

 

2. Motive de recurs

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs  contestatorul, arătând că  în mod greşit prima instanţă a menţinut actele de executare contestate, pe de o parte întrucât debitul imputat nu este datorat si chiar dacă ar fi datorat, încasarea acestuia s-a prescris, pe de altă parte, debitul nu a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească ci doar pe calea administrativă. Recurentul a indicat ca motiv de drept art. 304 pct.9 Cod Procedură Civilă.

 

Recursul este nefondat si va fi respins potrivit art. 402 alin.2 rap.la art.312 Cod Procedură Civilă, soluţia pronunţată de judecătorie fiind legală şi temeinică.

3. Stare de fapt

Astfel, în mod corect prima instanţă, analizând înscrisurile depuse la dosar de către părţi, a stabilit că începând cu data de 01.05.1987 contestatorul în calitate de avocat a fost pensionat  pentru limită de vârstă. La data de 25.09.1996 acesta s-a reînscris în profesia de avocat, pensionându-se  ulterior începând cu data de  01.11.2004. Prin urmare, instanţa de fond a reţinut în mod temeinic că în perioada 25.09.1996-01.11.2004, contestatoarea a cumulat calitatea de pensionar  cu cea de avocat, perioadă pentru care acesta datora contributii la asigurări sociale de sănătate.

 

4. Dispoziţii legale aplicabile

Si tribunalul  constată  că potrivit legii, doar pensionarul  este scutit de plata contribuţiilor la aceste asigurări, scutirea neoperând pentru activităţile aducătoare de venit desfăşurate de către cel care are calitatea de pensionar.

 

4.1. Persoane care datorează contribuţii

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art. 257 (text preluat identic din OUG nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, art 51, pe care legea o abrogă):

(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1).

(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 5,5%, care se aplica asupra:

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;

 

4.1. Persoane care nu datorează contribuţii

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art. 213 (text preluat identic din OUG nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, art 6):

(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul <LLNK 12001   416 10 201   0 18>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin <LLNK 11990   118 411821   0 26>Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 19521989, cu modificările ulterioare, prin <LLNK 11999   105130 301   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12000   189 10 201   0 18>Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin <LLNK 11994    44 11 201   0 17>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin <LLNK 12002   309 10 201   0 18>Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza <LLNK 11999   102180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002   519 10 201   0 18>Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

 

4.3. Obligaţiile asiguratului

OUG nr. 150/2002, art 8:

(1) Obligaţia virarii contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe baza de contract individual de munca sau în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz.

(2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate sa depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin fata de fond şi dovada plăţii contribuţiilor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica şi persoanelor care exercita profesii liberale sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi independente 

5. Obligaţiile constatorului recurent în raport cu normele legale incidente

Astfel, potrivit art. 51 alin.2 lit.b din OUG nr. 150/2002 si  a art.257 alin.l şi alin 2 lit din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, datorează contribuţii băneşti lunare pentru asigurările sociale de sănătate persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente care se supun impozitului pe profit, afară de cazul în care intră în categoria persoanelor scutite de plata acestei contribuţii. Or, pensionarii sunt scutiţi de plata acestor contribuţii numai atât timp cât nu realizează venituri impozabile din activităţi independente cum prevede in mod expres art. 213 din Legea 95/2006 si art. 6 din OUG 150/2002.

 

6. Prescripţia executării

In privinţa termenului de prescripţie cu privire la debitul datorat statului, tribunalul  constată că în mod temeinic Judecătoria a reţinut că titlul executoriu a fost întocmit la 26.02.2008 urmat de comunicarea somaţiei la aceeaşi dată,  cu privire la contribuţiile datorate de contestator pentru veniturile realizate în perioada 2000-2004 declarate de acesta de abia la data de 04.01.2007. De asemenea, tribunalul constată că în mod legal  prima instanţă a reţinut incidenta art.131 alin.l raportat la art. 23 alin.l si 2 din Codul de Procedură Fiscală, în sensul că termenul de prescripţie al executării silite al creanţelor fiscale este de 5 ani si acesta curge de la data de 1 ian al anului următor celui când a luat naştere acest drept, care în cazul de faţă este momentul când a fost constituit baza de impunere care a generat obligaţia fiscală a contestatorilor.

Prin urmare, întrucât însuşi contestatorul a încălcat disp.art. 81 din OUG9 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală şi art 8 din OUG nr. 150/2002, depunând declaraţia fiscală cu nerespectarea termenelor legale. De aceea, el nu se poate prevala de această neregularitate si tribunalul constată că urmărirea creanţelor fiscale este legală, astfel că în mod corect prima instanţă a respins excepţia de prescripţie a executării silite invocată de contestator.

 

7. Calea de atac

Cât priveşte  competenţa judecătorului de a soluţiona contestaţia la executare a unui titlu care nu a fost stabilit pe calea justiţiei,  chestiune ridicată ca motiv de recurs de către  contestator, tribunalul reţine că, calitatea de titlu executoriu al anumitor acte emise de organele administrative este stabilită de legiuitor, aspect permis de  art. 372 Cod Procedură Civilă şi stabilit în mod particular de art. 141 C.proc.fiscală. Implicarea judecătorului după emiterea unui astfel de înscris care constituie titlu executoriu şi a unei somaţii în conformitate cu art. 145 C.proc.fiscală, altul decât o hotărâre judecătorească, este reglementată  de art. 172-174 C.proc.fiscală şi art.399-405 Cod Procedură Civilă, fiind o garanţie pentru legalitatea  modului în care se desfăşoară executarea silită.

Căile de atac nu sunt stabilite nici de norme convenţionale, nici de Constituţia României, ci aceasta revine în atributul exclusiv al legiuitorului. Or, în cazul de faţă, calea de atac împotriva sentinţei judecătoriei este recursul, soluţionat de prezentul complet.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de UF împotriva Sentinţei civile nr.11578/27.10.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o menţine în totul.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 Februarie 2009.

 

Preşedinte,

Cristi Danilet

Judecător,

Petru Urs

Judecător,

Eva Pop

Grefier,

Cristina Stana

Red.CD/VAM

2 ex./16.03.2009

Jud. fond:Carmen Solcoi

Dosar nr. 4050/211/2008

Cod operator cu date cu caracter personal 3184

 

 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE 

 

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR.218/2009

Şedinţa Camerei de Consiliu din  23 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Petru Urs

Judecător Eva Pop

Grefier Cristina Stana

 

 

Pe rol fiind cererea formulată de contestatorul-recurent UF cu privire la erorile strecurate în dispozitivul deciziei nr. 341/R/13.02.2009 a Tribunalului Cluj, Secţia Mixtă.

Prezenta cauză s-a luat în Camera de Consiliu, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

TRIBUNALUL

 

Constata ca dispozitivul deciziei are următorul continut:

Respinge recursul declarat de UF împotriva Sentinţei civile nr.11578/27.10.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o menţine în totul. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 13 Februarie 2009”.

 

Contestatorul-recurent a solicitat prin prezenta cerere, formulată şi întemeiată pe dispoziţiile art 281 C.proc.civ care reglementează îndreptarea erorilor materiale sau omisiunilor din hotărâri sau încheieri, să fie scutit de plata taxelor datorate către stat cu titlu de contribuţii la asigurări sociale de sănătate, iar în subsidiar să fie scutit de plata penalităţilor de întârziere.

 

Cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Astfel, petentul a contestat prin acţiunea ce a constituit obiectul dosarului 4050/211/2008 înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca, titlul executoriu şi somaţia emisă de organele fiscale pentru debitele datorate statului. Contestaţia a fost respinsă de Judecătorie, iar soluţia a fost menţinută de Tribunal prin respingerea recursului formulat de contestatorul UF. Aşadar, hotărârea primei instanţe a intrat în puterea lucrului judecat, fiind inadmisibilă reluarea procesului pe calea propusă de petent, respectiv  îndreptarea unor erori.

Ceea ce invoca petentul este un aspect de fond, vizand temeinicia solutiilor pronuntate, si care nu poate fi în nici un caz îndreptată astfel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

 

Respinge cererea de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul deciziei civila nr 341/R/13.02.2009 a Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, formulată de petentul UF.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din 23.03.2009.

PREŞEDINTE                             Judecători                                              Grefier

Cristi Danileţ                Petre Urs           Pop Eva                         Cristina Stana

Red CD, 23.03.2009