Huedin, contract colectiv haine

Dosar nr. 4310/117/2007

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 163/2008

Şedinţa publică de la 01 Februarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Georgeta Gliga

Judecător Cristi Danilet

Grefier Mariana Dediu

 

 

S-a luat spre examinare cauza privind pe reclamant PAD, reclamant MI, reclamant CE, reclamant BIM SILVIU, reclamant LI, reclamant PI şi pe pârât PRIMARUL ORASULUI HUEDIN având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamanţilor, av. RM, lipsă fiind pârâtul Primarul oraşului Huedin.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că la data de 07.01.2008 s-a depus la dosar de către Primăria oraşului Huedin referatul nr. 6209/20.09.2007 emis de compartimentul buget finanţe contabilitate din cadrul Primăriei Huedin şi adresa nr. 4090/2005 a D.M.S.S.F. Cluj.

Totodată instanţa constată că, urmare a admiterii excepţiei de conexitate invocate de reprezentanta reclamanţilor, în conformitate cu prevederile art. 164 Cod proc. Civ, dosarul nr. 4323/117/2007 a fost conexat la prezentul dosar.

Reprezentanta reclamanţilor depune la dosar note de şedinţă şi arată că nu mai are alte cereri de formulat şi probe de administrat, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta reclamanţilor solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

 

INSTANŢA

 

 

Constată că  prin cererea de chemare in judecată  din 08.10.2007, PA a solicitat anularea Dispozitiei nr.1953/2007, emisă de Primarul Orasului Huedin prin care s-a dispus imputarea si recuperarea unor sume de bani reprezentând indemnizatia de hrană zilnică, acordată pentru anii 2006 si 2007, precum si sume necesare pentru procurarea de tinute vestimentare.

Reclamanta a sustinut că aceste sume au fost achitate potrivit contractului colectiv de muncă, încheiat intre primarul orasului Huedin si Sindicatul Liber UNITAS nr. 317/2005.

La prezentul dosar au fost conexate si cererile de chemare in judecată având acelasi obiect juridic formulate de ML- Dispozitia 1960/2007, PG - Dispozitia nr. 1936/2007, CE -  Dispozitia nr.1957/2007, MI - Dispozitia nr.1932/2007, BI - Dispozitia 1937/2007, LI - Dispozitia nr. 1934/2007, PI - Dispozitia nr. 1928/2007.

Procedura prealabilă a fost indeplinită prin formularea  unei cereri de revocare a dispozitiilor arătate de către Sindicatul Liber al Salariatilor din Primăria orasului Huedin Unitas, inregistrată sub nr. 7844/17.09.2007 (f.15), cerere care a fost respinsă de primar (f.16).

Prin întâmpinările depuse la fiecare dosar, pârâtul a arătat că solicită respingerea  actiunilor întrucât dispozitiile sale au vizat recuperarea unor sume achitate in mod nelegal, observatiile formulate de Directia Muncii cu privire la dispozitiile din Contractul colectiv de muncă având prioritate.

Analizând probele depuse la dosar, tribunalul retine următoarele:

Prin contractul colectiv de muncă încheiat intre Consiliul local al orasului Huedin si salariatii Consiliului Local reprezentati de Sindicatul UNITAS, inregistrat sub nr. 317/25.11.2005 la DMSSF Cluj, s-au stabilit următoarele:

- art. 31 alin.14:  salariatii Consiliului local al orasului Huedin beneficiază de indemnizatie de hrană in sumă de  110.948 lei/zi/salariat la nivelul lunii septembrie 2003, sumă care va fi actualizată cu indicele de devalorizare a pretului, comunicat de Comisia Natională de Statistică la data plătii, conform cu Sentinţa civilă nr. 1008/2002;

-  art. 31 alin.15: pentru o tinută decentă a salariatilor din Consiliul Local al orasului Huedin, se vor aloca fonduri in vederea procurării a patru tinute/an (două de vară si două de iarnă) pentru fiecare salariat, în echivalentul a patru salarii, medii brute pe economie, câte unul pentru fiecare trimestru.

Aceste drepturi au fost acordate salariaţilor  reclamanţi pentru anii 2006 şi 2007. Prin dispoziţiile contestate s-a dispus recuperarea acestor sume, considerându-se că ele au fost acordate in mod nelegal.  Dispoziţiile primarului au avut la bază adresa nr. 4090/30.11.2005, întocmită de DMSSF prin care verificându-se clauzele contractului colectiv de muncă s-au indicat mai multe dispoziţii ale acestuia ca fiind nule; s-a recomandat părţilor contractuale să recunoască voluntar nulitatea acestor clauze printr-un act adiţional, in caz contrar, partea interesată având posibilitatea să ceară în instanţă anularea acestor clauze (f.35-36).

Conform art. 969 Cod Civil,  convenţiile legal făcute au putere de lege intre părţi. Tribunalul constată că nici o dispoziţie  normativă din cele de mai sus nu au fost modificată ulterior încheierii contractului colectiv de muncă, nici prin acordul părţilor conform art. 30-31 din Legea 130/1996, nici prin intermediul instanţei conform art. 8 din Legea 130/1996. Adresa DMSSF prin care s-a verificat clauzele contractului nu produce nici un efect juridic, ea având doar caracter de recomandare a părţilor.

Prin urmare, dispoziţiile normative mai sus arătate sunt in vigoare,astfel că dispoziţiile primarului de recuperare a unor sume de bani considerate nelegale sunt fără temei juridic, drept pentru care vor fi anulate conform art. 1 din Legea 554/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea reclamantilor.

Anulează Dispozitiile nr.1928, 1932, 1934, 1936,1937, 1953, 1957, 1960 din 10.09.2007, emise de pârâtul Primarul Orasului Huedin, cu sediul în Huedin str. Horea nr. 1, jud.Cluj.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  01.02.2008.

 

 

PRESEDINTE             JUDECATOR             GREFIER

GEORGETA GLIGA    CRISTI DANILET     MARIANA DEDIU

Red.C.D./VAM

4 ex./18.02.2008