Import TV-taxe vama

Dosar nr. 1465/117/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE 

 

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 1770/2007

Şedinţa publică de la 07 septembrie 2007

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE Georgeta Gliga

Judecător Cristi Danilet

Grefier Alina Beatrice Oltean

 

 

S-a luat spre examinare cererea formulată de reclamanta SC  T SA în contradictoriu cu pârâţii AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CLUJ-BIROUL VAMAL CLUJ, DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ şi AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal.

La apelul nominal făcut în cauză, la a doua strigare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că s-a depus la dosar, prin registratura instanţei, la data de 06.09.2007 din partea reclamantei note de şedinţă, în 2 exemplare.

Instanţa, apreciind că la dosar sunt suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei, declară închise dezbaterile, în conformitate cu art. 150 C pr. civ. şi reţine cauza în pronunţare.

 

TRIBUNALUL

 

1. Cererea de chemare in judecata (p.2) Constată că la data de 21 mart 2007, reclamanta SC T SA Cluj-Napoca a chemat în judecată Autoritatea Naţională a Vămilor-Direcţia Regională Vamală Cluj-Biroul Vamal Cluj şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj solicitând anularea deciziei nr. 191/19.12.2006 a DGFP Cluj, a actului constatator nr. 1387/11.07.2006 a ANVj privind obligaţiile fiscale suplimentare reprezentând taxe vamale şi alte drepturi cuvenite bugetului de stat, anularea procesului verbal nr. 27.131/16.08.2006 privind calculul accesoriilor pentru neplata la termen a sumelor stabilite în actul constatator, calculate începând cu data importului şi până la data întocmirii acestora, anularea creanţelor fiscale stabilite şi individualizate prin actele atacate in cuantum de 3569 RON, suspendarea executarii actelor administrative atacate pana la solutionarea irevocabila a prezentei cauze, cu cheltuieli de judecată.

 

2. Motivarea cererii (p.3-8) Reclamanta a arătat că la data de 1.11.2004 a importat din Olanda televizoare color second hand. La data efectuării importului au fost întocmite şi prezentate în vamă toate actele cerute de lege pentru efectuarea importului şi anume factura emisă de furnizorul olandez, documentele de transport ale produselor, factura de transport, declaraţia vamală nr. 80881/01.11.2004, codul său fiscal împreună cu alte documente solicitate de autorităţile vamale. După circa 2 ani de la acest import, pe 11.07.2006, Biroul Vamal Cluj a efectuat un control stabilind obligatii fiscale (taxe vamale, penalitati de intarziere, dobanzi) pe motiv ca marfa importata nu ar fi originara, aspect stabilit in urma unei adrese din 22.06.2006 a vamii olandeze.

Pentru primul capat de cerere, reclamanta a arătat că a formulat contestaţie, care a fost respinsă (p.9-10).

Pentru al doilea capat de cerere, reclamanta arată că autoritatea vamală nu deţine nici o dovadă concludentă a faptului că mărfurile importate nu ar fi de origine în sensul dispoziţiilor legale aplicabile. Mai mult decât atât, ea nu a avut nici o contribuţie la emiterea declaraţiei de origine a produselor importate, aceasta fiind emisă de către exportator şi supusă controlului vămii olandeze, condiţii în care autoritatea vamală ar fi trebuit să se îndrepte împotriva emitentului declaraţiei de origine şi nu împotriva sa.

Pentru al treilea capat de cerere, reclamanta a arătat că în mod greşit au fost calculate în sarcina sa diferenţe de taxe vamale începând cu data efectuării importului şi până la data întocmirii procesului verbal care le constată. Astfel, chiar dacă s-ar constata ulterior că mărfurile importate nu au fost de origine, organele vamale vor recupera această datorie vamală care nu constă şi în majorări de întârziere şi care se naşte prin actul constatator întocmit ulterior. În consecinţă, datoria sa vamală ar lua naştere cel mult la data constatării acesteia şi anume la data de 11.07.2006 şi în nici un caz nu constă în majorări de întârziere, ci doar în taxe vamale, TVA şi comision vamal. Nici nu ar fi avut posibilitatea să achite orice sume datorate cu titlu de datorie vamală, atâta timp cât acestea nu sunt individualizate printr-un act acceptat de organul vamal.

Cu privire la cererea de suspendare, reclamanta a invocat art. 14 si 15 din Legea 554/2004 aratand ca in lipsa suspendarii i s-ar produce prejudicii imposibil de reparat.

3. Poziţia pârâţilor

Pârâta DGFP Cluj a depus întâmpinare (p.31-33), solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată.        În motivarea întâmpinării, s-a arătat că verificarea iniţiată de Autoritatea Vamală Română este întemeiată pe prevederile art. 106 lit. C din HG 1114/2001, prevederi care au stat la baza măsurilor întreprinse de autorităţile vamale române. Actele normative impun ca în cazul în care se doreşte a se beneficia de tariful vamal preferenţial să se asigure de către un importator faptul ca mărfurile sunt de origine şi apoi să se consimtă ca firma exportatoare să solicite eliberarea certificatului de origine pentru mărfurile pe care doreşte să le contracteze, cunoscând că potrivit legislaţiei în vigoare, există posibilitatea ca aceste certificate să fie supuse unei verificări ulterioare, iar consecinţele acestei verificări să fie suportate de titularul dreptului de import.

 

4. Reţinerile instanţei:

4.1. Cu privire la regimul tarifar preferential

La data de 01.11.2004, reclamanta a importat din Olanda televizoare color, la acea dată fiind întocmite şi prezentate în vamă toate actele cerute de lege, respectiv facturile fiscale emise de furnizorul olandez nr. E 2004/32, documentele de transport, factura de transport, declaraţia vamală nr. 80881/01.11.2004, beneficiind de tratamentul preferenţial permis de Codul Vamal Român în vigoare la aceea dată şi a Acordului dintre România şi A.E.L.S. precum şi a protocolului la acesta.

La data de 11.07.2006, în termenul legal, pe baza disp. art. 106 lit. c din H.G. nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal s-a procedat la efectuarea unui control „a posteriori” a certificatelor de origine pentru bunurile respective, prin solicitarea autorităţilor olandeze competente confirmarea caracterului originar al acestor mărfuri. Cum autorităţile olandeze nu au reuşit să stabilească cu certitudine originea produselor importate, autorităţile vamale române au întocmit actul constatator nr. 1387 din 11.07.2006 prin care s-au stabilit obligaţiile fiscale suplimentare şi procesul-verbal nr. 27131 din 16.08.2006 privind calculul accesoriilor pentru neplata la termen a sumelor stabilite prin actul constatator arătat.

Potrivit Protocolului anexă la Acordul European instituind o asociere între România şi Comunităţile Europene, ratificat prin OUG nr. 192/2001, autorităţile vamale ale ţărilor importatoare pot solicita verificarea ulterioară a dovezilor de origine. Dispoziţiile art. 106 lit. c din H.G. nr. 1.114/2001 permit în cadrul controlului „a posteriori” autorităţii vamale române să verifice în termen de 5 ani de la efectuarea importului, aspectele referitoare la autenticitatea certificatului EUR 1 emis de autorităţile vamale olandeze, caracterul originar al produselor în cauză sau îndeplinirea celorlalte condiţii din protocol. Rezultatul acestei verificări a confirmat situaţia neîndeplinirii condiţiilor pentru acordarea tarifului preferenţial la data efectuării importului potrivit disp. art. 107 din H.G. nr. 1.114/2001 care arată că „în toate cazurile în care în urma verificării dovezilor de origine rezultă că acordarea regimului tarifar preferenţial a fost neîntemeiată, autoritatea vamală ia măsuri pentru recuperarea datoriei vamale”. Prin invalidarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1, legea română consideră că acesta nu este valabil, fără a se lua în considerare măsura prin care autoritatea vamală străină a considerat că acesta nu este valabil, concluzia legii fiind că acesta este inexistent.

Drept urmare, autorităţile vamale române au procedat corect la invalidarea regimului tarifar preferenţial acordat iniţial.

4.2. Cu privire la majorările şi penalităţile de întârziere

Tribunalul constată că majorarile si penalitatile de întârziere calculate ulterior emiterii actelor constatatoare, începând cu data efectuării importurilor, nu sunt datorate pentru perioadele pentru care s-au calculat.

Astfel, potrivit disp. art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 (Codul Vamal, în prezent abrogat, dar în activitate la data respectivă) când controlul vamal ulterior constată că s-au încălcat reglementările vamale aplicate, după determinarea taxelor vamale cuvenite autoritatea vamală ia măsuri de încasare, diferenţele în minus urmând a se comunica titularului operaţiunii vamale, care este obligat să le achite în termen de 7 zile de la data comunicării.

Prin urmare, neplata datoriei de titularul operaţiunii în acest termen atrage suportarea majorărilor de întârziere aferente acestei diferenţe, însă cum datoria vamală a fost stabilită în cadrul controlului vamal „a posteriori” a devenit scadentă doar în momentul stabilirii ei, astfel că nu poate comporta penalităţi pentru perioada anterioară.

Totodată, cum legiuitorul a stabilit în favoarea debitorului titular al operaţiunii un termen de graţie de 7 zile pentru achitarea debitului stabilit la controlul ulterior, majorările şi penalităţile de întârziere se vor datora doar de la expirarea acelui termen.

În acelaşi sens trebuie remarcat faptul că la pct. 87 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 109 alin. 2 a fost modificat în sensul introducerii prin excepţie de la prev. alin. 1 al aceluiaşi articol a faptului că se datorează dobânzi şi penalităţi pentru diferenţele de impozite, taxe, contribuţii precum şi cele administrate de organele vamale stabilite de organele competente începând cu ziua imediat următoare scadenţei impozitului, taxei sau contribuţiei pentru care s-a stabilit diferenţa până la data stingerii acesteia inclusiv.

 

4.3. Cu privire la cererea de suspendare

Tribunalul constata ca nu sunt indeplinite condiţiile  prev. de art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004: prin plata datoriei vamale societatea reclamanta nu s-ar afla in imposibilitatea continuarii activitatii.

 

5. Soluţia Tribunalului

Aşadar, faţă de considerentele mai sus expuse, va fi admisă în parte acţiunea reclamantei şi anulate parţial decizia prin care s-a soluţionat contestaţia şi actele de constatare şi anume în privinţa calculului sumelor accesorii care se vor plăti prin recalcularea lor după trecerea termenului de 7 zile de la data comunicării actelor constatatoare a datoriei vamale, restul petitelor urmând a fi respinse ca nefondate.

Totodată, având în vedere disp. art. 274 Cod pr. civ., pârâta va fi obligată la contravaloarea parţială, în măsura admiterii acţiunii, a cheltuielilor de judecată.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

 

Admite în parte cererea formulată de reclamanta S.C. „T” S.A. CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, în contradictoriu cu pârâtele AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CLUJ - BIROUL VAMAL CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tr. Vuia, nr. 157, jud. Cluj, si in Oradea, str. Armatei Romane, nr. 4, jud. Bihor şi DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa A. Iancu, nr. 19, jud. Cluj.

 

Anulează în parte decizia nr. 191/19.12.2006, actul constatator nr. 1387/11.07.2006 şi procesul verbal nr. 27134/16.08.2006 în privinţa calculului sumelor accesorii care se vor plăti prin recalcularea lor după trecerea termenului de 7 zile de la data comunicării actelor constatatoare.

 

Respinge restul cererilor.

 

Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 10 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

 

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 

Pronunţată în şedinţa publică din 07.09.2007.

 

 

 

PREŞEDINTE,                  JUDECĂTOR,                                GREFIER,

GEORGETA GLIGA            CRISTI DANILEŢ                ALINA BEATRICE OLTEAN

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact: CD

12.09.2007/5 ex