Politisti, prime vacanta cu RIL

Dosar nr. 311/117/2008

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 559/2008

Şedinţa publică de la 28 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Georgeta Gliga

Judecător Cristi Danilet

Grefier Mariana Dediu

 

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamanţii ML s.a. şi pe pârâţii MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamanţilor, av. TI şi reprezentanta pârâtului IPJ Cluj, cons. jr. Mitroescu Simona, lipsă fiind pârâţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care reprezentanta pârâtului IPJ Cluj depune la dosar o adresă din partea IPJ Cluj prin care se comunică perioada în care reclamanţii au avut calitatea de angajaţi.

Reprezentanta reclamanţilor îşi precizează oral acţiunea în sensul că pentru reclamanţii ce au avuta calitatea de angajaţi ai IPJ Cluj doar până în anul 2005 solicită acordarea primei de concediu doar până în anul 2005.

Reprezentantele părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat şi probe de administrat, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta reclamanţilor solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată.

Reprezentanta pârâtului IPJ Cluj solicită respingerea acţiunii şi admiterea cererii de chemare în garanţie.

 

INSTANŢA

 

Prin acţiunea din 23.01.2008, reclamantii au solicitat obligarea pârâtilor la plata primelor de concediu pentru anii 2004-2006, arătând că sunt salariati ai IPJ Cluj si că aceste drepturi salariale nu le-au fost achitate, desi sunt prevăzute de legislatie (f.2).

Pârâtul MIRA s-a opus admiterii actiunii, arătând că prin OUG 146/2007 s-a aprobat plata primelor de concediu de odihnă suspendat in perioada 2001-2006, astfel că reclamantii nu ar mai justifica interes (f.19). Instanta nu poate primi această apărare intrucât actul normativ indicat consacră plata  în transe, respectiv în sumă unică a drepturilor salariale restante, după cum cei indreptătiti au sau  nu au stabilită aceste drepturi prin hotărâri judecătoreşti. Ca urmare,  reclamantii au tot interesul de a obtine o hotărâre judecătorească pentru a primi aceste sume intr-o singură transă.

Pârâtul MEF a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive pe motiv că nu are nici un raport juridic cu reclamanţii (f.21). Această exceptie se va respinge intrucât reclamantii au chemat în judecată acest pârât doar pentru obligarea sa la rectificarea bugetului pentru a se vira fondurile necesare. Or, atributia de construire a proiectului de buget si de repartizarea acestuia revine MEF conform Legii 500/2002.

Acelasi pârât a invocat inadmisibilitatea acţiunii pe motiv că reclamantii au promovat o actiune pentru realizarea unui drept care nu este actual (f.21 verso). această exceptie se va respinge intrucât ea tine decide fondul cauzei.

Pe fond MEF a solicitat respingerea actiunii pe motiv că drepturile invocate de reclamanti au fost suspendate in mod succesiv prin legile bugetului de stat (f.22).

 

Acţiunea reclamantilor va fi admisă pentru următoarele  motive:

Dreptul functionarilor publici cu statut special – politisti -  la prima de concediu este stabilit prin  art. 37 alin.2 teza I; din OG 38/2003. Acesta a fost suspendat prin Legea nr. 507/2003, Legea nr. 511/2004 si Legea nr. 379/2005.

Asadar, norma care atesta dreptul reclamantilor la aceasta indemnizatie nu a fost abrogata, ci doar executarea ei a fost suspendat in mod succesiv, pana in dec. 2006. Ca urmare, dupa incetarea suspendarii, efectele sale trebuie sa se produca retroactiv, respectiv sa li se recunoasca reclamantilor dreptul pe care nici o clipa nu l-au pierdut. De altfel, conform art. 64 alin 2 din Legea nr 24/2000 se arata ca la expirarea duratei de suspendare, dispozitia afectata de suspendare reintra de drept in vigoare.

In privinta politistilor însăşi Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit prin  Decizia in interesul Legii nr. 12/05.02.2007 că pentru perioada 2004-2006, pe lângă indemnizatia de concediu politistilor  li se cuvine prima de concediu, respectiv o sumă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării in concediu.

Cu adresa de la fila 36 se constată că reclamantii au avut perioade diferite de angajare in cadrul IPJ Cluj, astfel încât actiunea se va admite pentru fiecare până la data eliberării din functie.

Pentru repararea integrala a pagubei, conform art. 998-999 C civ reclamantii au dreptul la actualizarea sumelor datorate de ordonatorii de credit.

Fiind admisă actiunea principală, va fi admisă conform, art. 60 si urm. Cod Procedură Civilă si cererea de chemare in garantie pe care pârâtul IPJ Cluj a formulat-o cu privire la MEF (f.24-25) temeiul acestuia constituindu-l dispozitiile din Legea 500/2002.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE 

 

Respinge exceptiile lipsei calităţii procesuale pasive si a inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâtul Ministerul Economiei si finantelor, cu sediul în Bucuresti str. Apolodor nr. 17, sector 5.

Admite acţiunea precizată formulată de reclamanti împotriva pârâtilor Ministerul Internelor si Reformei Administrative, cu sediul în Bucuresti, P-ţa Revolutiei nr. 1A, sector l, Inspectoratul General al Politiei Romând, cu sediul în Bucuresti str. Mihai Vodă nr. 6,  Inspecotratul de Politie Judetean Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 27, jud.,Cluj si Ministerul Economiei si Finantelor si in consecinţă:

Obligă pârâtii să achite reclamantilor drepturile bănesti reprezentând primele de concediu pentru anii:

-                    2004 şi 2005 pentru reclamantii LCC, LNM.

-                    2004-2005 si 2006 pentru reclamantii ML, TE.

reactualizate, cu rata inflatiei, la data efectuării plătii.

Obligă pârâtul Ministerul –Internelor si Reformei Administrative să cuprindă în bugetul propriu sumele necesare plătii primelor de concediu de odihnă.

Obligă Ministrul Economiei si Finantelor să includă în rectificarea bugetară pe anul 2008 si să vireze către Ministerul Internelor si Reformei Administrative sumele necesare achitării acestor fonduri băneşti.

Admite cererea de chemare in garantie formulată de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj împotriva Ministerului Economiei si Finantelor.

Cu drept de recurs in 15 zile de al comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 Martie 2008.

 

Preşedinte,

Georgeta Gliga

 

Judecător,

Cristi Danilet

 

Grefier,

Mariana Dediu

 

 

 

 

Red CD 24.04.2008