Recurs admis- Cauza Anghel

Dosar nr. 5112/328/2007

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 935/R/2008

Şedinţa publică de la 26 Septembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Emil Belean

Judecător Cristi Danilet

Judecător Petru Urs

Grefier Liliana Campean

 

Pe rol fiind judecarea cauzei în Contencios administrativ şi fiscal privind pe recurent INSPECTORATUL POLIŢIEI JUDEŢENE împotriva Sentinţei civile nr. 4609 din 11.12.2007, pronunţată în dosar nr. 5112/328/2007 al Judecătoriei Turda  şi pe intimat IL, având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie.

La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă pentru recurent, consilier juridic Simina Mitroescu, lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, reprezentanta recurentei, arată că nu mai are alte cereri de formulat în probaţiune şi solicită acordarea cuvântului în susţinerea recursului.

Tribunalul, nemaifiind alte cereri de formulat în probaţiune, declară închise dezbaterile şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentanta recurentului, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei civile nr.4609/2008 în sensul respingerii plângerii contravenţionale şi, pe cale de consecinţă, menţinerea procesului – verbal încheiat de IPJ Cluj, ca fiind temeinic şi legal încheiat. Mai arată că agentul constatator a respectat dispoziţiile art.21 alin.3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor iar intimatul nu a făcut dovada contrară stării de fapt reţinută prin actul de constatare  şi sancţionare a contravenţiei.

T R I B U N A L U L

 

Constată că prin recursul din 17 aprilie 2008, I.P.J. Cluj a solicitat modificarea sentinţei primei instanţe prin care s-a admis plângerea contravenţională formulată de Ilie Ion şi s-a anulat procesul-verbal prin care acesta a fost amendat pentru efectuarea unei manevre de depăşire a unui autoturism prin încălcarea marcajului de linie continuă simplă, în data de 27.09.2007 în Comuna Luna.

Recursul este fondat şi va fi admis în baza art.312 Cod pr.civilă.

Astfel,  prima instanţă a anulat procesul-verbal de contravenţie pe motiv că organul constatator nu a administrat nic o probă de natură a răsturna prezumţia de nevinovăţie a petentului de care acesta se bucură în materie contravenţională, aşa cum a stabilit  CEDO în cauza Anghel c. României din 2007, în interpretarea pe care Curtea a dat-o dispoziţiilor art. 6 din Conventia Europeană.

Instanta de recurs nu poate primi o astfel de motivare. Astfel,  însusi organul de politie care a încheiat procesul-verbal  este cel care a constatat comiterea contraventiei de către petent constând în incălcarea marcajului de linie continuă simplă pe drumul public, ca urmare a efectuării unei manevre de depăsire  cu autoturismul pe care îl conducea. Astfel, în aceste condiţii nu i se poate cere agentului constatator să probeze ceea ce el insusi a constatat. Aceasta mai ales in conditiile în care petentul a invocat prin plângerea contravenţională o altă stare de fapt.. Prin urmare, atât timp cât în apărarea sa contravenientul  a invocat anumite  alegatii, iesind dintr-o stare de apărare pur pasivă, el este obligat să probeze starea de fapt pe care o invocă în temeiul art. 1169 Cod Civil..

Cât priveste celelalte motive  de nelegalitate a procesului-verbal încheiat prin plângerea contravenţională, respectiv faptul că organul de politie nu i-a adus contravenientului dreptul de a face obiectiuni sau ca acesta nu au fost consemnate în procesul-verbal, tribunalul constată  pe de o parte că contravenientul a semnat procesul-verbal, deci avea el insusi posibilitatea de a insera obiectiunile pe care le considera necesare, iar pe de altă parte,  sanctiunea care intervine în acest caz este  nulitatea relativă a procesului-verbal, caz în care contravenientului îi revenea obligatia de a  demonstra existenta unei vătămări procesuale care să impună  anularea procesului-verbal de contravenţie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de recurent INSPECTORATUL POLIŢIEI JUDEŢENE CLUJ împotriva Sentinţei civile nr. 4609 din 11.12.2007, pronunţată în dosar nr. 5112/328/2007 al Judecătoriei Turda pe care o modifică în tot in sensul că respinge ca nefondată plângerea contravenţională formulată de IL împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PCA, nr. 2429105/27.09.2007 încheiat de IPJ Cluj- Politia Rutieră Câmpia Turzii.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 26 Septembrie 2008.

 

 

Preşedinte,

Emil Belean

Judecător,

Cristi Danilet

Judecător,

Petru Urs

 

Grefier,

Liliana Campean

 

 

 

 

 

 


Red CD 31.09.2008