Reducere impozit Ordinul Meritul Militar, MIRA si IPJ

Dosar nr. 3811/117/2007

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2217/2007

Şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2007

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE Georgeta Gliga

Judecător Cristi Danilet

 

Grefier Liliana Campean

 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe  reclamant ML şi pe pârât M.I.R.A.-DIRECŢIA GENERALĂ REGLEMENTĂRI JURIDICE ŞI CONTENCIOS, pârât IPJ CLUJ, chemat în garanţie MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICE, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici statutari.

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că prin registratura instanţei, la data de 15 noiembrie 2007, s-a depus la dosar, din partea chematului în garanţie Ministerul Economiei şi Finanţelor, întâmpinare la care a anexat copia adresei nr. 3465/02.11.2007.

Părţile au solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Tribunalul, apreciază că la dosar sunt suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei şi o reţine în pronunţare.

 

T R I B U N A L U L

Constata ca prin actiunea din 3 sept 2007, ML a solicitat obligarea MIRA si IPJ Cluj la plata drepturilor banesti din perioada 2002-2007 si in continuare cuvenite ca urmare a reducerii impozitului pe venit cu 30% si 40% in conditiile in care ca angajat al MIRA a fost decorat cu `Ordinul Meritul Militar`, respectiv cu `Semnul onorific in Serviciul Armatei` si cu `Semnul Onorific in Serviciul Patriei`, aceste drepturi cuvenindu-se in temeiul art. 10 din Legea nr. 80/1995, respectiv art 12 din Legea 573/2004. A mai aratat reclamantul ca aceste dispozitii au fost abrogate prin art. 86 din OG nr 73/1999, dar ca acest din urma act normativ ar fi fost respins prin Legea nr 206/2002, drept pentru care art 10 din Legea 80/1995 ar fi reintrat in vigoare.

Prin intampinare, paratii s-au pus admiterii actiunii. In primul rand a invocat exceptia prescriptiei actiunii pentru perioada 2002-25.07.2004. Tribunalul va admite aceasta exceptie potrivit art. 1 alin 1 si art. 3 alin 1 din Decretul nr 167/1958.

Pe fond, a solicitat respingerea actiunii ca urmare a abrogarii temeiului legal al acordarii drepturilor pretinse (f. 14 si 16-18).

Analizand temeiul legal al cererii, asupra caruia s-a pronuntat si ICCJ prin decizia nr 55/2007 pronuntata in solutionarea unui recurs in interesul legii, Tribunalul va respinge actiunea:

În conformitate cu dispoziţiile art.1o din Legea nr.8o/1995, „Cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 3o%, 4o% şi, respectiv 5o%”.

La data de 1 ianuarie 2ooo, a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, care, prin art.86 punctul 9 a dispus abrogarea prevederilor art.9 lit.c şi ale art.1o referitoare la reducerea impozitului pe venit din Legea nr.8o/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 2o iulie 1995.

Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 a fost, iniţial, abrogată prin dispoziţiile art.85 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2oo1, privind impozitul pe venit, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2oo2 şi ulterior respinsă, prin adoptarea Legii nr.2o6/2oo2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.275 din 24 aprilie 2oo2. Totodată, la data de 1 aprilie 2oo4, Ordonanţa Guvernului nr.7/2oo1 a fost abrogată prin adoptarea Legii nr.571/2oo3 privind Codul Fiscal.

În conformitate cu prevederile art.6o alin.3 (actual art.62 alin.3 teza I) din Legea nr.24/2ooo privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în reglementarea anterioară modificării şi republicării legii: „Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial”. In raport de aceste dispoziţii legale, se poate constata că deşi reglementarea care abroga dreptul cadrelor militare de a beneficia de reducerea impozitului pe venit a fost la rândul ei abrogată, aceasta nu a determinat repunerea în vigoare a normei legale iniţiale, abrogarea având caracter definitiv.

În consecinţă, prin Legea nr.24/2ooo, nemodificată s-a statuat regula imposibilităţii repunerii în vigoare a actului normativ iniţial, ca efect al abrogării actului de abrogare.

Este adevărat că ulterior, la data de 24 mai 2oo4 a intrat în vigoare Legea nr.189/2oo4, pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2ooo, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.463 din 24 mai 2oo4, lege care prin art.1 pct.18 a completat alin.3 al art.6o din  Legea nr.24/2ooo, cu dispoziţia potrivit căreia: „Fac excepţie prevederile din ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către Parlament”, dar aceasta nu poate da eficienţă juridică unei reglementări abrogate anterior.

Astfel, deşi Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 a fost respinsă prin Legea nr.2o6/2oo2, aceasta nu se încadrează în excepţia prevăzută de noul text al art.6o din Legea nr.24/2ooo întrucât această excepţie vizează situaţiile în care sunt respinse prin lege ordonanţele de Guvern aflate în vigoare, ori, în cauză respingerea a fost motivată prin faptul că această ordonanţă a fost abrogată expres prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2oo1 şi, în consecinţă, proiectul de lege a rămas fără obiect.

Evident că, în situaţia în care Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 nu ar fi fost abrogată, ci ar fi fost respinsă de Parlament, aceasta n-ar mai fi produs consecinţe juridice de la data intrării în vigoare a legii de respingere şi, de la acea dată, dispoziţiile din actele normative abrogate de ea ar fi fost reactivate.

De altfel, potrivit dispoziţiilor art.115 alin.7 din Constituţie „ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3), astfel încât, respingerea prin lege a unei ordonanţe aflate în vigoare, echivalează cu însăşi abrogarea ordonanţei. Respingerea prin lege a unei ordonanţe, deja abrogată de către Guvern nu produce aceleaşi efecte juridice, legea de respingere fiind adoptată numai în vederea aducerii la îndeplinire a principiilor constituţionale.

În consecinţă, respingerea prin lege a unei ordonanţe, deja abrogată de către Guvern printr-un alt act normativ de acelaşi rang, nu are ca efect repunerea în vigoare a dispoziţiilor legale modificate sau abrogate prin cea dintâi ordonanţă.

 

MIRA si IPJ Cluj au formulat cerere de chemare in garantie a MEF (f.13, 15). Ca urmare a respingerii actiunii principale, se va respinge si cererea de chemare in garantie, potrivit art 60 Cpciv.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepţia de prescripţie a dreptului la acţiune invocată de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj cu sediul In Cluj-Napoca, str. Traian nr 27 jud Cluj şi Ministerul Internelor si Reformei Administrative, cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Voda nr 6, sector 5 pentru anii 01.01.2002-3.09.2004.

Respinge cererea de chemare în garanţie a Ministerului Economiei si Finantelor cu sediul procesual ales la DGFP Cluj din Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu nr. 19, jud Cluj formulată de MIRA şi IPJ Cluj.

Respinge acţiunea formulată de ML cu dom in Cluj-Napoca împotriva MIRA şi IPJ Cluj, avand ca obiect drepturi salariale pentru 03.09.2004 - 31.12.2007.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 16.11.2007.

Preşedinte                             Judecător                                     Grefier

Georgeta Gliga                      Cristi Danilet                       Liliana Campean

 

 

 

 

 

Red CD, 20 dec 2007