Restituire TVA combustibil UE

Dosar nr. 5022/117/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE 

SENTINTA CIVILA  Nr. 473/2008

Şedinţa publică de la 14 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Judecător Emil Belean

Grefier Oana Raluca Lung

 

 

 

 

Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei  Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant SC ITSA in contradictoriu cu  pârâtele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUN.CLUJ NAPOCA si DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR A JUDETULUI CLUJ, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor cu prilejul dezbaterii pe fond a cererii au fost consemnate in incheierea sedintei publice din 07.03.2008, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

TRIBUNALUL

 

1. Actele de sesizare ale instantei

I. Constată că prin actiunea nr. 5022/20.11.2007, S.C. IT S.A. a solicitat anularea raportului de inspectie fiscală nr. 25211/24.08.2007, si  a Deciziei de impunere nr. 556/17.08.2007, emise de AFP Cluj-Napoca, precum si a Deciziei nr. 150/18.10.2007, privind solutionarea contestatiei, emisă de DGFP a jud. Cluj, cu obligarea pârâtei la restituirea TVA in valoare de 19.489 lei.

 

II. Constată că prin actiunea nr. 142/10.01.2008, S.C. IT S.A. a solicitat anularea raportului de inspectie fiscală nr. 38002/14.09.2007, si  a Deciziei de impunere nr. 643/14.09.2007, emise de AFP Cluj-Napoca, precum si a Deciziei nr.157/25.10.2007, privind solutionarea contestatiei, emisă de DGFP a jud. Cluj, cu obligarea pârâtei la restituirea TVA in valoare de 54.246 lei şi majorări de intârziere de 987 lei.

 

III. Constată că prin actiunea nr. 264/18.01.2008, S.C. IT S.A. a solicitat anularea raportului de inspectie fiscală nr. 72841/03.10.2007, si  a Deciziei de impunere nr. 697/03.10.2007, emise de AFP Cluj-Napoca, precum si a Deciziei nr. 176/10.12.2007, privind solutionarea contestatiei, emisă de DGFP a jud. Cluj, cu obligarea pârâtei la restituirea TVA in valoare de 318 lei.

 

 

Toate cele trei dosare au fost conexate, fiind vorba de situatii de fapt similare, si temeiuri de drept identice.

 

2. Motivarea actiunii

2a. Astfel,  reclamanta a motivat prin aceea că achizitionează combustibil din tări ale UE. Pentru transportul acestuia, utilizează mijloacele proprii, dar si cele ale S.C. MCMS Bota SRL, persoană juridică din România. Accesul la statiile de alimentare cu combustibil se face de către soferii societăţii reclamantei prin intermediul unor carduri de credit emise pe numele reclamantei de către societatea germană DKV Eurosevice  GmbH, care facturează toate alimentările de combustibil efectuat, livrări care sunt taxate cu cotele de TVA aferente tării in care s-a efectuat alimentare.

La 17.10.2006, intre reclamantă si S.C: MCMS Bota SRL s-a incheiat un contract de intermediere prin care aceasta beneficiază de cardurile de credit emise de societatea germană pentru reclamanată, dar care au inscriptionate numere de inmatriculare  ale mijloacelor de transport ale SCMS Bota SRL.

Toate facturările se face de către societatea germană, indiferent  cui îi apartine mijlocul de transport. Reclamanta facturează către S.C. MSMS Bota SRL contravaloarea cantitătii de combustibil alimentată de acesta.

Un contract asemnator exista incheiat cu S.C.Romferchim SRL.

 

2b.Prin decizia de impunere nr. 556/2007, nr. 643/2007,  si nr. 697/2007, emise in baza unui raport de inspectie fiscală distinct incheiat de AFP Cluj-Napoca   s-a stabilit in sarcina reclamantei  un debit suplimentar de TVA in valoare de 19.489 lei, aferent facturii fiscale nr. 266701/2007 emisă de reclamantă către S.C. MCMS Bota SRL, respectiv un debit suplimentar de TVA in valoare de 54246 lei aferent facturilor fiscale emise in acelasi mod nr. 2667014/2007, 2667030/2007, si 2667037/2007, si majorări de întârziere in sumă de 987 lei, respectiv in debit suplimentar de TVA in valoare de 318lei, aferent facturilor fiscale nr. 3001037/2007, si 3001045/2007 emise de reclamantă către S.C.Romferchim SRL.

Contestatiile intocmite contra celor trei decizii de imputare au fost respinse, ca nefondate de către DGFP Cluj.

Reclamanta consideră  ilegale actele cu privire la care solicită anularea, pe motiv că operatiunea desfăsurată  de S.C. IT S.A. in baza căreia au fost intocmite facturile fără TVA de către S.C. MCMS Bota SRL, respectiv către Romferchim SRL este o livrare de bunuri, iar locul operatiunii este locul unde acele bunuri sunt puse la dispozitia clientului’ (cele două SRL-uri). Temeiul de drept invocate de reclamantă este art. 126  alin.l din Legea 571/2003, si pct 2 din HG nr. 44/2004.

 

3. Retinerile instantei

Intr-adevăr, potrivit art. 126 alin.l din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, din punct de vedere al taxei, sunt operaţiuni impozabile in România cele care îndeplinesc cumulativ patru condiţii:  operaţiunile să fie asimilate cu o livrare de bunuri sau prestare de servicii, efectuate cu plată,  locul de livrare să fie considerat a fi in România, operaţiunea să fie realizată de o persoană impozabilă, si operaţiunea să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute de lege.

Potrivit HG nr. 44/2004 care aproba Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, in aplicarea art 126 se prevede la pct 2 ca, dacă cel putin  una dintre  aceste patru condiţii nu este îndeplinită, operatiunea nu este impozabilă în România. Or, reclamanta susţine că tocmai condiţia privind locul livrării nu este îndeplinită, sustinand ca livrarea de  combustibil către cele două SRL-uri ar fi in exteriorul României (f.7).

Tribunalul nu poate primi această susţinere cu privire la locul livrării bunurilor.

Astfel, potrivit art. 132 alin.2 lit.c Codul Fiscal,  prin `locul livrării de bunuri` se înţelege locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate.

Or, facturile fiscale emise de S.C. IT către cele două SRL-uri înregistrate in România, au fost emise in România, intre doi agenti economici plătitori de TVA in România, astfel încât locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului este considerat a fi in România. Data la care a avut loc  livrarea de combustibil către cele două SRL-uri este data la care S.C. ITS.A. a emis facturile fiscale aferente si nicidecum data la care aceste două societăţi au avut acces la statiile de alimentare din tările UE pe baza cardurilor depuse la dispozitia reclamantei. Astfel,  coroborând art. 126 alin.l lit.b  cu art. 132 alin.1 lit.c din Codul Fiscal, rezultă că la data livrării bunurilor de la  reclamantă către SRL-uri combustibilul nu se aflau in statiile de alimentare ale tărilor UE, iar calitatea de cumpărător al e acestora nu a fost dobândită la data accesul la statia de alimentare din tările UE.

Or, odată cu emiterea facturilor fiscale către SRL-uri, practic a avut loc o nouă livrare de bunuri, pentru care reclamanta avea obligaţia colectării TVA în conformitate  cu art. 7 alin.4 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004 pentru aplicarea art. 129 din Codul Fiscal, potrivit cărora emiterea de către mandatari a unei facturi in numele său către cumpărători, pentru livrarea de bunuri intermediate, este suficientă pentru a-l transforma in cumpărători in vânzători  din punct de vedere  al TVA; de asemenea, mandatarul devine din punct de vedere al TVA un cumpărător  revânzător dacă primeşte de la vânzător factură întocmită pe numele său.

Pentru ca cea de-a doua operatiune sa fi fost scutita de TVA, ar fi trebuit sa fie indeplinite conditiile prevazute in art. 153 si 154 Cod Fiscal, conditii neindeplinite in speta de fata: sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru UE de unde urma a se realiza achizitia de combustibil si factura emisa catre SRL-uri sa fi fost emise cu cod valabil de TVA obtinut in statul membru.

 

4. Solutia instantei

Ca urmare, operatiunile efectuate de reclamanta nu sunt scutite de TVA, lucru constatat in mod corect de organele fiscale, motiv pentru care actiunea se va respinge, iar actele de control vor ramane valabile.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge  acţiunea  formulată de S.C. IT SA, cu sediul în Cluj-Napoca pentru anularea Rapoartelor  de Inspectie  nr. 25211/24.08.2007, 38002/14.03.2007 si 72841/3.10.2007 si a deciziilor de impunere mr.556/17.08.2007, nr. 643/14.09.2007  si nr. 697/3.10.2007 emise de AFP Cluj-Napoca,respectiv a Deciziilor nr. 150/18.10.2007,157/25.10.2007 si 176/10.12.2007 de respingere a contestaţiilor  formulate  de reclamantă si emise DGFP Cluj, precum si de restituire a TVA.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  14.03.2008.

 

 

PRESEDINTE                    JUDECATOR                                 GREFIER

CRISTI DANILET               EMIL BELEAN                        OANA RALUCA LUNG

CD 15.04.2008