Spor confidentialitate, tichete masa-respins

Dosar nr. 8/117/2008

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 288/2008

Şedinţa publică de la 15 Februarie 2008

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE Georgeta Gliga

Judecător Cristi Danilet

 

Grefier Mariana Dediu

 

S-a luat spre examinare acţiunea  privind pe reclamant AMM s.a şi pe pârât INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, pârât DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA CLUJ, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul reclamanţilor, av. BH, lipsă fiind pârâţii Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Regională de Statistică Cluj.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că la data de 04.02.2008 s-a depus la dosar întâmpinare din partea pârâtei Direcţia Regională de Statistică Cluj, iar la data de 08.02.2008 s-a depus întâmpinare din partea pârâtului Institutul Naţional de Statistică.

Câte un exemplar al întâmpinărilor depuse la dosar se comunică reprezentantului reclamanţilor.

Instanţa apreciază că nu se impune comunicarea întâmpinărilor, având în vedere că există identitate între cele două întâmpinări cu privire la excepţiile invocate.

Reprezentantul reclamanţilor depune la dosar acte în probaţiune (f. 86-105).

De asemenea, reprezentantul reclamanţilor arată că nu mai are alte cereri de formulat şi probe de administrat, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra excepţiei prescripţiei parţiale a dreptului la acţiune, excepţiei lipsei procedurii prealabile şi excepţiei lipsei timbrajului, invocate de pârâţi prin întâmpinările depuse la dosar şi asupra fondului cauzei.

Reprezentantul reclamanţilor solicită respingerea excepţiei prescripţiei parţiale a dreptului la acţiune, excepţiei lipsei procedurii prealabile şi excepţiei lipsei timbrajului, invocate de pârâţi prin întâmpinările depuse la dosar, iar pe fondul cauzei solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

 

INSTANŢA

 

Prin actiunea din 03.01.2008, reclamanţii au solicitat acordarea sporului de confidentialitate pentru perioada noiembrie 2004-decembrie 2007 si în continuare, si a contravalorii alocatiei individuale de hrană acordată sub forma tichetelor de masă pentru anii 2001-2006. Reclamantii au motivat prin aceea că sunt functionari publici, angajati ai Directiei Regionale de Statistică Cluj, că primul drept solicitat li se cuvine in baza obligatiei legale si a angajamentelor de confidentialitate semnate, iar cel de-al doilea drept, in baza Legii 142/1998.

Prin intâmpinarea depusă, pârâta Directia Regională de Statistică Cluj a  invocat prescriptia partială a dreptului la actiune pentru tichete de masă,  exceptia lipsei procedurii prealabile, exceptia lipsei timbrajului, iar pe fond s-a opus admiterii acţiunii (f.67-71). In mod asemănător, a formulat întâmpinare si  Institutul National de Statistică (f.75-79).

 

Cu privire la exceptii, acesta se resping: fiind vorba de drepturi ce decurg din raporturile de munca, acestea nu sunt supuse nici procedurii prealabile (faptul ca dosarul este de competenta instatei de contencios administrativ rezulta nu din obiectul cauzei, ci din calitatea partilor – art 19 din Legea 199/1999 privind Statutul functionarilor publici), nici taxei de timbru (art. 15 lit a din Legea 146/1997 privind taxele de timbru). In privinta prescriptiei dreptului la actiune, fata de motivarea respingerii pe fond a cauzet rezulta ca drepturile pretinse prin cererea de chemare in judecata nici macar nu existau, deci nu se pune problema prescriptiei acestora.

 

Actiunea reclamantilor urmează a fi respinsă pe fond.

Potrivit art.l pct.12 din OG 71/2004,  reclamantilor le revine obligatia respectării confidentialităţii continutului datelor statistice, în timpul si după încetarea activităţii. De asemenea, potrivit art. 46 din Legea 188/1999, functionarilor publici le revine obligatia de a păstra confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea functiei publice. Prin urmare, obligatia de confidentialitate este o indatorire legală care revine in general functionarilor publici si în special angajatilor de la statistică.

Este adevărat că articolul 31 alin.2 din Legea 188/1999 prevede că functionarii publici beneficiază si de alte drepturi salariale, în conditiile legii. Aceasta insă nu înseamnă că instanta ar putea admite actiunea reclamanţilor si a acorda dreptul pretins fără a exista un temei legal care să reglementeze vreo recompensare bănească a obligatiei de confidentialitate. Dacă ar proceda astfel, instanta si-ar  asuma atributii de legiuitor, aspect interzis de art. l alin.4 din Consitutia României care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor.

 

Cât priveste cel de-al doilea petit, art.l alin.l din Legea 142/1998, prevede imposibilitatea pentru salariati de a primi o alocatie individuală de hrană acordată sub forma tichetelor de masă. Din alineatul 2, rezultă că ele se acordă în limitele bugetare. Această dispozitie este reluată în art. 5 din HG 5/1999 privind Normele de aplicare a legii. Aceste reglementări sunt neechivoce, în sensul că lasă la latitudinea ordonatorului de credit alocarea fondurilor bugetare pentru aceste drepturi, care sunt deci facultative. Nimic nu indrituieste instanta să oblige pârâtele la plata tichetelor de masă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea reclamantilor AMM s.a. impotriva pârâtilor INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ, cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertătii nr. 16, sector 5, si DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 13, jud.Cluj, având ca obiect acordarea sporului de confidentialitate în cuantum de 15% pentru perioada noiembrie 2004-decembrie 2007 si in continuare, si a tichetelor de masă pentru perioada 2001-2006.

Cu drept  de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2008.

 

 

 

PRESEDINTE                            JUDECATOR                                  GREFIER

GEORGETA GLIGA                 CRISTI DANILET                      MARIANA DEDIU

In concediu medical,

semneaza jud. Pop Eva,

presedinte sectie

 

CD, 05.03.2008