Plangere solutie procuror admisa

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA- JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR.  10921/271/2009

 

SENTINŢA PENALĂ NR.  1112/2009

 

Şedinţa publică din data de  12.11.2009

 

PREŞEDINTE:  CRISTI DANILEŢ

GREFIER: LIVIA POPA

 

 

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror Simina Balint.

Pe rol judecarea plângerii împotriva actelor procurorului, formulată de petenta SC.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 05.11.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi 12.11.2009 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

 

JUDECĂTORUL

DELIBERÂND:

 

Constată că prin plângerea din 09.07.2009 petenta SC a contestat soluţia dată de procuror prin Rezoluţia din 19.05.2009 în dosarul nr. 2739/P/2008. Petenta a susţinut că făptuitorul VD a remis petentei o filă CEC ca instrument de plată şi nu cu titlu de garanţie, astfel încânt fapta ar fi infracţiunea de înşelăciune, prev. de art.215 alin.4 C. penal.

Plângerea este fondată şi urmează a fi admisă în baza art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. b C.p.p.

Astfel, prin rezoluţia atacată procurorul a dispus în baza art. 228 alinVG Gheorghe:

- sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1 şi 4 C. penal pe motiv că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune întrucât fila CEC întocmită de numitul Vadas a fost  emisă în alb, fiind doar semnată şi ştampilată, ca şi o garanţie a plăţii;

- sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea 59/1934, pentru care ar fi intervenit prescripţia răspunderii penale.

Se constată că procedura aplicată de către procuror afectează  pe de o parte legalitatea soluţiei adoptate, respectiv temeinicia acesteia:

Cu privire la primul aspect rezoluţia procurorului se bazează pe declaraţia dată de RP, director general al petentei şi pe analizarea conţinutului filei CEC în cauză. Or, atât timp cât în speţă nu a fost începută urmărirea penală, cele trei declaraţii luate reprezentantului legal al petentei (fila 23-25 şi fila 27) sunt extraprocesuale. Ca urmare sunt nule din punct de vedere juridic şi nu pot fi folosite în procesul penal după cum arată art. 64 alin. 2 C.p.p. Audierea oricărei persoane în cursul procesului penal implică respectarea procedurii din art. 69 şi următoarele (pentru învinuit şi inculpat), art. 75 şi următoarele (pentru celelalte părţi), respectiv art. 78 şi următoarele (pentru martori). Cât timp nu este începută urmărirea penală pot fi efectuate numai actele premergătoare care trebuie consemnate într-un proces verbal, după regulile prescrise în art. 224 C.p.p., ceea ce nu s-a întocmit în cauză.

Cu privire la cel de al doilea aspect, soluţia adoptată de procuror este criticabilă şi pe fond. Astfel, starea de fapt este următoarea: între societatea petentei (reprezentată de  RP) şi numitul VG (administrator al SC GMB) s-a încheiat un contract comercial pe 15.06.2005 în valoare de peste 75.000 Ron; societatea petentă a expediat marfa către cumpărător, pe care acesta a confirmat că a recepţionat-o, iar preţul urma să fie încasat de la bancă cu o filă CEC emisă de cumpărător, însă aceasta a fost refuzată ca urmare a lipsei de disponibil.

Procurorul a analizat doar existenţa infracţiunii de înşelăciune prin cecuri constând în emiterea unui cec fără a avea disponibil bănesc, respectiv a infracţiunii de emitere a cecului căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale. Or, faţă de modalitatea concretă în care s-a procedat (marfa a fost livrată, firma cumpărătoare este radiată, reprezentantul acesteia este de negăsit, cecul emis este neplătibil) şi paguba mare creată procurorul ar fi trebuit să analizeze existenţa în cauză cel puţin a infracţiunii de înşelăciune în forma simplă prev. de art. 215 alin. 1 C. penal, fiind inadmisibil ca în aceste condiţii fapta numitului VG să fie considerată drept una licită.  De asemenea sub aspectul încadrării juridice în infracţiunea prev. de art.215 alin. 4, procurorul ar fi trebuit să stabilească fără nici un dubiu condiţiile în care a  fost emis cecul şi înţelegerea dintre părţi cu privire la încasarea acestuia, ceea ce impunea audierea legală a părţilor, precum şi a eventualilor martori.

Acestea sunt considerentele pentru care în cauză trebuie începută urmărirea penală şi administrate probe în condiţii procedurale pentru a fi lămurite aspectele arătate mai sus.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 2781 alin.8 lit b Cpp, admite plângerea formulată de petenta SC.

Desfiinţează rezoluţia din 19.05.2009 dată în D. 2739/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale cu privire la comiterea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 C.pen. de către Vadaş Gheorghe.

În baza art. 192 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu dr. de recurs în 10 zile de la comunicare cu părţile.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.11.2009.

 

PREŞEDINTE                                             GREFIER

CRISTI DANILEŢ                                              LIVIA POPA

 

 

 

Red. C.D.

Dact. L. P.

3 ex/30.11.2009