Respingere sesizare CC

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA - JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR. 1617/271/2010

 

ÎNCHEIERE

 

Şedinţa publică din data de 24.06.2010

 

PREŞEDINTE: CRISTI DANILEŢ

GREFIER: LIVIA POPA

 

 

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror Patricia Oros.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Turc Iuliu, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 215 ind. 1 C. penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare nu se prezintă nimeni, iar la a doua strigare se prezintă pentru inculpat, avocat TC, în substituirea avocatului ales DR, cf. împuternicirii avocaţiale depuse la dosar şi pentru partea vătămată SC Sapico Chemical Internaţional SRL, se prezintă avocat MU, cf. împuternicirii avocaţiale depuse la dosar, lipsă fiind inculpatul şi partea vătămată.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocatul inculpatului depune la dosar un înscris precum şi o excepţie de neconstituţionalitate. Invocă excepţia de neconstituţionalitate a prev. art. 215 ind. 1 C. penal şi art. 44 alin. 2 din Constituţie, respectiv că se creează discriminare proprietăţii private a persoanei juridice faţă de proprietatea privată a persoanei fizice. Invocă prev. art. 44 din Constituţie potrivit cărora proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege. Totodată se referă la noţiunea de funcţionar, respectiv funcţionar public şi dă citire prev. art. 147 C. penal privind cele două noţiuni.

Avocatul părţii vătămate arată că există discriminare dar în sens invers şi solicită respingerea ca inadmisibilă întrucât nu depinde soluţionarea prezentei cauze de soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că dacă s-ar declara neconstituţional textul s-ar produce schimbarea încadrării juridice a faptei în infracţiunea de furt, ceea ce nu ar produce beneficii inculpatului care a invocat excepţia de neconstituţionalitate. Arată că este obligaţia instanţei de a verifica dacă soluţionarea cauzei depinde de admiterea sau nu a excepţiei de neconstituţionalitate şi susţine că soluţionarea prezentei cauze nu depinde de admiterea sau nu a excepţiei de neconstituţionalitate. Sub aspectul îndeplinirii  condiţiilor admisibilităţii arată că prima condiţie este îndeplinită, dar a doua condiţie respectiv ca soluţionarea cauzei să depindă de excepţia de neconstituţionalitate, arată că nu este îndeplinită şi că, indiferent de soluţia Curţii Constituţionale, ar duce doar la schimbarea încadrării juridice a faptei.

Avocatul inculpatului susţine că şi această condiţie este îndeplinită şi arată că inculpatul este trimis în judecată pentru infracţiunea de delapidare prev. de art. 215 ind. 1 C. penal a cărui neconstituţionalitate o învederează. Arată că dacă se admite excepţia de neconstituţionalitate, aceasta nu duce la concluzia că se schimbă încadrarea juridică a faptei, întrucât se parcurg anumite etape şi se poate să fie modificat sau să fie abrogat.

Avocatul părţii vătămate arată că dacă s-ar declara neconstituţional s-ar lărgi sfera infracţiunii de delapidare şi la persoane fizice.

Reprezentantul Parchetului solicită respingerea solicitării avocatului inculpatului de sesizare  a Curţii Constituţionale, apreciind că nu depinde soluţionarea cauzei de excepţia invocată.

 

INSTANŢA

 

Instanţa va respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate invocată de avocatul inculpatului, în temeiul art. 29 alin. 1 din Legea 47/1992. Astfel, o atare excepţie este inadmisibilă şi trebuie respinsă chiar de către instanţa de judecată învestită cu soluţionarea fondului cauzei în situaţia în care textul de lege invocat nu are legătură cu soluţionarea cauzei.

Or, în situaţia de faţă, inculpatul a invocat neconstituţionalitatea a însuşi textului de lege care incriminează infracţiunea de delapidare pentru care a fost trimis în judecată, susţinând că acest text ocroteşte doar persoanele juridice, ceea ce ar constitui o discriminare nejustificată faţă de patrimoniul persoanelor fizice. Instanţa constată că această susţinere nu poate influenţa modul de soluţionare al cauzei în care inculpatul este trimis în judecată pentru infracţiunea de delapidare comisă în dauna SC Sapico Chemical Internaţional SRL, căci în ipoteza declarării neconstituţionale a acestui text de lege în raport cu art. 44 alin. 2 din Constituţie care instituie ocrotirea prin lege,  în mod egal şi indiferent de titular proprietatea privată, actualul text de incriminare a infracţiunii de delapidare s-ar extinde şi asupra patrimoniului persoanelor fizice, neavând aşadar ca efect abrogarea textului de incriminare. Prin urmare, aceasta nu ar influenţa în nici un fel eventuala răspundere a inculpatului pentru paguba pe care ar fi comis-o în dauna unei persoane juridice.

 

DISPUNE

 

Constată ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 ind. 1 alin. 1 C. penal în raport cu art. 44 alin. 2 din Constituţia României.

Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale pentru soluţionarea acestei excepţii.

Cu drept de recurs la Tribunalul Bihor în termen de 48 ore de la pronunţare.

Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.09.2010, ora 09.00, sala 1, pentru când părţile vor fi citate.

Dată în şedinţă publică azi, 24.06.2010.

 

PREŞEDINTE                                               GREFIER

CRISTI DANILEŢ                                                LIVIA POPA

 

 

Proces verbal

Încheiat în temeiul art. 385 ind. 4 rap. la art. 366 alin. 4 C.p.p.

 

Avocatul inculpatului solicită să se ia act de faptul că declară recurs împotriva prezentei încheieri prin care s-a respins cererea de  sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată.

 

PREŞEDINTE                                               GREFIER

CRISTI DANILEŢ                                                LIVIA POPA