Revizuire notar santaj

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA- JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR.  10142/271/2009

 


SENTINŢA PENALĂ NR.   937 /2009

 

Şedinţa publică din data de   09.10.2009

 

PREŞEDINTE:  CRISTI DANILEŢ

GREFIER: LIVIA POPA

 

 

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror Viorica Diniţă.

Pe rol judecarea cererii de revizuire, formulată de revizuienta BLE.

La apelul  nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 08.10.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi 09.10.2009 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

 

Constată că prin cererea din 20.03.2009 numita BLE a solicitat revizuirea soluţiei de condamnare pronunţată de Judecătoria Oradea prin SP nr. 1926 din 2005 modificată  de Tribunalul Vâlcea prin DP 49/A/2008 menţinută de Curtea de Apel Piteşti prin DP nr. 653/R/2008.

Efectuând actele de cercetare menţionate de art. 399 Cp.p. procurorul a formulat concluzii de respingere a cererii de revizuire ca nefondată.

 

Potrivit art. 403 alin. 3 instanţa va dispune respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă.

1. Prevederi interne

Astfel, pentru păstrarea securităţii raporturilor juridice legea de procedură permite doar cu caracter excepţional rediscutarea unei soluţii definitive a unei instanţe penale. Motivele excepţionale sunt cele care stau la baza revizuirii unor soluţii, cazurile de revizuire fiind prevăzute în mod expres şi limitativ în art. 394 alin. 1 lit. a-e C.p.p., unul dintre acestea este cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei (art. 394 alin. 1 lit. a C.p.p.), însă numai dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare (art. 394 alin. 2 C.p.p.).

2. Motivele revizuirii în speţă

În speţa de faţă revizuienta a fost condamnată prin hotărârile mai sus menţionate pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la şantaj prev. de art. 26 rap. la art. 194 alin. 2 C. penal, aplicându-i-se o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Ea a invocat ca şi motiv al revizuirii necesitatea audierii unor martori noi pentru a dovedi lipsa intenţiei sale la comiterea infracţiunii reţinute în sarcina sa, susţinând că a făcut legătura dintre victima şantajului şi ziarista ce pregăteau un material compromiţător la adresa numitei ARA, doar datorită relaţiilor de prietenie pe care ea, condamnata – revizuientă le avea cu numita ARA. Deosebit de aceste susţineri cuprinse în cererea de revizuire, în declaraţia de revizuientă din 18 mai 2009 dată în faţa procurorului revizuienta a susţinut că anterior desfăşurării faptelor ce au dus la condamnarea sa ea împrumutase suma de 10.000 Euro victimei, a cărei restituire a cerut-o după comiterea faptelor şi organizarea flagrantului de către organele judiciare, însă victima ar fi refuzat restituirea acestui împrumut, revizuienta încercând astfel să explice declaraţiile defavorabile ei date de victimă în cursul procesului în care s-a soluţionat acuzaţia de şantaj. Mai mult revizuienta a invocat faptul că în luna martie 2009 a aflat de conţinutul unui comunicat de presă ce îi aparţine chiar victimei ARA prin care aceasta recunoştea în 2004 că LB nu are nici un amestec în comiterea şantajului.

 

3. Pertinenţa motivelor invocate

Cererea revizuientei nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru admiterea în principiu. Astfel motivul invocat de revizuientă s-ar încadra in cazul prevăzut de lit. a art. 394, dar ceea ce invocă revizuienta nu sunt nici noi fapte şi împrejurări şi nici nu sunt de natură să ducă la schimbarea soluţiei din condamnare în achitare. Practic revizuienta contestă latura subiectivă a infracţiunii de complicitate la şantaj încercând să demonstreze o relaţie anterioară de prietenie cu victima (astfel explicând implicarea sa ca intermediar în legătura între victima şantajului şi ziarista care a şantajat), relaţie care ulterior s-a denaturat ca urmare a nerestituirii unui împrumut bănesc de către victima şantajului (in acest fel încercând să explice poziţia procesuală a victimei care a dat declaraţii nefavorabile revizuientei).

Cât priveşte relaţia de prietenie dintre revizuientă şi victima şantajului instanţa de revizuire constată că această susţinere a fost făcută şi în timpul judecăţii în fond fiind invocate inclusiv motivele de recurs depuse de către revizuientă. De asemenea cu privire la comunicatul de presă din 2004 dat imediat după comiterea faptelor dat de către victimă şi acesta a fost un aspect cunoscut de instanţele ordinare, făcându-se menţiune despre el şi posibila lui relevanţă în aprecierea faptei inculpatei LB chiar în concluziile din faţa instanţei de apel, respectiv în cuprinsul motivelor de recurs.

În privinţa împrumutului de bani, invocat pentru prima dată în faţa instanţei de revizuire, nici acesta nu poate constitui un motiv pentru admisibilitatea cererii. Pe deoparte pentru că niciodată un asemenea aspect nu a fost invocat în cursul urmării penale şi mai ales în cursul judecăţii, când inculpata LB a luat la cunoştinţă de declaraţiile victimei ARA, pe care dacă le-a considerat defavorabile, le-ar fi putut explica prin refuzul acesteia de a restitui un împrumut. Pe de altă parte instanţa nu constată nici un motiv pentru care victima ARA să aibă resentimente faţă de numita LB ci din contră aceasta din urmă ar fi putut avea sentimente de duşmănie faţă de victimă cât timp nu i s-ar fi restituit suma de 10.000 Euro. În fine toate acestea împreună cu faptul că niciodată până în prezent numita LB nu a făcut dovada vreunui asemenea împrumut şi nu a iniţiat vreo acţiune judiciară pentru restituirea lui au format convingerea instanţei de revizuire că în realitate susţinerea privind existenţa vreunui împrumut nu este conformă cu realitatea.

Totodată chiar şi existenţa unor astfel de relaţii de încredere între revizuienta condamnată şi victima ARA nu ar fi în măsură să schimbe radical soluţia de condamnare, atrăgând o soluţie de achitare. Aceasta pentru că instanţele ordinare au ţinut cont atunci când au decis condamnarea revizuientei de ansamblul mijloacelor de probă administrate (declaraţii de părţi, declaraţii de martori, proces verbal de consemnare a convorbirilor interceptate, înscrisuri).

 

4. Prevederi internaţionale

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în două decizii recente privind România (Hotărârea din 07 iulie 2009 Stanca Popescu vs România şi Hotărârea Mitrea vs România din 29 iulie 2009). Instanţa europeană a decis că, pentru păstrarea securităţii raporturilor juridice care implică respectarea principiului res iudicata, nicio parte nu este îndreptăţită să solicite o revedere a unei hotărâri definitive şi irevocabile, care este astfel obligatorie, şi mai ales nu în scopul de a obţine o rejudecare şi o nouă analiză a cauzei.

Curtea invocă faptul că admiterea unei căi extraordinare de atac (revizuire, contestaţie în anulare) împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile poate fi motivată doar de situaţii numite „defecte fundamentale” ale hotărârii. Acest „defect” trebuie să fi devenit cunoscut numai după terminarea procesului căci, în situaţia în care el este /devine cunoscut în cursul procesului atunci părţile au la îndemână căile ordinare de atac.

Or, este evident că în speţa de faţă această condiţie nu este îndeplinită cât  timp ambele aspecte (prietenia şi împrumutul care au stat la baza promovării revizuirii erau cunoscute şi chiar unul a şi fost invocat în ciclul ordinar al procesului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 403 alin.3 Cpp respinge cererea formulată de  condamnata BLE pentru revizuirea sentinţei penale nr 1926/07.11.2005 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin decizia nr. 653/R/27.11.2008 a Curţii de Apel Piteşti.

În baza art. 192 alin.2 Cpp obligă revizuienta la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 09.10.2009.

 

 

 

PREŞEDINTE                                        GREFIER

CRISTI DANILEŢ                                LIVIA POPA

 

 

 

 

 

 

Red. C.D.

Dact. L. P.

3 ex/27.10.2009