Suspendare provizorie abuz drept

ROMÂNIA

Judecătoria Oradea Judeţul Bihor

Secţia civilă

Dosar nr.17305/271/2010

 

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR 238

Şedinţa publică din  02 septembrie  2010

Preşedinte : Cristi Danileţ, vicepreşedinte instanţă

Grefier    : Marilena Guiaş, grefier şef instanţă

 

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile înaintată de contestatorii CA, DF şi DA pentru suspendare executare silită.

La apelul nominal nu se prezintă nimeni.

Procedura se desfăşoară fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care se constată că la dosarul cauzei s-a depus Recipisa de Consemnare nr.533760/1/09.07.2010 în sumă de 14.145,00 Ron .

 

DELIBERÂND :

 

Constată că prin cererea înregistrată  pe rolul acestei instanţe la data de 01.09.2010, legal timbrată cu suma de 10 lei taxă timbru şi 30 bani timbru judiciar, petenţii au solicitat în contradictoriu cu intimatul SC CREDIT COMPANY IFN SA,  pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării silită începută în dosarul nr.198/PV/2010 de către Societatea de Executori Judecătoreşti „Negrău Mihai” până la soluţionarea contestaţiei la executare în dosar nr.17080/271/2010 al Judecătoriei Oradea. De asemenea solicită şi suspendarea provizorie a notării în Cartea Funciară individuală nr.157217-C1-U2 Oradea (provenită din CF 73460 Oradea) nr.top 5079/8/IV a actului de adjudecare a imobilului situat în Oradea, str.Th.Speranţia, nr.1, bl.PB10,ap 3, judeţul Bihor.

În motivare, petenţii arată că împotriva actelor de executare silită efectuate de BEJ Negrău în dosarul 198/PV/2010, petentul  au formulat contestaţie la executare prin care au solicitat anularea actelor efectuate de executorul judecătoresc ca nelegale, fiind întocmite cu ignorarea prevederilor C.P.Civilă cu privire la executarea silită. De asemenea au solicitat constatarea nulităţii absolute a mai multor clauze contractuale ca având caracter abuziv, solicitând  suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei la executare. Petenţii ,reiterează considerentele expuse în cererea de suspendare, care, în opinia lor justifică fără echivoc soluţia înlăturării cel puţin temporare, a forţei executorii a titlului, suspendând de urgenţă, un caracter provizoriu, executarea silită a acestuia până la judecarea definitivă şi irevocabilă a cererii de suspendare a contestaţiei la executare. Astfel arată că în dosarul de executare nu există absolut nici un înscris care să justifice întinderea creanţei pretinse şi supuse executării, din care să rezulte ce anume reprezintă şi modul în care a fost calculată diferenţa dintre suma executată şi capitalul împrumutat. Nu poate fi ignorată suma de 141.456 lei reprezentând diferenţa dintre creanţă executată şi suma împrumutată şi nici izvorul exact al acesteia. Invederează instanţei faptul că în ciuda dobânzii anuale foarte mari, de 42% respectiv 21% pentru 6 luni, în intervalul dintre acordarea împrumutului şi data executării silite, adică aproximativ 6 luni s-a acumulat o sumă de plătit de aproximativ 80%. O asemenea discrepanţă dintre dobânda contractuală şi suma pretinsă justifică suspendarea executării până la cercetarea amănunţită a fondului. De asemenea, ridică întrebări caracterul exigibil al capitalului respectiv  a sumei de 170.388 lei la momentul începerii executării. În contractul de credit iniţial se indică ca termen de valabilitate a contractului şi implicit ca moment al exigibilităţii capitalului la data de 26.11.2011, însă invocând prevederile pct.8 teza finală din contractul de credit sedeclară scadentă anticipată pentru caz de culpă şi trece la executarea silită şi a capitalului. La o simplă lectură, capitolul 4 din contract îşi dezvăluie caracterul profund oneros, inechitabil şi deosebit de împovărător pentru care a considerat abuzive şi implicit o parte din clauzele acestuia nule. Petenţii reamintesc că neplata la termen a sumelor datorate în condiţiile contractului este considerat caz de culpă care a atras dealtfel scadenţa anticipată. De asemenea,petenţii justifică justeţea cererii datorită efectelor imediate pentru debitor şi efectele amânării executării pentru creditor. Pentru creditor amânarea executării nu produce prejudicii, pentru debitor însă implică vânzarea la licitaţie a imobilului menţionat.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că:

Potrivit art. 403 alin. 4 C.pr.civ. în cazuri urgente se poate dispune suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea de către instanţă a cererii de suspendare sub condiţia plăţii unei cauţiuni în cuantum de 10 % din valoarea debitului urmărit sau de 500 lei dacă e vorba de o obligaţie cu caracter nepatrimonial.

Insa, in cauza de fata, se constată că la dosarul cauzei s-a depus recipisa de consemnare a sumei de 14.145  Ron, desi se contesta o suma de bani reprezentand atat debit cat si dobanda si care in total se ridica la 311.844 lei, la care se adauga cautiunea de 500 lei pentru al doilea capat de cerere, neevaluabil in bani Or, chiar în momentul depunerii cereri de suspendare provizorie a executării este necesară depunerea cauţiunii în cuantumul minim prevăzut de lege. Aceasta pentru a se constitui o garanţie în favoarea creditorului menită să acopere eventualele daune cauzate lui prin suspendarea provizorie a executării silite (Decizia Curţii Constituţionale nr. 8/2006, M.Of. nr 154/2006), respectiv pentru a preveni şi limita eventualele abuzuri din partea unor debitori rău-platnici (Decizia Curţii Constituţionale nr. 281/2006, M.Of. nr 385/2006), precum şi întârzierea executării unor obligaţii stabilite prin titlul executoriu (Decizia Curţii Constituţionale nr. 134/2006, M.Of. nr 215/2006).

Aşadar, în lipsa depunerii cauţiunii, analizarea cererii nu este posibilă, astfel încât aceasta se va respinge ca inadmisibilă. Evident, neanalizarea primului petit al actiunii impiedica solutionarea celui de al doilea petit.

In plus, se constata ca de fapt in prezentul dosar petentii nici macar nu au depus cautiune, ci au folosit o copie dupa recipisa depusa initial in Dosarul 13822/271/2010 al Judecatoriei Oradea, avand acelasi obiect in privinta primului petit, si solutionat prin incheierea nr. 195 din 14 iulie 2010 prin respingerea ca nefondata a cererii. Ca urmare, prezenta cerere este introdusa abuziv, astfel ca se va aplica amenda judiciara potrivit art. 1081 pct. 1 lit. a Cpciv cu amendă judiciară în cuantum de cate 700 lei pentru fiecare petent.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca inadmisibila cererea formulată de contestatorii CA DF si DA.

Sancţionează fiecare contestator potrivit art. 1081 pct. 1 lit. a Cpciv cu amendă judiciară în cuantum de 700 lei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 02.09.2010.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                    GREFIER,

Jud.Cristi Danileţ                                         Marilena    Guiaş

 

 

 

 

 

 

 

Red CD/MG

02.09.2010