VedemJust - invata legea

Concurs INM 2011

Publicat pe data de 24.06.2011

inm.jpg]Admiterea în magistratură se face cu prioritate prin intermediul INM.

Legislaţie: Reglementările cu privire la admiterea la INM sunt cuprinse în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Hotărârea CSM nr. 439/2006 privind concursul de admitere şi absolvire la INM cu modificările aduse prin hotărârea CSM nr. 228/2011 şi hotărârea nr. 381/2011. Pentru anul 2011, concursul este organizat în baza Hotărârii CSM nr. 401/23.06.2011.

Data şi locul concursului: 25 aug – 9 sept.2011, Bucureşti

Nr. de locuri scoase la concurs: 200 (100 pentru judecători, 100 pentru procurori), 4 locuri pentru personal asimilat magistraţilor în staff-ul CSM şi 2 locuri de expert în cadrul staff-ului INM

Condiţii generale: competenţa profesională, aptitudini şi buna reputaţie.

Condiţii specifice la înscriere (24 iunie – 15 iulie 2011):

a) candidatul are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu – se depune certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat şi actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat.

b) este licenţiat în drept – se depune diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţa provizorie;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal – se depune certificat de cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal;

d) cunoaşte limba română;

e) este apt, din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei – se depune o adeverinţă eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată, neexistând vreo cerinţă deosebită pentru această formalitate;

f) chitanţa de plată a taxei de înscriere 400 lei - se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea; se restituie celor cărora li se respinge înscrierea.

Probe şi criterii:

Prima etapă (25 august 2011): proba de verificare a cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe eliminatorii tip grilă la următoarele discipline: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Este o probă eliminatorie tip grilă, care cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare disciplină. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.

Tematica şi bibliografie: sunt prevăzute în Hotărârea CSM nr. 401/2011.

A doua etapă constă în susţinerea următoarelor două probe:

a. proba de verificare a raţionamentului logic (8 sept. 2011): este un test-grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile. Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări.

b. interviu (9-19 sept. 2011) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog. Se dau note de la 1 la 10, cu două zecimale.

Nota: Nota obţinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a raţionamentului logic 15%, interviul 10%. Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în ordinea susţinerii acestora. Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin nota de cel puţin 7 şi se încadrează în numărul de locuri scos la concurs.

Alte examinări - privesc numai pe cei admişi:

Examinare medicală: Ordinul MJ incident este nr. 1178/C/2007 şi cuprinde metodologia de examinare medicală şi denumirea bolilor care atrag declararea ca inapt. Taxele examenului medical pentru candidaţii declaraţi admişi se suportă din bugetul Institutului Naţional al Magistraturii.

Buna reputaţie: Se verifică pentru cei admişi la cele două etape de concurs Prin hotărârea nr. 381/2011, CSM a stabilit criteriile de stabilire a condiţiei de bună reputaţie: CV, caracterizare inclusiv cu privire la sancţiuni, adeverinţe cu privire la contravenţiile comise în ultimii 3 ani, date rezultate din evidenţele operative pe ultimii 3 ani, obiectul verificării (fapte penale, contravenţionale, administrative în ultimii 3 ani).

Pun la dispoziţie formele consolidate:

legea-303.doc

regulament-admitere.doc

ordinmj.pdf

Alte detalii: http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=35&DetailID=1382