VedemJust - invata legea

Mini-repertoriu de practica judiciara in materia medierii

Publicat pe data de 20.01.2014

Instanța în fața căreia intervine mediere:- Judecătorie: D.7364/233/2012 Jud.Galați - Tribunal: D.4092/215/2013 Tribunal Dolj - Curte de Apel: D.1366/289/2010 CA Tg.Mureș Tipul cererii:- cerere de consfințire acord de mediere fără acțiune depusă: D.3923/325/2013 Jud.Timișoara, D.33143/299/2013 Js1 Buc, D.3305/289/2013 Jud.Reghin - acord de mediere depus în cursul judecății: D.16122/180/2012 Jud.Bacău Durata proces vs durata medieriiD.4282/271/2007 Judecătoria Oradea: Dosarul este înregistrat în mai 2007 și soluționat în iulie 2011. A avut 28 termene de judecată. După intrarea în procedură de mediere, s-a soluționat într-o săptămână. Durata dintre depunerea acordului de mediere și încuviințarea înțelegeriiD.1395/271/2008 Judecătoria Oradea. După doi ani de judecată, părțile depun acordul de mediere într-o zi și a doua zi se ia act de el. D.1326/99/2011 Tribunalul Iași acord de mediere încuviințat la două zile după încheiere. D.24723/300/2013 Js2 Buc: se incheie acord de mediere, dupa 8 zile se cere instantei consfintirea, se face aceasta la primul termen fixat dupa 3 luni. Număr de părți implicateD.1395/271/2008 Judecătoria Oradea. Cauza are ca obiect partaj judiciar și are 12 reclamanți și 8 pârâți. După doi ani de judecată, părțile depun acordul de mediere și se încuviințează înțelegerea lor. Calitatea părților:- numai persoane fizice: D.5943/30/2010 Jud.Timișoara ia act de acordul de mediere dintre doi reclamanți și un pârât într-o cauză de rezoluțiune contract - persoane fizice și persoane juridice: D.1326/99/2011 Tribunalul Iași ia act de acordul de mediere între o persoană fizică și o persoană juridică într-un litigiu de muncă. - numai persoane juridice: D.9981/99/2010 Tribunal Iași ia act de acordul de mediere dintre două societăți comerciale (o SRL și o SA). Chestiuni de procedură:- se pune în vedere reclamantei să depună dovada parcurgerii procedurii de informare D. 25525/325/2012 Jud.Timișoara - pentru soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii se emite o adresă la Birou Mediator pentru a comunica in copie certificată conform cu originalul invitaţia la mediere adresată intimatei : D.4122/110/2013 Tr.Bacău - se respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă pentru neparcurgerea procedurii e informare obligatorie D.2449/287/2013 Jud.Rm.Sărat - se pune în vedere părților că au posibilitatea stingerii prin mediere a cauzei penale având ca obiect vătămare corporală din culpă: D.624/46/2011 CA Pitești - se amână la cererea avocatului în vederea încheierii unui acord de mediere: D.5120/325/2010 Jud.Timișoara; la fel pentru mediere pe latură civilă în procesul penal D. 335/54/2013 CA Craiova. Obiect acordul de mediereCAUZE DR.FAMILIEI - divorț: D.10282/197/2013 Jud.Brașov a încuviințat acordul de mediere încheiat după data depunerii acțiunii - divorț prin acord: D.21592/197/2012 Jud.Brașov a încuviințat acordul de mediere existent deja la data depunerii acțiunii - divorț cu minori, cereri accesorii: D.18144/303/2012 Js6 Buc - exercitarea autorității judecătorești: D.21562/271/2012 Judecătoria Oradea - stabilire program vizitare minor*: D.15867/271/2013 Jud.Oradea, D.7391/327/2011 CA C-ta - pensie de întreținere minor: D.31953/325/2013 Jud.Timișoara - majorare pensie întreținere: D.6788/4/2013 Js4 Buc - renunțare instituire ordin de protecție D.27309/303/2012 Tr.București - împăcare divorț D.39073/299/2013 Js1 Buc CAUZE CIVILE - rezoluțiune contract: D.20457/271/2009 Judecătoria Oradea - sistarea stării de indiviziune asupra masei succesorale D.15086/302/2011 Jud.s5 Buc - acțiune în constatare cu o instituție a statului: D.11510/271/2010 Judecătoria Oradea - partaj bunuri comune: D.12031/271/2010 Judecătoria Oradea - prestația tabulară: D.20708/271/2010 Judecătoria Oradea - somație de plată: D.4246/301/2012 Js3 Buc - hotărâre care sa tina loc de act autentic: D.312/210/2012 Trib.Arad - pretenții bănești: D.4922/211/2011 CA Cluj - contestație la executare: D.12123/4/2010 Js 4 Buc - întoarcere executare D.30707/299/2013 Js1 Buc - opoziție la executare: D.1883/328/2012 CA Cluj - evacuare civil D.44327/299/2011 Js1 Buc - daune cominatorii D.6504/299/2011 Js1 Buc - pretenții dobândă legală D.19439/299/2012 Js1 Buc - pretenții drept retenție D.8725/299/2010 Js1 Buc - revendicare imobiliară: D.5617/296/2012 Jud.Satu-Mare - constatare nulitate act juridic: D.30947/301/2012 Js3 Buc - uzucapiune: D.730/4/2011 Js3 Buc, D.27583/303/2011 Js6 Buc - exequatur: recunoaște acord de mediere încheiat în alt stat D.55228/3/2011 Tr.București CAUZE COMERCIALE - ordonanță de plată: D.15557/271/2012 Judecătoria Oradea - procedura insolvenței: D.3150/111/2010 Tribunalul Bihor - pretenții: D.8924/111/2010 Tribunalul Bihor - evacuare comercial D.56479/3/2011 Tr.București CAUZE DR.MUNCII - litigiu de muncă: D.3989/108/2010 Tribunalul Arad - contestaţie decizie de concediere: D.3607/111/2011 CA Oradea - răspundere patrimonială a angajatului D.78110/3/2011 Tr.București - contestaţie decizie de sancţionare de instituție de stat D.15804/3/2013 Tr.București CAUZE PENALE - despăgubiri civile în cauză penală: D.6844/118/2010 CA C-ta - lovire sau alte violențe D.17065/4/2013 Js4 Buc** - vătămare corporală din culpă D.28536/299/2011 Js1 Buc Stadiul procesual în care intervine acordul mediere:- în primă instanță D.1151/333/2013 Jud.Vaslui: se depune acordul de mediere și se finalizează procesul - în cursul judecății D.10591/99/2011 Tribunal Iași: în recurs se ia act de acordul de mediere intre reclamantă și un pârât, și se continuă judecata cu privire la pretențiile împotriva celuilalt pârât. - în apel: în D.15350/296/2012 Tribunal Satu-Mare se admite apelul și se act de învoiala părţilor conform acordului de mediere; D.1395/272/2008 CA Alba-Iulia admis apelul reclamantei, schimbă sentinţa, ia act de acordul de mediere. - în recurs: D. 312/210/2012 Trib.Arad admite recursul, modifică soluţia, ia act de acordul de mediere; D.7391/327/2011 CA C-ta admite recursul, modifică în tot decizia recurată în sensul că admite apelul, schimbă în parte sentinţa apelată şi ia act de conţinutul acordului de mediere cu privire la stabilirea unui program de vizită al minorului de către tată şi al cărui conţinut face parte din prezentul dispozitiv. Cale de atac:- irevocabillă pentru somație de plată: D.4246/301/2012 Js3 Buc - cu recurs pentru hotărâre expedient: D.78110/3/2011 Tr.București - cu recurs în caz de respingere a cererii de consfințire acord mediere: D.16160/303/2012 Js6 Buc - irevocabilă când acordul de mediere este validat în calea e atac a apelului D.35939/3/2011 CAB - recurs chiar când acordul de mediere este validat în calea de atac a recursului***: D.939/109/2012 CA Pitești Formula de dispunere****:- încuviințează acordul de mediere: D.12191/271/2011 Judecătoria Oradea - ia act de acordul de mediere: D.11977/271/2011 Judecătoria Oradea - ia act de tranzacția de mediere: D.3150/111/2010 Tribunalul Bihor - ia act de voinţa părţilor cuprinsă în acordul prin mediere: D.1727/83/2009 Tribunalul Satu-Mare - ia act de învoiala părţilor concretizată în următorul acord de mediere: . D.1217/245/2012 Tribunal Iași - ia act şi consfinţeşte înţelegerea petenţilor, materializată în acordul de mediere D.26246/325/2013 Jud.Timișoara - ia act de mediere: D.3989/108/2010 Tribunalul Arad - Ia act de acordul de mediere încheiat, pronunţând o hotărâre de expedient care va consfinţi învoiala părţilor: D.17926/197/2011 Jud.Brașov - se respinge pentru că nu este semnat de toate părțile din dosar și continuă soluționarea cauzei: D.31974/3/2011 CAB - ia act de tranzactia incheiata intre parti. Consfinteste invoiala partilor conform acordului de mediere care va constitui dispozitivul hotararii. D.15804/3/2013 Tr.București - Stinge litigiul ivit între părţi cf. acordului de mediere pe care îl consfinţeşte în conţinutul său D.9690/302/2011 Js 5 Buc Acorduri de mediere publicate*****- D.6814/306/2012 Jud.Sibiu – obligație de a face - D.10868/3/2012 Tr.București – răspundere patrimonială angajat - D.42696/301/2011 Tr.București - program de legături cu minorul - D.2154/300/2012 Js2 Buc - ordonanță președințială exercitare autoritate părintească - D.17065/4/2013 Js4 Buc - lovire sau alte violențe - D.16985/303/2011 Js6 Buc – pretenții - D.1422/312/2012 Jud.Slobozia – ieșire din indiviziune - D.4742/327/2011 Jud.Tulcea – ieșire din indiviziune - D.19759/233/2010 Jud.Galați – somație plată - D.10346/190/2012 Jud.Bistrița – exercitare autoritate părintească, cu plan parental Taxele:- se restituie: D.21974/271/2009 Judecătoria Oradea Observații:*Sintagma „drept de vizitare minor” nu mai este actuală. Formula legală este „relații personale cu minorul” (a se vedea Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003). ** Acordul de mediere este o modalitate distinctă de încetare a procesului penal la împăcarea părților și nu o modalitate de înfăptuire a acesteia, cum se face confuzie în acordul de mediere (a se vedea art.10 lit h modificat prin Legea nr. 202/2010) ***Dacă soluția cu privire la mediere se dă în recurs, e discutabil dacă mai e posibil exercitarea recursului. **** Formula de dispunere este „consfinţește înţelegerea părţilor cuprinsă în acordul de mediere” (a se vedea art. 59 ind.2 din Legea nr. 192/2006, introdus prin Legea nr. 115/2012). *****Hotărârile judecătorești care consfințesc acorduri de mediere nu pot fi publicate (a se vedea Hotărârea nr. 884/2013 a CSM).