VedemJust - invata legea

Noile coduri, prioritate pt Romania

Publicat pe data de 26.01.2012

noile-coduri.jpg]Într-o perioadă de instabilitate socială şi economică prin care trece în această perioadă România, un rol esenţial revine autorităţii judecătoreşti, prin toate componentele ei: instanţe, parchete, CSM. Ne declarăm în favoarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, noului Cod de procedură penală şi noului Cod penal, ca o necesitate pentru asigurarea stabilităţii ei socio-economice, însă nu în condiţii de provizorat şi amatorism.

În contextul în care datele de intrare în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, noului Cod de procedură penală şi noului Cod penal au fost anunţate în mod public ca fiind certe, evenimente de o extremă importanţă pentru sistemului judiciar, arătăm că, în calitate de membri CSM, susţinem fără echivoc o pregătire reală a sistemului pentru aceste momente, însă fără a face compromisuri care ar duce la prăbuşirea a tot ceea ce s-a construit în ultimii ani.

Aceasta însă trebuie să se facă pe baza unui calendar realist şi a unei finanţări corespunzătoare, asumate deopotrivă de autorităţile politice responsabile şi de sistemul de justiţie. Or, Proiectul planului de implementare a celor trei coduri publicat de curând de către Ministerul Justiţiei, este unul pripit, întocmit în baza unui calendar de intrare în vigoare a celor trei coduri modificat de mai multe ori de ministrul justiţiei şi care nu coincide cu indicaţiile Comisiei Europene cuprinse în raportul din iulie 2011. Mai mult, acest calendar nu a fost discutat cu instituţiile judiciare, nu a fost dezbătut cu societatea civilă şi nu a fost încă aprobat de Parlamentul României.

Am constatat că acest proiect de plan este unul general şi abstract şi care nu respectă recomandările studiului de impact privind intrarea în vigoare codurilor, studiu care analizează necesarul de resurse umane, financiare şi de investiţii pentru următorii trei ani de la intrarea tuturor celor patru (!) coduri, odată, în vigoare. Astfel, nu se asumă deschis finanţarea implementării codurilor nici în ce priveşte resursele umane, nici cele investiţionale; de asemenea, nu se indică responsabilităţile concrete ale Guvernului, aruncând de fapt şi în mod nerealist greutatea tranziţiei către un nou sistem de drept, în întregime, pe umerii instanţelor judecătoreşti şi al judecătorilor.

Codurile nu pot intra în vigoare fără legile de punere a lor în aplicare. Deocamdată, de abia la data de 25 ianuarie 2012 Guvernul a decis trimiterea în Parlament a legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, şi asta după ce noi, semnatarii, am adoptat o poziţie fermă cu privire la acest aspect. Dar, la fel ca şi în cazul Codului Civil, Parlamentul nu va avea timp suficient să dezbată proiectul de lege de implementare a codului de procedură civilă, mai ales că acesta conţine deja numeroase modificări ale Codului de procedură încă neintrat în vigoare; oricum, data de 1 iunie 2012 pentru intrarea codului în vigoare o apreciem ca nerealistă în raport cu situaţia din sistem. Mai mult, în mod inexplicabil rămân încă pe masa Guvernului celelalte două legi de implementare a noilor coduri.

Constatăm o permanentă lipsă de predictibilitate a politicilor publice aparţinând Ministerului Justiţiei: studiile de impact s-au făcut după, şi nu înaintea adoptării unor legi capitale cum sunt cele patru coduri, dintre acestea două coduri au fost adoptate nu în urma unor dezbateri profesioniste în Parlament ci ca urmare a asumării răspunderii de către Guvern, legile de punere în aplicare a codurilor apar la peste doi ani de la publicarea lor, aceste legi de punere în aplicare modifică masiv conţinutul codurilor, bugetul României pe 2012 nu cuprinde fondurile necesare implementării vreunui cod în acest an, nu există nicio certitudine că următorul Guvern îşi va asuma încă din primul an de guvernare costurile necesare implementării codurilor. Mai mult, în aceeaşi perioadă de timp, ministrul Justiţiei a anunţat modificări importante la legile organizării judiciare, fără însă a indica textele de lege sau instituţiile juridice vizate, astfel că avem teama de politizarea justiţiei într-un an electoral, justificată de altfel prin politizarea modificărilor legislative legate de răspunderea disciplinară şi inspecţia judiciară, actele inspectorilor judiciari fiind de acum sub controlul ministrului justiţiei în cauzele pentru care acesta a formulat sesizarea împotriva unor judecători şi procurori.

În concluzie, cerem tuturor factorilor decizionali, executiv şi legislativ, să se alăture CSM, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor în eforturile importante ce vor urma în vederea implementării noilor coduri. Este mai mult decât esenţial ca, pentru a reuşi pe deplin în realizarea acestui obiectiv, să existe o coordonare şi colaborare adecvată, toate astea în interesul cetăţenilor.

Membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii:

Jud. Horaţius Dumbravă Jud. Alexandru Şerban**

Jud. Adrian Neacşu Jud. Cristi Danileţ

THE ENTRY INTO FORCE OF THE NEW CODES, A PRIORITY FOR ROMANIA

26th of January, 2012*

In this time of social and economic instability, that Romaniafaces, an essential role is played by the judicial authority through all its components: the courts, the prosecutor’s offices, the Superior Council of Magistracy. We declare ourselves in favour of the entry into force of the New Civil Procedure Code, of the New Criminal Procedure Code and of the New Criminal Code, as a necessity for Romania’s modernisation and for ensuring its socio - economic stability.

This must be carried out based on a realistic calendar and having the appropriate financing means, that must be assumed by the competent political authorities and by the justice system. But, the Draft plan for the implementation of the three codes, that has been recently published by the Ministry of Justice is one that has been drawn up in a hurry, having as a basis a calendar of the entry into force of the three codes that has been modified several times by the Minister of Justice and that does not match the indications provided by the European Commission, as included in the July 2011 report. Moreover, this calendar has neither been discussed with the judicial institutions, nor debated with the civil society and it has not been approved by the Romanian Parliament yet.

We have noticed that this draft plan is general and abstract and that it does not respect the recommendations of the impact study regarding the entry into force of the codes, study that analyses the needs related to the human resources, financial resources and regarding the investments for the next three years from the moment of the entry into force of the four (!) codes. Thus, the financing of the implementation of the codes is not openly assumed neither with regard to the human resources, nor relating to the investments; also the concrete responsibilities of the Government are not indicated, thus actually passing unrealistically and entirely the difficulty of the transition to a new system of law on the courts and on the judges.

The codes cannot enter into force without their corresponding implementation laws. The Government has decided to send to the Parliament the implementation law regarding the New Civil Procedure Code on the 25th of January 2012 and this happened only, after we, the undersigned, had adopted a firm attitude in this respect. But as in the case of the Civil Code, the Parliament will not have enough time to discuss the draft law for the implementation of the Civil Procedure Code, especially as this already comprises modifications of the Civil Procedure Code that is not yet into force; taking into account the situation within the justice system, we consider the date of 1st of June 2012 as unrealistic for the entry into force of the code. Moreover, unexplainably, there are still on the working table of the Government the other two laws for the implementation of the new codes.

We notice a permanent lack of predictability of the public policies of the Ministry of Justice: the impact studies have been done after and not before adopting a capital law as the four codes are, out of these four codes, two have been adopted not following a professional debate in the Parliament, but as a result of the Government’s assuming responsibility, the implementation laws of the codes appear at more than two years from the moment they are published, these implementation laws modify to a great extent the content of the codes, Romania’s budget for 2012 does not contain the necessary funds for the implementation of any code this year, there is no certainty that the Government to follow will assume from the very first year of government the costs related to the implementation of the codes. Even more, within the same time, the Minister of Justice has announced important modifications regarding the laws for the judicial organisation, but without indicating the relevant legal texts or the judicial institutions envisaged, thus we fear of the politicizing of the justice in an electoral year, justified through the process of politicizing all the legislative modifications related to the disciplinary responsibility and the judicial inspection, the judicial inspectors’ acts being from now on under the control of the Minister of Justice in cases where he has initiated the disciplinary action against the concerned judges and prosecutors.

In conclusion, we ask all the decision makers, the executive and the legislative to join the Superior Council of Magistracy, the courts of laws and the prosecutor’s offices in the important efforts that will follow in the process of implementation of the new codes. It is more than necessary that, for the fully achievement of this goal, to have an adequate coordination and collaboration, and all these in the citizens’ interest.

Elected members of the Superior Council of Magistracy:

Judge Horaţius Dumbravă Judge Alexandru Şerban**

Judge Adrian Neacşu Judge Cristi Danileţ